Writing: Film or book review – Unit 8. On screen – Tiếng Anh 8 Friends Plus

Writing: Film or book review – Unit 8. On screen – Tiếng Anh 8 Friends Plus

Writing: Film or book review – Unit 8. On screen – Tiếng Anh 8 Friends Plus

 

Think!

I can identify and use details to support ideas.

(Tôi có thể xác định và sử dụng các chi tiết để hỗ trợ các ý tưởng.)

THINK! Why do people read reviews of films and books?

(Tại sao mọi người đọc các bài phê bình về phim và sách?)

Lời giải :

People read reviews of films and books for a variety of reasons.

Some people want to get an idea of what a book or movie is about before investing time and money in it. Reviews can help readers to understand the strengths and weaknesses of a work, and to decide whether it aligns with their interests and tastes. They can also provide insights into the themes, characters, and plot, and help readers to gain a deeper appreciation of the work.

Overall, reviews serve as a valuable resource for readers, helping them to make informed decisions and enhancing their overall enjoyment of books and movies.

(Mọi người đọc các bài phê bình về phim và sách vì nhiều lý do.

Một số người muốn biết nội dung của một cuốn sách hoặc bộ phim trước khi đầu tư thời gian và tiền bạc vào đó. Các bài đánh giá có thể giúp người đọc hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của một tác phẩm, đồng thời quyết định xem tác phẩm đó có phù hợp với sở thích và thị hiếu của họ hay không. Họ cũng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về chủ đề, nhân vật và cốt truyện, đồng thời giúp người đọc đánh giá sâu hơn về tác phẩm.

Nhìn chung, các bài đánh giá đóng vai trò là nguồn tài nguyên quý giá cho độc giả, giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt và nâng cao mức độ thưởng thức chung của họ đối với sách và phim.)

 

Bài 1

1. What is important to you when choosing a book to read? Put the following ideas from the most important to the least important.

(Điều gì quan trọng với bạn khi chọn một cuốn sách để đọc? Sắp xếp các ý sau từ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất.)

• the genre

• characters that I can relate to

• famous writer

• easy to read

• ideas that I can learn from

• well-written

Lời giải :

Gợi ý:

The important things when I choose a book to read from the most important to the least important factor:

1. the genre

2. easy to read

3. well-written

4. ideas that I can learn from

5. famous writer

6. characters that I can relate to

Hướng dẫn dịch:

Những điều quan trọng khi tôi chọn một cuốn sách để đọc theo mức độ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất:

1. thể loại

2. dễ đọc

3. được viết một cách kỹ lưỡng

4. ý tưởng mà tôi có thể học hỏi

5. nhà văn nổi tiếng

6. nhân vật mà tôi có thể liên hệ tới

Bài 2

2. Read the review. Which features in exercise 1 are mentioned?

(Đọc bài đánh giá. Đặc điểm nào trong bài tập 1 được đề cập?)

Chicken Soup for the Soul

I’d like to talk about a book I read recently called Chicken Soup for the Soul. It was written by two motivational speakers Jack Canfield and Mark Victor Hansen. They compiled the best 101 stories they were told in the book.

Chicken Soup for the Soul is a heartwarming and easy-to-read collection of true stories that inspire you to live your dreams. The stories demonstrate the best qualities that are shared as human beings: compassion, grace, forgiveness, generosity and faith.

The thing I like most about the book is the way I am taught to care for others, love myself, and overcome obstacles.

All in all, I’d recommend Chicken Soup for the Soul to people of all ages. It comprises inspirational stories that help spread happiness and hope throughout the society.

(Chicken Soup for the Soul

Tôi muốn nói về cuốn sách mà tôi mới đọc có tên là Chicken Soup for the Soul. Nó được viết bởi hai diễn giả truyền động lực Jack Canfield và Mark Victor Hansen. Họ đã biên soạn 101 câu chuyện hay nhất mà họ được kể trong cuốn sách.

Chicken Soup for the Soul là tuyển tập những câu chuyện có thật dễ đọc và cảm động, truyền cảm hứng cho bạn sống với ước mơ của mình. Những câu chuyện thể hiện những phẩm chất tốt nhất được chia sẻ như con người: lòng trắc ẩn, ân sủng, sự tha thứ, sự hào phóng và niềm tin.

