Progress review 2 – Unit 4. Material world -Tiếng Anh 8 Friends Plus

Progress review 2 – Unit 4. Material world -Tiếng Anh 8 Friends Plus

Progress review 2 – Unit 4. Material world -Tiếng Anh 8 Friends Plus

 

Bài 1

VOCABULARY – Natural features

1. Match the words with the definitions.

(Nối các từ với các định nghĩa.)

desert falls dune cave ocean valley

1. where river water runs over the edge of a cliff: _________

2. a place with very little rain: _________

3. a sandy hill in the desert or on the beach: _________

4. low land, with hills around it: _________

5. a hole in the side of a hill or underground: _________

6. an extremely large area of salty water: _________

Lời giải chi tiết:

1. falls2. desert3. dune
4. valley5. cave6. ocean

1. where river water runs over the edge of a cliff: falls

(nơi nước sông chảy qua rìa vực: thác)

2. a place with very little rain: desert

(nơi rất ít mưa: sa mạc)

3. a sandy hill in the desert or on the beach: dune

(một ngọn đồi cát trong sa mạc hoặc trên bãi biển: cồn cát)

4. low land, with hills around it: valley

(vùng đất trũng, xung quanh có đồi: thung lũng)

5. a hole in the side of a hill or underground: cave

(một cái lỗ ở sườn đồi hoặc dưới lòng đất: hang động)

6. an extremely large area of salty water: ocean

(vùng nước mặn vô cùng rộng lớn: đại dương)

 

Bài 2

READING – An epic adventure

2. Complete the words.

(Hoàn thành các từ.)

1. We’re planning to s _ _ o _ _ on Sunday morning. There’s little traffic at this time.

2. Can you s _ _ _ o _ _ at the next petrol station? I want to buy something to drink.

3. The students were talking, so the teacher decided not to c _ _ _ _ o _ until everyone was quiet.

4. When we moved out of Brighton, I had to l _ _ _ _ b _ _ _ _ _ all my school friends.

5. My grandparents used to s _ _ _ w _ _ _ us when my parents went on business trips.

Lời giải chi tiết:

1. set off2. stop off3. carry on4. leave behind5. stay with

1. We’re planning to set off on Sunday morning. There’s little traffic at this time.

(Chúng tôi dự định khởi hành vào sáng chủ nhật. Có rất ít giao thông vào thời điểm này.)

2. Can you stop off at the next petrol station? I want to buy something to drink.

(Bạn có thể dừng lại ở trạm xăng tiếp theo không? Tôi muốn mua gì đó để uống.)

3. The students were talking, so the teacher decided not to carry on until everyone was quiet.

(Các học sinh đang nói chuyện, vì vậy giáo viên quyết định không tiếp tục cho đến khi mọi người im lặng.)

4. When we moved out of Brighton, I had to leave behind all my school friends.

(Khi chúng tôi rời Brighton, tôi phải bỏ lại tất cả bạn bè ở trường.)

5. My grandparents used to stay with us when my parents went on business trips.

(Ông bà tôi thường ở với chúng tôi khi bố mẹ tôi đi công tác.)

Bài 3

LANGUAGE FOCUS – Present perfect simple and present perfect continuous

3. Complete the sentences using the present perfect simple or continuous form of the verbs.

(Hoàn thành câu sử dụng thì hiện tại hoàn thành đơn hoặc tiếp diễn của động từ.)

1. He _______________ a bungee jump. (never / do)

2. We _______________ for long. We started a week ago. (not learn)

3. They _______________ to surf. (always / want)

4. How many times _____________ to England? (you / go)

5. I _____________ all morning, and my homework still isn’t finished. (work)

6. She ____________ for a month now. She’ll be home next week. (travel)

Lời giải chi tiết:

1. has never done2. haven’t been learning3. have always wanted
4. have you gone5. have been working6. has been traveling

1. He has never done a bungee jump.

(Anh ấy chưa bao giờ nhảy bungee.)

2. We haven’t been learning for long. We started a week ago.

(Chúng tôi chưa học được lâu. Chúng tôi bắt đầu một tuần trước.)

3. They have always wanted to surf.

(Họ luôn muốn lướt sóng.)

4. How many times have you gone to England?

(Bạn đã đến Anh bao nhiêu lần?)

5. I have been working all morning, and my homework still isn’t finished.

(Tôi đã làm việc cả buổi sáng và bài tập về nhà của tôi vẫn chưa hoàn thành.)

