Reading: Being kind – Unit 7. Big ideas – Tiếng Anh 8 Friends Plus

Reading: Being kind – Unit 7. Big ideas – Tiếng Anh 8 Friends Plus

Reading: Being kind – Unit 7. Big ideas – Tiếng Anh 8 Friends Plus

 

Think!

I can scan a text to locate information.

(Tôi có thể đọc quét một văn bản để tìm thông tin.)

THINK! When did someone last do something kind for you? What was it?

(Lần gần đây nhất ai đó làm điều gì đó tử tế cho bạn là khi nào? Nó là cái gì vậy?)

Lời giải :

The last time someone did something kind for me was last Thursday. When I was coming home from school and my bike suddenly broke down, a friend helped me take the bike to the repair shop and took me home.

(Lần gần nhất có người giúp đỡ tôi là vào thứ Năm tuần trước. Khi tôi đang đi học về thì xe đạp của tôi đột nhiên bị hỏng, một người bạn đã giúp tôi đưa chiếc xe đạp đến tiệm sửa chữa và đưa tôi về nhà.)

CHANGING THE WORLD WITH KINDNESS

Sometimes a spontaneous act of kindness can change another person’s life. Read about these incredible people and their actions that helped to make the world a better place for someone else.

In Britain

Life can’t be easy for musician Daniel Black. After a cycling accident in 2009, the doctors told him that he couldn’t walk or play the guitar. He had saved £22,000 for his intended expensive surgery when he heard about a young boy who also needed surgery to allow him to walk. Daniel told the boy’s family that he would donate all his money to the boy’s surgery. The little boy was then able to walk again.

In Vietnam

In March 2020, Hoàng Tuấn Anh, a Vietnamese entrepreneur in Ho Chi Minh City Invented a 24/7 automatic dispensing machine providing free rice for the poor during the Covid 19 lockdown. The machine distributed a 1.5 kg (3.3lb) bagful of rice from a small silo. The team said that people in need still had access to food and resources during the pandemic.

In the US

Glen James, an unemployed and homeless office worker, did something both honest and kind. The police said that he decided to return a bag with $42,000 in it to the owner. A man called Ethan Whittington read about Glen and started a campaign to collect money for him. Ethan said that an amazing $160,000 was raised and Glen’s life hasn’t been the same since.

These stories may persuade you that when you spread a little kindness, there may not be a personal benefit, but you could encourage people to be kind to you, too.

Dịch:

THAY ĐỔI THẾ GIỚI BẰNG LÒNG TỬ TẾ

Đôi khi một hành động tử tế tự phát có thể thay đổi cuộc đời của một người khác. Hãy đọc về những con người phi thường này và hành động của họ đã góp phần biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho người khác.

Ở Anh

Cuộc sống không dễ dàng đối với nhạc sĩ Daniel Black. Sau một tai nạn xe đạp vào năm 2009, các bác sĩ nói với anh ấy rằng anh ấy không thể đi bộ hoặc chơi guitar. Anh ấy đã tiết kiệm được 22.000 bảng cho cuộc phẫu thuật tốn kém dự định của mình khi anh ấy nghe tin về một cậu bé cũng cần phẫu thuật để có thể đi lại. Daniel nói với gia đình cậu bé rằng anh sẽ quyên góp toàn bộ số tiền của mình để cậu bé được phẫu thuật. Cậu bé sau đó đã có thể đi lại được.

Ở Việt Nam

Vào tháng 3 năm 2020, Hoàng Tuấn Anh, một doanh nhân Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã sáng chế ra máy cấp phát gạo tự động 24/7 cung cấp gạo miễn phí cho người nghèo trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid 19. Máy phân phối một bao gạo 1,5 kg (3,3 lb) từ một silo nhỏ. Nhóm nghiên cứu cho biết những người có nhu cầu vẫn được tiếp cận với thực phẩm và tài nguyên trong thời kỳ đại dịch.