Điều tôi thích nhất ở cuốn sách là cách tôi được dạy cách quan tâm đến người khác, yêu thương bản thân và vượt qua những trở ngại.

Nói chung, tôi muốn giới thiệu Chicken Soup for the Soul cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Nó bao gồm những câu chuyện truyền cảm hứng giúp lan tỏa hạnh phúc và hy vọng trong toàn xã hội.)

Lời giải :

The features in exercise 1 are mentioned:

(Các đặc điểm trong bài tập 1 được đề cập:)

– the genre and easy to read: Chicken Soup for the Soul is a heartwarming and easy-to-read collection of true stories.

(thể loại và dễ đọc: Chicken Soup for the Soul là tuyển tập những câu chuyện có thật cảm động và dễ đọc.)

– ideas that I can learn from: The thing I like most about the book is the way I am taught to care for others, love myself, and overcome obstacles.

(những ý tưởng mà tôi có thể học hỏi: Điều tôi thích nhất ở cuốn sách là tôi được dạy cách quan tâm đến người khác, yêu thương bản thân và vượt qua những trở ngại.)

Bài 3

3. We use details to support our ideas or opinions. Match the details with the ideas.

(Chúng ta sử dụng các chi tiết để hỗ trợ ý tưởng hoặc quan điểm của mình. Nối các chi tiết với các ý tưởng.)

1. Chicken Soup for the Soul is a heartwarming collection of true stories.

2. The thing I like most about the book.

3. I’d recommend the book.

a. The stories demonstrate the best qualities of human beings.

b. The book comprises inspirational stories that help spread happiness and hope throughout the society.

c. The way I am taught to care for others, love myself, and overcome obstacles.

Lời giải :

 

1 – a. Chicken Soup for the Soul is a heartwarming collection of true stories. The stories demonstrate the best qualities of human beings.

(Chicken Soup for the Soul là tuyển tập những câu chuyện có thật đầy cảm động. Những câu chuyện thể hiện những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người.)

2 – c. The thing I like most about the book – The way I am taught to care for others, love myself, and overcome obstacles.

(Điều tôi thích nhất ở cuốn sách – Cách tôi được dạy để quan tâm đến người khác, yêu thương bản thân và vượt qua những trở ngại.)

3 – b. I’d recommend the book. The book comprises inspirational stories that help spread happiness and hope throughout the society.

(Tôi muốn giới thiệu cuốn sách. Cuốn sách bao gồm những câu chuyện truyền cảm hứng giúp lan tỏa hạnh phúc và hy vọng trong toàn xã hội.)

Bài 4

4. Study the Key Phrases. Which phrases don’t appear in the book review? Why don’t they appear there?

(Nghiên cứu các Cụm từ Khóa. Cụm từ nào không xuất hiện trong phần đánh giá sách? Tại sao họ không xuất hiện ở đó?)

KEY PHRASES

Writing a review

I’d like to talk about …

It was directed by …

It was written by …

The thing I like most about …

It stars …

All in all, I’d recommend … to …

Lời giải :

* The phrases don’t appear in the book review are:

It was directed by ….

It stars …

The two phrases above don’t appear because they are used for writing a film review.

Hướng dẫn dịch:

* Các cụm từ không xuất hiện trong bài đánh giá sách là:

It was directed by …. (Nó được đạo diễn bởi…)

It stars … (Nó có sự tham gia của ..)

Hai cụm từ trên không xuất hiện vì chúng được sử dụng để viết đánh giá phim.

CÁC CỤM TỪ KHÓA

Viết bình luận

I would like to talk about…(Tôi muốn nói về…)

It was directed by…(Nó được đạo diễn bởi…)

It was written by…(Nó đã được viết bởi…)

The thing I like most about…(Điều tôi thích nhất về…)

It stars…(Nó có sự tham gia của…)

All in all, I’d recommend …to…(Nói chung, tôi muốn giới thiệu…tới…)

Bài 5

5. USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

(Thực hiện theo các bước trong Hướng dẫn viết.)

A. TASK

(Nhiệm vụ)

Write a review of a book or a film you recommend.

(Viết bình luận về một cuốn sách hoặc một bộ phim mà bạn giới thiệu.)