6. She has been traveling for a month now. She’ll be home next week.

(Cô ấy đã đi du lịch được một tháng rồi. Cô ấy sẽ về nhà vào tuần tới.)

Bài 4

VOCABULARY AND LISTENING – Extreme adventures

4. Listen to Oscar telling Lily about John Goddard. Which of the things below did John Goddard do, and which are Lily’s plans? Write J for John Goddard or L for Lily.

(Hãy nghe Oscar kể cho Lily nghe về John Goddard. John Goddard đã làm những việc nào dưới đây và kế hoạch của Lily là gì? Viết J cho John Goddard hoặc L cho Lily.)

 

_____ climb up the world’s highest mountains

_____ cycle around Australia

_____ dive off cliffs in Hawaii

_____ hike across the Grand Canyon

_____ jump out of a plane with a parachute

_____ kayak down the longest rivers

_____ learn three foreign languages

_____ sail around the world

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Lily: Hi, Oscar! How was school today?

Oscar: Quite good. We were learning about John Goddard.

Lily: Who?

Oscar: John Goddard, an American adventurer and explorer. When he was fifteen years old, he made a list of 127 things he wanted to do in his life.

Lily: Lots of people do lists like that.

Oscar: I know, but John Goddard was different. He wasn’t much older than you are now and his goals weren’t easy. He wanted to climb up the world’s highest mountains, kayak down the longest rivers from beginning to end, jump out of a plane with a parachute and hike across the Grand Canyon. And among all these extreme adventures he also planned to read the whole Encyclopedia Britannica or learn to speak three foreign languages.

Lily: Wow! Did he do it all?

Oscar: He did over 100 things from the age of fifteen until he died. He inspired many people to be like him – to dream, make lists and explore the world.

Lily: Oh! I want to be like John Goddard. I want to sail around the world, cycle around Australia and dive off beautiful cliffs in Hawaii.

Oscar: Really? Wouldn’t you be scared?

Lily: I don’t think so. Remember last summer in Spain when we learned to surf on those huge waves? I wasn’t scared at all!

Oscar: Maybe a little…

Lời giải chi tiết:

Lily: Chào, Oscar! Hôm nay ở trường thế nào?

Oscar: Khá tốt. Chúng tôi đang tìm hiểu về John Goddard.

Lily: Ai?

Oscar: John Goddard, một nhà phiêu lưu và thám hiểm người Mỹ. Năm 15 tuổi, ông lập danh sách 127 điều muốn làm trong đời.

Lily: Rất nhiều người lập danh sách như vậy.

Oscar: Tôi biết, nhưng John Goddard thì khác. Ông ấy không lớn hơn bạn bây giờ bao nhiêu và mục tiêu của ông ấy không hề dễ dàng. Ông ấy muốn leo lên những ngọn núi cao nhất thế giới, chèo thuyền kayak xuôi dòng từ đầu đến cuối những con sông dài nhất, nhảy dù ra khỏi máy bay và đi bộ xuyên qua Grand Canyon. Và trong số tất cả những cuộc phiêu lưu khắc nghiệt này, ông ấy cũng lên kế hoạch đọc toàn bộ Bách khoa toàn thư Britannica hoặc học nói ba ngoại ngữ.

Lily: Chà! Ông ấy đã làm tất cả à?

Oscar: Ông ấy đã làm hơn 100 việc từ năm 15 tuổi cho đến khi qua đời. Ông đã truyền cảm hứng cho nhiều người giống như ông ấy – mơ ước, lập danh sách và khám phá thế giới.

Lily: Ồ! Tôi muốn được như John Goddard. Tôi muốn chèo thuyền vòng quanh thế giới, đạp xe vòng quanh nước Úc và lặn xuống những vách đá tuyệt đẹp ở Hawaii.

Osca: Thật sao? Bạn sẽ không sợ hãi chứ?

Lily: Tôi không nghĩ vậy. Bạn có nhớ mùa hè năm ngoái ở Tây Ban Nha khi chúng ta học cách lướt sóng trên những con sóng khổng lồ đó không? Tôi không hề sợ hãi chút nào!

