Vocabulary and listening: Lifestyle choices – Unit 5: Years ahead -Tiếng Anh 8 Friends Plus

Vocabulary and listening: Lifestyle choices – Unit 5: Years ahead -Tiếng Anh 8 Friends Plus

Vocabulary and listening: Lifestyle choices – Unit 5: Years ahead -Tiếng Anh 8 Friends Plus

 

Think!

I can talk about lifestyle choices for the future.

(Tôi có thể nói về các lựa chọn lối sống cho tương lai.)

THINK! How old will you be in ten years’ time? Where do you think you will be?

(Bạn sẽ bao nhiêu tuổi trong thời gian mười năm nữa? Bạn nghĩ mình sẽ ở đâu?)

Lời giải:

I will be 24 in ten years’ time. I think I will live and work in a big city like Hanoi or Ho Chi Minh or maybe I will study abroad. Until then, I want to live in my own apartment.

(Tôi sẽ 24 tuổi sau mười năm nữa. Tôi nghĩ mình sẽ sống và làm việc tại một thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh hoặc có thể tôi sẽ đi du học. Lúc đó, tôi muốn sống trong căn hộ của riêng mình.)

 

Bài 1

1. Read and listen to the online forum. Check the meaning of the phrases in blue. Which do you think are good ideas for a healthy life?

(Đọc và nghe diễn đàn trực tuyến. Kiểm tra ý nghĩa của các cụm từ màu xanh lam. Bạn nghĩ đâu là những ý tưởng tốt cho một cuộc sống lành mạnh?)

 

Where do you see yourself in ten years’ time?

(Bạn thấy mình ở đâu sau mười năm nữa?)

Decklen

I see myself finishing university first. Then I’m going to get a good job, settle down and have a family. Can’t wait!

(Tôi thấy mình hoàn thành đại học đầu tiên. Sau đó, tôi sẽ kiếm được một công việc tốt, ổn định và có một gia đình. Thật không thể chờ đợi!)

Earlybird

Why do people tie themselves down? Why not take some time out? Go travelling while you’re young!

(Tại sao mọi người lại tự trói buộc mình? Tại sao không dành một chút thời gian bên ngoài? Hãy đi du lịch khi bạn còn trẻ!)

DeeLee33

That’s what I think! I don’t want a good job. I want to have fun. I’ll take up a sport like karate or skydiving and enjoy myself. In two years, I hope that I’ll be doing my black belt, and I’ll be happy.

(Đó là những gì tôi nghĩ! Tôi không muốn một công việc tốt. Tôi muốn vui chơi. Tôi sẽ tham gia một môn thể thao như karate hoặc nhảy dù và tận hưởng bản thân. Trong hai năm, tôi hy vọng rằng mình sẽ đạt được đai đen và tôi sẽ rất vui.)

Earlybird

Me, too! I’m going to travel around Australia and teach myself to surf.

(Tôi cũng vậy! Tôi sẽ đi du lịch vòng quanh nước Úc và tự học lướt sóng.)

Marcus

Where are you going to earn money to get to Australia?

(Bạn sẽ kiếm tiền ở đâu để đến Úc?)

Earlybird

I’m going to start up my own business, make a million dollars in two years, and then I’ll retire young and travel the world. Why waste time working all your life?

(Tôi sẽ thành lập doanh nghiệp của riêng mình, kiếm được một triệu đô la trong hai năm, sau đó tôi sẽ nghỉ hưu sớm và đi du lịch khắp thế giới. Tại sao phải lãng phí thời gian làm việc cả đời?)

Marcus

I think it’s important to look after yourself — but what about others? I’d like to get involved with a charity and spend some time abroad helping people.

(Tôi nghĩ điều quan trọng là phải chăm sóc bản thân – nhưng còn những người khác thì sao? Tôi muốn tham gia vào một tổ chức từ thiện và dành thời gian ở nước ngoài để giúp đỡ mọi người.)

DeeLee33

I totally agree. Good luck with that, Marcus!

(Tôi hoàn toàn đồng ý. Chúc may mắn với điều đó, Marcus!)