B. THINK AND PLAN

(Suy nghĩ và lên kế hoạch)

Complete these ideas for the book or film before you begin writing.

(Hoàn thành những ý tưởng này cho cuốn sách hoặc bộ phim trước khi bạn bắt đầu viết.)

Title:

(Tiêu đề)

Author/Director:

(Tác giả / Đạo diễn)

Genre(s):

(Thể loại)

Main character:

(Nhân vật chính)

Other characters:

(Các nhân vật khác)

Plot:

(Kịch bản)

C. WRITE

(Viết)

Paragraph 1: Introduce the title and the author or director / stars.

(Đoạn 1: Giới thiệu nhan đề và tác giả hoặc đạo diễn/ngôi sao.)

Paragraph 2: Summarise the story.

(Đoạn 2: Tóm tắt truyện.)

Paragraph 3: Say why you liked it.

(Đoạn 3: Nói lý do tại sao bạn thích nó.)

Paragraph 4: Conclude and make a recommendation.

(Đoạn 4: Kết luận và kiến nghị.)

D. CHECK

(Kiểm tra)

• present tenses to tell the story

(thì hiện tại để kể câu chuyện)

• passive forms

(các hình thức thụ động)

• film and book vocabulary

(từ vựng về phim và sách)

• clear paragraphs

(đoạn văn rõ ràng)

Lời giải :

Gợi ý:

I’d like to talk about a book I read recently called The Little Prince. It was written by Antoine de Saint-Exupéry. The story is about a little prince who meets a pilot stranded in the desert, and shares with him his adventures and insights into life.

The Little Prince is a children’s literature, fantasy and fable. The little prince travels to different planets, each inhabited by a unique character who teaches him something important. Through his interactions with other characters, the little prince learns about the power of love and how to connect with others in a meaningful way.

The thing I like most about the book is the way I am taught about the meaning of life, and the connection between individuals. In “The Little Prince”, I can learn about the importance of imagination, the value of love and friendship, and the value of cherishing what is essential and the dangers of pride and vanity. It is a simple yet profound story. The illustrations are also delightful, and add to the overall charm of the book.

All in all, I’d recommend The Little Prince to people of all ages. It comprises meaningful stories that help us learn and grow from our experiences.

Hướng dẫn dịch:

Tôi muốn nói về một cuốn sách tôi đọc gần đây tên là Hoàng tử bé. Nó được viết bởi Antoine de Saint-Exupéry. Câu chuyện kể về một hoàng tử bé gặp một phi công bị mắc kẹt trong sa mạc, và chia sẻ với anh ta những cuộc phiêu lưu và hiểu biết sâu sắc về cuộc sống.

Hoàng tử bé là một tác phẩm văn học thiếu nhi, giả tưởng và ngụ ngôn. Hoàng tử bé du hành đến các hành tinh khác nhau, mỗi hành tinh có một nhân vật độc đáo sinh sống, người dạy cho cậu một điều quan trọng. Thông qua tương tác với các nhân vật khác, hoàng tử bé học được về sức mạnh của tình yêu và cách kết nối với những người khác.

Điều tôi thích nhất ở cuốn sách là cách tôi được dạy về ý nghĩa của cuộc sống và sự kết nối giữa các cá nhân. Trong “Hoàng tử bé”, tôi có thể học về tầm quan trọng của trí tưởng tượng, giá trị của tình yêu và tình bạn, giá trị của việc trân trọng những gì thiết yếu và sự nguy hiểm của lòng kiêu hãnh và phù phiếm. Đó là một câu chuyện đơn giản nhưng sâu sắc. Các hình minh họa cũng rất thú vị và làm tăng thêm sức hấp dẫn tổng thể của cuốn sách.

Nói chung, tôi muốn giới thiệu Hoàng tử bé cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Nó bao gồm những câu chuyện ý nghĩa giúp chúng ta học hỏi và trưởng thành từ những trải nghiệm của mình.

 

 

 

 

Writing: Film or book review – Unit 8. On screen – Tiếng Anh 8 Friends Plus

Writing: Film or book review – Unit 8. On screen – Tiếng Anh 8 Friends Plus

Writing: Film or book review – Unit 8. On screen – Tiếng Anh 8 Friends Plus