Oscar: Có lẽ một chút…

Lời giải chi tiết:

J climb up the world’s highest mountains

(leo lên những ngọn núi cao nhất thế giới)

L cycle around Australia

(đạp xe vòng quanh nước Úc)

L dive off cliffs in Hawaii

(nhảy lộn xuống vách đá ở Hawaii)

J hike across the Grand Canyon

(đi bộ qua Grand Canyon)

J jump out of a plane with a parachute

(nhảy ra khỏi máy bay bằng dù)

J kayak down the longest rivers

(chèo thuyền kayak xuống những con sông dài nhất)

J learn three foreign languages

(học ba ngoại ngữ)

L sail around the world

(chèo thuyền vòng quanh thế giới)

Bài 5

LANGUAGE FOCUS – Present perfect simple + just, still, yet and already

5. Rewrite the sentences using one of the words in brackets.

(Viết lại các câu sử dụng một trong các từ trong ngoặc.)

1. We have bought the tickets to Australia. (yet / just)

2. I have invited Kim to my party. (still / already)

3. Max hasn’t finished his homework. (still / already)

4. We have talked about this problem. (already / yet)

5. I haven’t found my phone. (already / yet)

6. Have you repaired your bike? (still / yet)

Phương pháp giải:

– just (vừa mới), already (đã / vừa…rồi): dùng cho câu khẳng định

– still (vẫn): dùng cho câu phủ định

– yet (vẫn chưa): dùng cho câu phủ định và câu nghi vấn

Lời giải chi tiết:

1. just2. already3. still
4. already5. yet6. yet

1. Câu có “have bought” – đây là câu dạng khẳng định => just

We have just bought the tickets to Australia.

(Chúng tôi vừa mua vé đi Úc.)

2. Câu có “have invited” – đây là câu dạng khẳng định => already

I have already invited Kim to my party.

(Tôi đã mời Kim đến bữa tiệc của tôi.)

3. Câu có “hasn’t finished” – câu ở dạng phủ định => still

Max still hasn’t finished his homework.

(Max vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.)

4. Câu có “have talked” – đây là câu khẳng định => already

We have already talked about this problem.

(Chúng tôi đã nói về vấn đề này.)

5. Câu có “haven’t found” – đây là câu khẳng định => yet

I haven’t found my phone yet.

(Tôi vẫn chưa tìm thấy điện thoại của mình.)

6. Câu nghi vấn => yet.

Have you repaired your bike yet?

(Bạn đã sửa chữa xe đạp của bạn chưa?)

Bài 6

SPEAKING – Exchanging news

6. Complete the conversation with the key phrases. Then practise with your partner.

(Hoàn thành đoạn hội thoại với các cụm từ khóa. Sau đó thực hành với bạn của bạn.)

Was it good? (Nó có tốt không?)

Well, good luck with that. (À, chúc may mắn với việc đó.)

What have you been up to? (Bạn dạo này thế nào?)

It was good to see you again. (Thật tốt khi gặp lại bạn?)

Have you been doing anything special? (Bạn có làm điều gì đặc biệt không?)

Joe: Hi, Emily. I haven’t seen you for ages. (1) __________________.

Emily: I’ve just got back from one of those adventure centres with my school.

Joe: (2) __________________.

Emily: It was amazing. I’ve done a lot over the last few days — kayaking, climbing, even abseiling. What about you? (3) _________________

Joe: Not really. I’ve been at home, studying. We’ve got exams all week.

Emily: Oh. (4) ______________________.

Joe: Thanks, Emily. (5) __________________.

Lời giải chi tiết:

Joe: Hi, Emily. I haven’t seen you for ages. (1) What have you been up to?

(Chào, Emily. Tôi đã không nhìn thấy bạn trong nhiều năm. Bạn dạo này sao rồi?)

Emily: I’ve just got back from one of those adventure centres with my school.

(Tôi vừa trở về từ một trong những trung tâm phiêu lưu đó với trường học của tôi.)

Joe: (2) Was it good?

(Nó có tuyệt không?)

Emily: It was amazing. I’ve done a lot over the last few days — kayaking, climbing, even abseiling. What about you? (3) Have you been doing anything special?

(Thật tuyệt vời. Tôi đã làm được rất nhiều việc trong vài ngày qua – chèo thuyền kayak, leo núi, thậm chí là leo abseiling. Còn bạn thì sao? Bạn có làm điều gì đặc biệt không?)

Joe: Not really. I’ve been at home, studying. We’ve got exams all week.

(Không hẳn. Tôi đã ở nhà, học tập. Chúng tôi đã có bài kiểm tra cả tuần.)