Lời giải:

Bài nghe:

1. DeeLee33

I think people are too serious. Life is about enjoying yourself! I want to get a job in a shop or something, then I can earn a bit and enjoy myself a lot! I’m really looking forward to doing karate. But I want to try other stuff, too – basketball, football – maybe even extreme sports!

2. Marcus

I’m definitely going to take some time out before I go to university, and the first place I’d like to go is Africa. There are lots of different charities there and I want to work with one of them. I think it’s important to help others and make a difference.

3. Earlybird

In ten years’ time? Well, I’m not going to study any more when I’ve left school. I want to get a job and start earning money straight away. I’m hoping to work for myself. I’ve been teaching myself computer coding. I’ve got a couple of really good apps which I think I can make a lot of money with. Just wait and see…

4. Decklen

I know most boys of my age think I’m strange, but I really like kids – I come from a big family, you see – and I’m hoping I’ll have a large family of my own one day, I want to get a good education first, that’s important. Then I want to work hard with a good company and hopefully settle down. In ten years’ time, I’ll be happy. I’m feeling pretty optimistic about the future.

Tạm dịch:

1. DeeLee33

Tôi nghĩ mọi người đang quá nghiêm túc. Cuộc sống chính là tận hưởng! Tôi muốn có một công việc trong một cửa hàng hoặc một cái gì đó, sau đó tôi có thể kiếm được một chút và tận hưởng rất nhiều! Tôi thực sự mong muốn được tập karate. Nhưng tôi cũng muốn thử sức với những môn khác – bóng rổ, bóng đá – thậm chí có thể là các môn thể thao mạo hiểm!

2. Marcus

Tôi chắc chắn sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi vào đại học, và nơi đầu tiên tôi muốn đến là Châu Phi. Có rất nhiều tổ chức từ thiện khác nhau ở đó và tôi muốn làm việc với một trong số họ. Tôi nghĩ điều quan trọng là giúp đỡ người khác và tạo ra sự khác biệt.

3. EarlyBird

Trong thời gian mười năm? Chà, tôi sẽ không học nữa khi tôi đã rời trường. Tôi muốn có một công việc và bắt đầu kiếm tiền ngay lập tức. Tôi hy vọng được làm việc cho chính mình. Tôi đã tự học lập trình máy tính. Tôi có một vài ứng dụng thực sự tốt mà tôi nghĩ mình có thể kiếm được nhiều tiền với chúng. Cứ chờ xem…

4. Decklen

Tôi biết hầu hết các chàng trai ở độ tuổi của tôi nghĩ rằng tôi kỳ lạ, nhưng tôi thực sự thích trẻ con – tôi đến từ một gia đình lớn, bạn thấy đấy – và tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có một gia đình lớn của riêng mình, tôi muốn có được một nền giáo dục tốt đầu tiên, đó là điều quan trọng. Sau đó, tôi muốn làm việc chăm chỉ với một công ty tốt và hy vọng ổn định cuộc sống. Trong thời gian mười năm, tôi sẽ hạnh phúc. Tôi cảm thấy khá lạc quan về tương lai.

Lời giải :

settle down: ổn định, an cư lập nghiệp

have a family: có một gia đình

tie themselves down: tự trói buộc mình xuống

take some time out: dành thời gian ra ngoài

have fun: vui vẻ

take up a sport: tham gia một môn thể thao

enjoy myself: tự tận hưởng

travel around: du lịch vòng quanh

earn money: kiếm tiền

start up my own business: bắt đầu một sự nghiệp kinh doanh của riêng mình

make a million dollars: kiếm một triệu đô la

retire young: về hưu sớm

waste time: lãng phí thời gian

look after yourself: chăm sóc bản thân

get involved with a charity: tham gia một tổ chức từ thiện

spend some time abroad: dành thời gian ở nước ngoài

I think taking up a sport, looking after yourself, getting involved with a charity and spending some time abroad helping people are good ideas for a healthy life.

(Tôi nghĩ tham gia một môn thể thao, chăm sóc bản thân, tham gia vào một tổ chức từ thiện và dành thời gian ở nước ngoài để giúp đỡ mọi người là những ý tưởng tốt để có một cuộc sống lành mạnh.)

