Project – Unit 1 – Tiếng Anh 7 Global Success

Project – Unit 1 – Tiếng Anh 7 Global Success

 

Project

HOBBY POSTER

Work in groups.

(Làm việc theo nhóm.)

1. Brainstorm some interesting and easy-to-do hobbies.

(Suy nghĩ về một số sở thích thú vị và dễ thực hiện.)

2. Choose a popular one among teens and discuss its benefits.

(Chọn một sở thích phổ biến đối với thanh thiếu niên và thảo luận về lợi ích của nó.)

3. Create a poster about this hobby. Find suitable photos for it or draw your own pictures.

(Tạo một áp phích về sở thích này. Tìm những bức ảnh phù hợp cho nó hoặc vẽ những bức tranh của riêng bạn.)

4. Present the hobby to the class. Try to persuade your classmates to take it up.

(Trình bày sở thích trước lớp. Cố gắng thuyết phục các bạn cùng lớp của bạn tiếp nhận nó.)

Lời giải chi tiết:

1. List of hobbies: gardening, cooking, reading, listening to music, cycling, swimming, building dollhouses, painting,…

(Danh sách sở thích: làm vườn, nấu ăn, đọc sách, nghe nhạc, đạp xe, bơi lội, xây nhà búp bê, vẽ tranh, …)

2. The benefits of the hobby – Reading:

(Những lợi ích của sở thích – Đọc)

– It is a great way to learn about new things, learn more about your own world.

(Đó là một cách tuyệt vời để học về những điều mới, tìm hiểu thêm về thế giới của chính bạn.)

– It can reduce stress.

(Nó có thể giảm căng thẳng.)

– It can improve your concentration.

(Nó có thể cải thiện sự tập trung.)

3. Some pictures you can use in your poster.

(Một vài bức tranh bạn có thể sử dụng trong áp phích của bạn.)

 

4. My favourite hobby is reading. It is one of the popular activities. It is suitable for everyone, especially teens. You can do it everywhere, from your own room to the park, library,… When reading, you learn more about your own world. It is a great way to learn about new things. Reading is also good because it can reduce stress and improve your concentration.

Dịch:

Sở thích yêu thích của tôi là đọc sách. Nó là một trong những hoạt động phổ biến. Nó phù hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt là thanh thiếu niên. Bạn có thể làm điều đó ở mọi nơi, từ phòng riêng đến công viên, thư viện, … Khi đọc, bạn hiểu thêm về thế giới của chính mình. Đó là một cách tuyệt vời để tìm hiểu về những điều mới. Đọc sách cũng rất tốt vì nó có thể làm giảm căng thẳng và cải thiện sự tập trung của bạn.

Từ vựng

  1. brainstorm /ˈbreɪnstɔːm/

(v): động não

Brainstorm some interesting and easy-to-do hobbies.

(Hãy suy nghĩ một số sở thích thú vị và dễ làm.)

2. take it up /teɪk ɪt ʌp/

(phr.v): bắt đầu một thói quen, sở thích

Try to persuade your classmates to take it up.

(Hãy cố gắng thuyết phục những người bạn cùng lớp thử một sở thich nào đó.)

3. discuss /dɪˈskʌs/

(v): thảo luận

Let’s discuss interesting hobbies.

(Hãy cùng thảo luận những sở thích thú vị.)

 

 

Project – Unit 1 – Tiếng Anh 7 Global Success

Project – Unit 1 – Tiếng Anh 7 Global Success