Tại Hoa Kỳ

Glen James, một nhân viên văn phòng thất nghiệp và vô gia cư, đã làm một việc vừa lương thiện vừa tốt bụng. Cảnh sát nói rằng anh ta đã quyết định trả lại chiếc túi có 42.000 đô la cho chủ sở hữu. Một người đàn ông tên là Ethan Whittington đã đọc về Glen và bắt đầu chiến dịch quyên góp tiền cho anh ta. Ethan nói rằng số tiền đáng kinh ngạc 160.000 đô la đã được quyên góp và cuộc sống của Glen đã không còn như trước kể từ đó.

Những câu chuyện này có thể thuyết phục bạn rằng khi bạn lan tỏa một chút lòng tốt, có thể không mang lại lợi ích cá nhân, nhưng bạn cũng có thể khuyến khích mọi người đối xử tốt với bạn.

 

 

Bài 1

1. Read the Study Strategy below. Then scan the online article above to find out what jobs Daniel Black, Hoang Tuan Anh and Glen James had.

(Hãy đọc Chiến lược học tập bên dưới. Sau đó đọc quét bài báo trực tuyến ở trên để tìm hiểu những công việc mà Daniel Black, Hoàng Tuấn Anh và Glen James đã làm.)

STUDY STRATEGY

(Chiến lược học tập)

Finding specific information

(Tìm thông tin cụ thể)

To find specific information, don’t read the text in detail. Follow these steps:

(Để tìm thông tin cụ thể, đừng đọc văn bản một cách chi tiết. Thực hiện theo các bước sau:)

1. Identify the type of information, or key words, you’re looking for.

(Xác định loại thông tin hoặc từ khóa mà bạn đang tìm kiếm.)

2. Read the text quickly. Look out for the key words. Don’t stop at difficult words.

(Đọc văn bản một cách nhanh chóng. Cố gắng nhìn ra các từ khóa. Đừng dừng lại ở những từ khó.)

3. Read the text around the key words again and check.

(Đọc lại văn bản xung quanh các từ khóa và kiểm tra.)

Lời giải :

Daniel Black is a musician.

(Daniel Black là một nhạc sĩ.)

Hoàng Tuấn Anh is an entrepreneur.

(Hoàng Tuấn Anh là một doanh nhân.)

Glen James was an unemployed and homeless office worker.

(Glen James là một nhân viên văn phòng thất nghiệp và vô gia cư.)

Bài 2

2. Read and listen to the online article again. Why are these numbers mentioned?

(Đọc và nghe lại bài báo trực tuyến. Tại sao những con số này được đề cập?)

 

1. £22,000 2. $42,000 3. 1.5kg

Lời giải :

1. The number $22,000 is mentioned to indicate the amount Daniel Black had saved for his surgery before deciding to donate it to the young boy’s surgery.

(Con số 22.000 USD được nhắc đến để chỉ số tiền mà Daniel Black đã tiết kiệm được cho ca phẫu thuật của mình trước khi quyết định quyên góp cho ca phẫu thuật của cậu bé.)

2. The number $42,000 is mentioned to indicate the amount of money that Glen James returned to the owner, which led to a campaign that raised $160,000 for him.

(Con số 42.000 đô la được đề cập để chỉ số tiền mà Glen James đã trả lại cho chủ sở hữu, dẫn đến một chiến dịch quyên góp được 160.000 đô la cho anh ta.)

3. The number 1.5 kg (3.3lb) is mentioned to indicate the bagful of rice the Hoang Tuan Anh‘s 24/7 automatic dispensing machine distributed from a small silo for the poor during the Covid-19 lockdown.

(Con số 1,5 kg (3,3 lb) được nhắc đến để chỉ lượng gạo mà máy cấp phát tự động 24/7 của Hoàng Tuấn Anh đã cung cấp từ một silo nhỏ cho người nghèo trong thời gian phong tỏa vì Covid-19.)

 

Bài 3

3. Read and listen to the article again. Write true or false. Correct the false sentences.

(Đọc và nghe lại bài viết. Viết đúng hoặc sai. Sửa lại các câu sai.)

 

1. The writer doesn’t believe that there are advantages to being kind.

2. Daniel Black and the boy both got the medical treatment they needed.

3. Receiving money changed Glen James’s life.

4. The rice ATMs distributed an unlimited amount of rice each time.

Lời giải :

1. false => The writer believes that there are advantages to being kind.

2. false => Only the boy got the medical treatment he needed.