Bài 2

2. Read the Study Strategy. Complete the sentences with your own ideas. Compare your ideas with a partner’s and try to remember the best sentences.

(Đọc Chiến lược học tập. Hoàn thành các câu với ý tưởng của riêng bạn. So sánh ý tưởng của bạn với bạn của bạn và cố gắng ghi nhớ những câu hay nhất.)

 

1. I enjoy myself when I ___________________.

2. When I’m older, I’m going to travel around ________________ and other countries.

3. I want to take up a sport like ________________.

4. Don’t waste time _____________________.

5. To look after yourself, you should _________________.

Lời giải:

1. I enjoy myself when I listen to music in the evening.

(Tôi tự tận hưởng khi tôi nghe nhạc vào buổi tối.)

2. When I’m older, I’m going to travel around France and other countries.

(Khi tôi lớn hơn, tôi sẽ đi du lịch khắp nước Pháp và các nước khác.)

3. I want to take up a sport like volleyball or soccer.

(Tôi muốn tham gia một môn thể thao như bóng chuyền hoặc bóng đá.)

4. Don’t waste time on social media.

(Đừng lãng phí thời gian trên mạng xã hội.)

5. To look after yourself, you should eat healthy and sleep early.

(Để chăm sóc bản thân, bạn nên ăn uống lành mạnh và ngủ sớm.)

Bài 3

3. Listen to the four people from exercise 1 talking about their future plans and lifestyle choices. Which order do they speak in?

(Hãy lắng nghe bốn người trong bài tập 1 nói về kế hoạch tương lai và lựa chọn lối sống của họ. Họ nói theo thứ tự nào?)

 

 

Bài nghe:

1. DeeLee33

I think people are too serious. Life is about enjoying yourself! I want to get a job in a shop or something, then I can earn a bit and enjoy myself a lot! I’m really looking forward to doing karate. But I want to try other stuff, too – basketball, football – maybe even extreme sports!

2. Marcus

I’m definitely going to take some time out before I go to university, and the first place I’d like to go is Africa. There are lots of different charities there and I want to work with one of them. I think it’s important to help others and make a difference.

3. Earlybird

In ten years’ time? Well, I’m not going to study any more when I’ve left school. I want to get a job and start earning money straight away. I’m hoping to work for myself. I’ve been teaching myself computer coding. I’ve got a couple of really good apps which I think I can make a lot of money with. Just wait and see…

4. Decklen

I know most boys of my age think I’m strange, but I really like kids – I come from a big family, you see – and I’m hoping I’ll have a large family of my own one day, I want to get a good education first, that’s important. Then I want to work hard with a good company and hopefully settle down. In ten years’ time, I’ll be happy. I’m feeling pretty optimistic about the future.

Tạm dịch:

1. DeeLee33

Tôi nghĩ mọi người đang quá nghiêm túc. Cuộc sống chính là tận hưởng! Tôi muốn có một công việc trong một cửa hàng hoặc một cái gì đó, sau đó tôi có thể kiếm được một chút và tận hưởng rất nhiều! Tôi thực sự mong muốn được tập karate. Nhưng tôi cũng muốn thử sức với những môn khác – bóng rổ, bóng đá – thậm chí có thể là các môn thể thao mạo hiểm!

2. Marcus

Tôi chắc chắn sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi vào đại học, và nơi đầu tiên tôi muốn đến là Châu Phi. Có rất nhiều tổ chức từ thiện khác nhau ở đó và tôi muốn làm việc với một trong số họ. Tôi nghĩ điều quan trọng là giúp đỡ người khác và tạo ra sự khác biệt.