Emily: Oh. (4) Well, good luck with that.

(Ồ. Chà, chúc may mắn với điều đó.)

Joe: Thanks, Emily. (5) It was good to see you again.

(Cảm ơn, Emily. Rất vui được gặp lại bạn.)

Bài 7

WRITING – An FAQ page

7. Complete the FAQ page with the phrases. There are two extra phrases.

(Hoàn thành trang Câu hỏi thường gặp với các cụm từ. Có hai cụm từ bị thừa.)

become popular checkout everyone who involves playing it’s best to learning to to learn where is where you which protects

It’s a type of water sport which has started to 1 ________________. In underwater hockey, like in standard hockey, two teams try to move a puck into a goal. However, underwater hockey 2______________ at the bottom of the swimming pool.

Q: What equipment do you need?

A mask to help you see underwater and a snorkel to help you breathe. You also need fins, gloves and a special hat 3 ______________ your head and ears. Each player has also got a short stick to move the puck.

Q: Who can play?

Underwater hockey is for 4_____________ can swim. It’s easy 5 ______________, but to be good, you must be strong, fast and able to hold your breath for a long time! When you’re learning, 6_____________ treat it as a fun activity.

Q: Where can I find out more?

7 ____________ our ‘Find a team’ page to see if there are any local clubs 8 _______________ can join in.

Lời giải chi tiết:

1. become popular2. involves playing3. which protects4. everyone who
5. to learn6. it’s best to7. Checkout8. where you

It’s a type of water sport which has started to 1 become popular. In underwater hockey, like in standard hockey, two teams try to move a puck into a goal. However, underwater hockey 2 involves playing at the bottom of the swimming pool.

Q: What equipment do you need?

A mask to help you see underwater and a snorkel to help you breathe. You also need fins, gloves and a special hat 3 which protects your head and ears. Each player has also got a short stick to move the puck.

Q: Who can play?

Underwater hockey is for 4 everyone who can swim. It’s easy 5 to learn, but to be good, you must be strong, fast and able to hold your breath for a long time! When you’re learning, 6 it’s best to treat it as a fun activity.

Q: Where can I find out more?

7 Checkout our ‘Find a team’ page to see if there are any local clubs 8 where you can join in.

Tạm dịch:

Đó là một loại hình thể thao dưới nước đã bắt đầu trở nên phổ biến. Trong môn khúc côn cầu dưới nước, giống như môn khúc côn cầu tiêu chuẩn, hai đội cố gắng di chuyển quả bóng vào khung thành. Tuy nhiên, khúc côn cầu dưới nước liên quan đến việc chơi ở đáy bể bơi.

Hỏi: Bạn cần thiết bị gì?

Mặt nạ giúp bạn nhìn dưới nước và ống thở giúp bạn thở. Bạn cũng cần vây, găng tay và một chiếc mũ đặc biệt để bảo vệ đầu và tai của bạn. Mỗi người chơi cũng có một cây gậy ngắn để di chuyển quả bóng.

Q: Ai có thể chơi?

Khúc côn cầu dưới nước dành cho người biết bơi. Nó dễ để học nhưng để giỏi thì phải khỏe, nhanh và nín thở lâu được! Khi bạn đang học, tốt nhất nên coi nó như một hoạt động thú vị.

Hỏi: Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?

Hãy kiểm tra trang ‘Tìm đội’ của chúng tôi để xem có câu lạc bộ địa phương nào mà bạn có thể tham gia không.

Bài 8

VOCABULARY – The environment and consumerism

8. Cross out the incorrect word.

(Gạch bỏ từ sai.)

1. Don’t waste your rubbish / time / money!

2. I can’t afford a car / problem / laptop.

3. They’re going to run out of environment / time / money.

4. It’s important that we recycle all our time / plastic / rubbish.

5. Pollution can damage our environment / money / health.

6. They provided food / water / recycling.

Lời giải chi tiết:

1. Don’t waste your rubbish / time / money!

(Đừng lãng phí rác rưởi / thời gian / tiền bạc của bạn!)

2. I can’t afford a car / problem / laptop.

(Tôi không đủ tiền mua ô tô / vấn đề / máy tính xách tay.)

3. They’re going to run out of environment / time / money.

(Họ sắp cạn kiệt môi trường / thời gian / tiền bạc.)

4. It’s important that we recycle all our time / plastic / rubbish.

(Điều quan trọng là chúng ta phải tái chế tất cả thời gian / nhựa / rác của mình.)