3. true

4. false => The rice ATMs distributed a 1.5 kg (3.3lb) bagful of rice from a small silo each time.

Giải thích:

1. “Sometimes a spontaneous act of kindness can change another person’s life.”

(Đôi khi một hành động tử tế tự phát có thể thay đổi cuộc đời của một người khác.)

=> The writer doesn’t believe that there are advantages to being kind. FALSE

(Người viết không tin rằng có những lợi ích để trở nên tử tế.)

=> Sửa lại: đổi doesn’t believe thành believes.

The writer believes that there are advantages to being kind.

(Người viết tin rằng có những lợi ích để trở nên tử tế.)

2. “Daniel told the boy’s family that he would donate all his money to the boy’s surgery.”

(Daniel nói với gia đình cậu bé rằng anh ấy sẽ quyên góp tất cả số tiền của mình cho ca phẫu thuật của cậu bé.)

=> Daniel Black and the boy both got the medical treatment they needed. FALSE

(Daniel Black và cậu bé đều được điều trị y tế cần thiết.)

=> Sửa lại:

Only the boy got the medical treatment he needed.

(Chỉ cậu bé được điều trị y tế cần thiết.)

3. “Ethan said that an amazing $160,000 was raised and Glen’s life hasn’t been the same since.”

(Ethan nói rằng số tiền đáng kinh ngạc 160.000 đô la đã được quyên góp và cuộc sống của Glen đã không còn như trước kể từ đó.)

=> Receiving money changed Glen James’s life. TRUE

(Nhận tiền đã thay đổi cuộc đời của Glen James.)

4. “The machine distributed a 1.5 kg (3.3lb) bagful of rice from a small silo.”

(Máy phân phối một bao gạo 1,5 kg (3,3 lb) từ một silo nhỏ.)

The rice ATMs distributed an unlimited amount of rice each time. FALSE

(Các máy ATM gạo phân phát số lượng gạo không giới hạn mỗi lần.)

=> Sửa lại:

The rice ATMs distributed a 1.5 kg (3.3lb) bagful of rice from a small silo each time.

(Mỗi lần các máy ATM gạo phân phát một bao gạo 1,5 kg (3,3 lb) từ một silo nhỏ.)

 

Bài 4

4. VOCABULARY PLUS. Use a dictionary to check the meaning of the nouns in blue in the text. What is the verb form of each one?

(Dùng từ điển tra nghĩa của các danh từ tô màu xanh trong đoạn văn.)

Lời giải :

Đáp án:

Danh từĐộng từ
Actions: hành độngAct: hành động
Access: sự tiếp cậnAccess: tiếp cận
Benefit: lợi íchBenefit: hưởng lợi

Bài 5

5. USE IT! Work in pairs. Which story did you like best? Why?)

(Làm việc theo cặp. Bạn thích câu chuyện nào nhất? Tại sao?)

Lời giải :

A: I like the story of Daniel Black the best. Because he chose to donate all his savings to help a young boy in need, even though he was also in need of medical treatment himself. This shows selflessness and kindness towards others.

(Tôi thích câu chuyện của Daniel Black nhất. Bởi vì anh ấy đã chọn quyên góp tất cả tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ một cậu bé đang gặp khó khăn, mặc dù bản thân cậu ấy cũng đang cần điều trị y tế. Điều này thể hiện lòng vị tha và lòng tốt đối với người khác.)

B: The story of Hoàng Tuấn Anh is inspiring for me because he used his skills and resources to help provide food for the poor during the COVID-19 pandemic. It demonstrates innovation and community spirit.

(Câu chuyện của Hoàng Tuấn Anh truyền cảm hứng cho tôi vì anh ấy đã sử dụng các kỹ năng và nguồn lực của mình để giúp cung cấp thực phẩm cho người nghèo trong đại dịch COVID-19. Nó thể hiện sự đổi mới và tinh thần cộng đồng.)

 

 

 

 

 

Reading: Being kind – Unit 7. Big ideas – Tiếng Anh 8 Friends Plus

Reading: Being kind – Unit 7. Big ideas – Tiếng Anh 8 Friends Plus

 

Reading: Being kind – Unit 7. Big ideas – Tiếng Anh 8 Friends Plus