3. EarlyBird

Trong thời gian mười năm? Chà, tôi sẽ không học nữa khi tôi đã rời trường. Tôi muốn có một công việc và bắt đầu kiếm tiền ngay lập tức. Tôi hy vọng được làm việc cho chính mình. Tôi đã tự học lập trình máy tính. Tôi có một vài ứng dụng thực sự tốt mà tôi nghĩ mình có thể kiếm được nhiều tiền với chúng. Cứ chờ xem…

4. Decklen

Tôi biết hầu hết các chàng trai ở độ tuổi của tôi nghĩ rằng tôi kỳ lạ, nhưng tôi thực sự thích trẻ con – tôi đến từ một gia đình lớn, bạn thấy đấy – và tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có một gia đình lớn của riêng mình, tôi muốn có được một nền giáo dục tốt đầu tiên, đó là điều quan trọng. Sau đó, tôi muốn làm việc chăm chỉ với một công ty tốt và hy vọng ổn định cuộc sống. Trong thời gian mười năm, tôi sẽ hạnh phúc. Tôi cảm thấy khá lạc quan về tương lai.

Lời giải :

The order in which they speak in (Thứ tự nói của họ):

DeeLee33, Marcus, EarlyBird, Decklen

Bài 4

4. Listen again and write true or false. Correct the false sentences.

(Nghe lại và viết true – đúng hoặc false – sai. Sửa các câu sai.)

 

1. Speaker 1 thinks that having money is the most important thing.

(Người nói số 1 cho rằng có tiền là quan trọng nhất.)

2. Speaker 2 has been to university.

(Người nói số 2 đang học đại học.)

3. Speaker 3 is ambitious.

(Người nói số 3 có nhiều tham vọng.)

4. Speaker 4 thinks education is important.

(Người nói số 4 nghĩ rằng giáo dục là quan trọng.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. DeeLee33

I think people are too serious. Life is about enjoying yourself! I want to get a job in a shop or something, then I can earn a bit and enjoy myself a lot! I’m really looking forward to doing karate. But I want to try other stuff, too – basketball, football – maybe even extreme sports!

2. Marcus

I’m definitely going to take some time out before I go to university, and the first place I’d like to go is Africa. There are lots of different charities there and I want to work with one of them. I think it’s important to help others and make a difference.

3. Earlybird

In ten years’ time? Well, I’m not going to study any more when I’ve left school. I want to get a job and start earning money straight away. I’m hoping to work for myself. I’ve been teaching myself computer coding. I’ve got a couple of really good apps which I think I can make a lot of money with. Just wait and see…

4. Decklen

I know most boys of my age think I’m strange, but I really like kids – I come from a big family, you see – and I’m hoping I’ll have a large family of my own one day, I want to get a good education first, that’s important. Then I want to work hard with a good company and hopefully settle down. In ten years’ time, I’ll be happy. I’m feeling pretty optimistic about the future.

Tạm dịch:

1. DeeLee33

Tôi nghĩ mọi người đang quá nghiêm túc. Cuộc sống chính là tận hưởng! Tôi muốn có một công việc trong một cửa hàng hoặc một cái gì đó, sau đó tôi có thể kiếm được một chút và tận hưởng rất nhiều! Tôi thực sự mong muốn được tập karate. Nhưng tôi cũng muốn thử sức với những môn khác – bóng rổ, bóng đá – thậm chí có thể là các môn thể thao mạo hiểm!

2. Marcus

Tôi chắc chắn sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi vào đại học, và nơi đầu tiên tôi muốn đến là Châu Phi. Có rất nhiều tổ chức từ thiện khác nhau ở đó và tôi muốn làm việc với một trong số họ. Tôi nghĩ điều quan trọng là giúp đỡ người khác và tạo ra sự khác biệt.

3. EarlyBird

Trong thời gian mười năm? Chà, tôi sẽ không học nữa khi tôi đã rời trường. Tôi muốn có một công việc và bắt đầu kiếm tiền ngay lập tức. Tôi hy vọng được làm việc cho chính mình. Tôi đã tự học lập trình máy tính. Tôi có một vài ứng dụng thực sự tốt mà tôi nghĩ mình có thể kiếm được nhiều tiền với chúng. Cứ chờ xem…

4. Decklen

Tôi biết hầu hết các chàng trai ở độ tuổi của tôi nghĩ rằng tôi kỳ lạ, nhưng tôi thực sự thích trẻ con – tôi đến từ một gia đình lớn, bạn thấy đấy – và tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có một gia đình lớn của riêng mình, tôi muốn có được một nền giáo dục tốt đầu tiên, đó là điều quan trọng. Sau đó, tôi muốn làm việc chăm chỉ với một công ty tốt và hy vọng ổn định cuộc sống. Trong thời gian mười năm, tôi sẽ hạnh phúc. Tôi cảm thấy khá lạc quan về tương lai.

