Reading: Film trivia blog – Unit 8. On screen – Tiếng Anh 8 Friends Plus

Reading: Film trivia blog – Unit 8. On screen – Tiếng Anh 8 Friends Plus

 

Think!

I can identify the opinion of the author of a text.

(Tôi có thể xác định ý kiến của tác giả về một văn bản.)

THINK! Have you heard of the Guinness World Records? Do you know any film records?

(Bạn đã nghe nói về Kỷ lục Guinness Thế giới chưa? Bạn có biết bất kỳ kỷ lục phim nào không?)

Lời giải chi tiết:

Yes, I’ve. The Guinness World Records, which is a reference book published annually, includes a list of world records. There are several film-related records in the Guinness World Records, some of which are: Most expensive film ever made, Highest-grossing film, Highest-paid actor in a single film and Most Oscars won by a film.

(Vâng tôi đã từng nghe. Kỷ lục Guinness thế giới, là một cuốn sách tham khảo được xuất bản hàng năm, gồm danh sách các kỷ lục thế giới. Có một số kỷ lục liên quan đến phim trong Kỷ lục Guinness Thế giới, một số trong số đó là: Bộ phim đắt nhất từng được thực hiện, Bộ phim có doanh thu cao nhất, Nam diễn viên được trả lương cao nhất trong một bộ phim và Bộ phim giành được nhiều giải Oscar nhất.)

 

Bài 1

1. Quickly read the blog and find the author’s opinion on the following names?

(Đọc nhanh blog và tìm ý kiến của tác giả về những cái tên sau?)
1. Robert Downey Jr.

2. Gone with the Wind

3. Ashish Sharma

4. Bãhubali

Film records

The record books are full of great film trivia, but only gossip about stars is usually heard. I like the gossip, but what about the film trivia we aren’t told about? Some film records are much more interesting. For example, did you know that Robert Downey Jr. was paid more than any other actor for his role as Iron Man in the Avengers films (the huge sum of eighty million US dollars)? And I bet you can’t guess which film has the record for the most tickets sold. I was amazed! Well, apparently more cinema tickets were sold for Gone with the Wind, a 1930s romance, than for any other film. I haven’t even seen it but it sounds terrible! The classic science fiction film Star Wars comes a close second, and I’m sure that it’s a much better movie.

One truly unbelievable film record was set by a man called Ashish Sharma in Mathura, India, in 2008. He sat in a cinema and watched films for an incredible 120 hours and twenty-three minutes – that’s forty-eight films in total.

Another film-related record from India is about the world’s largest film poster. It was made to advertise India’s biggest action film of 2015, Bãahubali. The size of it is extraordinary! At nearly 5,000 square metres, it’s more than half the size of a professional football pitch! It wasn’t made in the usual way. It was designed by the film’s director S. S. Rajamouli and it was made by a team of thirty people who worked around the clock for three days.

(Kỷ lục phim

Các cuốn sách kỷ lục đầy rẫy những câu đố hay về điện ảnh, nhưng người ta thường chỉ nghe những câu chuyện phiếm về các ngôi sao. Tôi thích những câu chuyện phiếm, nhưng còn chuyện vặt trong phim mà chúng ta không được kể thì sao? Một số kỷ lục phim thú vị hơn nhiều. Ví dụ, bạn có biết rằng Robert Downey Jr. được trả nhiều hơn bất kỳ diễn viên nào khác cho vai Người sắt trong phim Avengers (số tiền khổng lồ 80 triệu đô la Mỹ)? Và tôi cá là bạn không thể đoán được bộ phim nào có kỷ lục bán được nhiều vé nhất. Tôi đã rất ngạc nhiên! Chà, rõ ràng nhiều vé xem phim đã được bán cho Cuốn theo chiều gió, một bộ phim lãng mạn những năm 1930, hơn bất kỳ bộ phim nào khác. Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy nó nhưng nó nghe thật kinh khủng! Bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển Chiến tranh giữa các vì sao đứng ở vị trí thứ hai và tôi chắc chắn rằng đó là một bộ phim hay hơn nhiều.

Một kỷ lục phim thực sự không thể tin được đã được thiết lập bởi một người đàn ông tên là Ashish Sharma ở Mathura, Ấn Độ, vào năm 2008. Anh ấy đã ngồi trong rạp chiếu phim và xem phim trong 120 giờ 23 phút đáng kinh ngạc – tổng cộng là 48 bộ phim.