Lời giải :

1. false2. false3. true4. true

1. False

Thông tin:

Speaker 1: Life is about enjoying yourself! (Sống là tận hưởng!)

I want to get a job in a shop or something, then I can earn a bit and enjoy myself a lot! (Tôi muốn có một công việc trong cửa hàng hoặc cái gì đó, kiếm ít tiền và tận hưởng!)

2. False

Thông tin:

Speaker 2: I’m definitely going to take some time out before I go to university (Tôi chắc chắn sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi vào đại học) => có nghĩa người này chưa học đại học.

3. True

4. True

Bài 5

5. Find five sentences with reflexive pronouns in the online forum. Then complete sentences 1-3 with the reflexive pronouns in the box. There is one extra pronoun.

(Tìm năm câu với đại từ phản thân trong diễn đàn trực tuyến. Sau đó hoàn thành câu 1-3 với các đại từ phản thân trong hộp. Có một đại từ thừa.)

 

1. I saw ____________ in the mirror.

2 He sent ____________ an email.

3. We always enjoy _____________ on holiday.

Lời giải chi tiết:

Five sentences with reflexive pronouns in the online forum:

(Năm câu với đại từ phản thân trong diễn đàn trực tuyến:)

– I see myself finishing university first.

(Tôi thấy mình tốt nghiệp đại học trước tiên.)

– Why do people tie themselves down?

(Tại sao người ta lại tự trói buộc mình?)

– I’ll take up a sport like karate or skydiving and enjoy myself.

(Tôi sẽ tham gia một môn thể thao như karate hoặc nhảy dù và tận hưởng bản thân.)

– I’m going to travel around Australia and teach myself to surf.

(Tôi sẽ đi du lịch vòng quanh nước Úc và tự học lướt sóng.)

– I think it’s important to look after yourself.

(Tôi nghĩ điều quan trọng là phải chăm sóc bản thân.)

1. I saw myself in the mirror.

(Tôi đã nhìn mình trong gương.)

2 He sent himself an email.

(Anh ấy đã tự gửi cho chính mình một bức thư điện tử.)

3. We always enjoy ourselves on holiday.

(Chúng tôi luôn tận hưởng kỳ nghỉ của mình.)

Bài 6

6. USE IT! Work in pairs. Tell each other about your plans and ideas for the future. Use the phrases in blue in the online forum to help you.

(Làm việc theo cặp. Nói với nhau về kế hoạch và ý tưởng của bạn cho tương lai. Sử dụng các cụm từ màu xanh lam trong diễn đàn trực tuyến để giúp bạn.)

I’d like to take time out and travel around the world.

(Tôi muốn dành thời gian ra ngoài và đi du lịch vòng quanh thế giới.)

I think it’s a good idea to take up a sport and enjoy yourself.

(Tôi nghĩ bạn nên tham gia một môn thể thao và tự mình tận hưởng.)

Lời giải chi tiết:

A: I think I will travel around Europe and learn foreign languages myself.

(Tôi nghĩ mình sẽ đi du lịch vòng quanh châu Âu và tự học ngoại ngữ.)

B: I’d like to get involved with a charity and help orphans.

(Tôi muốn tham gia vào một tổ chức từ thiện và giúp đỡ trẻ mồ côi.)

A: I think it’s a good idea to take up a sport to look after ourselves.

(Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tham gia một môn thể thao để chăm sóc bản thân.)

B: I want to earn more money and retire young in the future.

(Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền nghỉ hưu sớm trong tương lai.)

 

 

 

 

 

Vocabulary and listening: Lifestyle choices – Unit 5: Years ahead -Tiếng Anh 8 Friends Plus

Vocabulary and listening: Lifestyle choices – Unit 5: Years ahead -Tiếng Anh 8 Friends Plus

 

Vocabulary and listening: Lifestyle choices – Unit 5: Years ahead -Tiếng Anh 8 Friends Plus