Một kỷ lục khác liên quan đến điện ảnh của Ấn Độ là áp phích phim lớn nhất thế giới. Nó được thực hiện để quảng cáo cho bộ phim hành động lớn nhất của Ấn Độ năm 2015, Bãhubali. Kích thước của nó thật là phi thường! Với diện tích gần 5.000 mét vuông, nó lớn hơn một nửa sân bóng đá chuyên nghiệp! Nó không được làm theo cách thông thường. Nó được thiết kế bởi đạo diễn của bộ phim S. S. Rajamouli và nó được thực hiện bởi một nhóm gồm ba mươi người làm việc suốt ngày đêm trong ba ngày.)

Lời giải chi tiết:

1 The author thinks the amount Robert Downey Jr. was paid is huge.

(Tác giả cho rằng số tiền Robert Downey Jr. được trả là khổng lồ.)

2 The author thinks Gone with the Wind sounds terrible.

(Tác giả cho rằng Cuốn theo chiều gió nghe có vẻ khủng khiếp.)

3 The author thinks Ashish Sharma’s record is truly unbelievable.

(Tác giả nghĩ rằng kỷ lục của Ashish Sharma thực sự là không thể tin được.)

4 The author thinks that the poster of the film Bãhubali is an extraordinary size.

(Tác giả nghĩ rằng áp phích của bộ phim Bahubali có kích cỡ phi thường.)

Bài 2

2. Read and listen to the blog again. Choose the correct answers.

(Đọc và nghe lại blog. Chọn những đáp án đúng.)

 

1. The writer believes that gossip about film stars …

a. is usually only about awards that stars win.

b. is less interesting than some other film facts.

c. isn’t interesting.

2. Gone with the Wind …

a. is not a modern film.

b. holds many film records.

c. made eighty million dollars.

3. Ashish Sharma …

a. plans to watch the film that will be 120 hours long.

b. has watched forty-eight films in his lifetime.

c. has had a film record for several years.

Lời giải chi tiết:

1. b2. a3. c

1. The writer believes that gossip about film stars …

(Người viết tin rằng tin đồn về các ngôi sao điện ảnh…)

a. is usually only about awards that stars win.

(thường chỉ nói về giải thưởng mà các ngôi sao giành được.)

b. is less interesting than some other film facts.

(ít thú vị hơn một số tình tiết phim khác.)

c. isn’t interesting.

(không thú vị.)

2. Gone with the Wind …

(Cuốn theo chiều gió…)

a. is not a modern film.

(không phải là một bộ phim hiện đại.)

b. holds many film records.

(nắm giữ nhiều kỷ lục điện ảnh.)

c. made eighty million dollars.

(kiếm được tám mươi triệu đô la.)

3. Ashish Sharma …

a. plans to watch the film that will be 120 hours long.

(dự định xem bộ phim dài 120 giờ.)

b. has watched forty-eight films in his lifetime.

(đã xem bốn mươi tám bộ phim trong đời mình.)

c. has had a film record for several years.

(đã có một kỷ lục phim trong vài năm.)

Bài 3

3. Read the Study Strategy. Practise reading the blog out loud.

(Đọc Chiến lược học tập. Thực hành đọc blog thành tiếng.)

STUDY STRATEGY

(Chiến lược học tập)

Reading out loud

(Đọc thành tiếng)

Reading out loud will improve your pronunciation and speaking.

(Đọc thành tiếng sẽ cải thiện khả năng phát âm và nói của bạn.)

Bài 4

4. VOCABULARY PLUS Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text.

(Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ tô màu xanh trong văn bản.)

Lời giải chi tiết:

– huge: to lớn

– terrible: kinh khủng

– classic: cổ điển

– unbelievable: không thể tin được

– incredible: đáng kinh ngạc

– extraordinary: khác thường

Bài 5

5. USE IT! Work in pairs. Which record did you find the most interesting? Why?

(Làm việc theo cặp. Kỷ lục nào bạn thấy thú vị nhất? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

I am most interested in the record of Ashish Sharma, who watched films for 120 hours and twenty-three minutes to set a world record, which is really impressive. Because I think sitting through forty-eight films in total without any break would have been quite challenging. It also shows incredible endurance and patience and effort towards achieving a goal.

(Tôi ấn tượng nhất với kỷ lục của Ashish Sharma, người đã xem phim trong 120 giờ 23 phút để lập kỷ lục thế giới, thật ấn tượng. Bởi vì tôi nghĩ rằng việc xem tổng cộng bốn mươi tám bộ phim mà không có bất kỳ khoảng nghỉ nào sẽ là một thử thách khá khó khăn. Nó cũng cho thấy sức chịu đựng đáng kinh ngạc, sự kiên nhẫn và nỗ lực để đạt được mục tiêu.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading: Film trivia blog – Unit 8. On screen – Tiếng Anh 8 Friends Plus

Reading: Film trivia blog – Unit 8. On screen – Tiếng Anh 8 Friends Plus