5. Pollution can damage our environment / money / health.

(Ô nhiễm có thể hủy hoại môi trường / tiền bạc / sức khỏe của chúng ta.)

6. They provided food / water / recycling.

(Chúng cung cấp thức ăn / nước / đồ tái chế.)

Bài 9

READING – The future of food

9. Complete the words.

(Hoàn thành các từ.)

1. This is a perfect s _ _ _ _ _ _ _ to my problems.

2. Before exams you must d _ _ _ with a lot of stress.

3. What’s your v _ _ _ on eating insects? Do you agree we will eat food made with insects as much as possible in the future?

4. Sophie c _ _ _ _ _ _ _ _ me of the advantages of healthy eating.

5. It took me two days to p _ _ _ _ _ _ _ Alan to go to the party.

Lời giải chi tiết:

1. solution2. deal3. view4. convince5. persuade

1. This is a perfect solution to my problems.

(Đây là một giải pháp hoàn hảo cho các vấn đề của tôi.)

2. Before exams you must deal with a lot of stress.

(Trước kỳ thi, bạn phải đối mặt với rất nhiều căng thẳng.)

3. What’s your view on eating insects? Do you agree we will eat food made with insects as much as possible in the future?

(Quan điểm của bạn về việc ăn côn trùng là gì? Bạn có đồng ý rằng chúng ta sẽ ăn thức ăn làm từ côn trùng càng nhiều càng tốt trong tương lai không?)

4. Sophie convinces me of the advantages of healthy eating.

(Sophie thuyết phục tôi về lợi ích của việc ăn uống lành mạnh.)

5. It took me two days to persuade Alan to go to the party.

(Tôi mất hai ngày để thuyết phục Alan đi dự tiệc.)

Bài 10

LANGUAGE FOCUS – Quantifiers

10. Complete the dialogue with the words.

(Hoàn thành cuộc đối thoại với các từ.)

a little enough few lot of many not enough

Jason: How much sugar have we got? I want to make a cake today.

Adele: Only 1 _________, I’m afraid. Maybe 50 g.

Jason: That’s 2 __________. I need 250 g. How about eggs? How 3 ___________ are there?

Adele: We’ve got a 4___________ those. I think there are six.

Jason: Great, that’s 5 ____________ and have we got any apples? I want to put a 6 ___________ of them into the cake.

Adele: Yes. There are three in the blue bowl.

Lời giải chi tiết:

1. a few2. not enough3. many
4. lot of5. enough6. few

Jason: How much sugar have we got? I want to make a cake today.

(Chúng ta có bao nhiêu đường vậy? Hôm nay tôi muốn làm bánh.)

Adele: Only 1a few, I’m afraid. Maybe 50 g.

(Tôi e rằng chỉ có ít thôi. Có thể là 50g.)

Jason: That’s 2not enough. I need 250 g. How about eggs? How 3many are there?

(Vậy là không đủ. Tôi cần 250 g. Còn trứng thì sao? Có bao nhiêu?)

Adele: We’ve got a 4lot of those. I think there are six.

(Chúng ta có nhiều. Tôi nghĩ rằng có sáu quả.)

Jason: Great, that’s 5enough and have we got any apples? I want to put a 6few of them into the cake.

(Tuyệt, vậy là đủ và chúng ta có quả táo nào không? Tôi muốn đặt một ít trong số chúng vào chiếc bánh.)

Adele: Yes. There are three in the blue bowl.

(Vâng. Có ba quả trong cái bát màu xanh.)

Bài 11

VOCABULARY ANDLISTENING – Adjectives: describing objects

11. Listen to the radio programme. Read the sentences about the products and write true or false.

(Nghe chương trình phát thanh. Đọc các câu về sản phẩm và viết đúng hoặc sai.)

 

1. Felix’s project helps you to shop for glasses. _____

2. The Smart Present app helps you prepare home-made gifts from recycled things _____

3. You can buy a Smart Present app in a second-hand shop. _____

4. Jimmy has created a waterproof phone charger which uses energy from the rain. _____

5. Jimmy’s product is ecological and good for the environment. _____

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Woman: Welcome to the Inventions Show in Northville Secondary School. Every year students present products of the future. Get ready to see some multi-functional and useful things! Our first inventor is Felix Gibson.

Felix: My project is an electronic gadget called Buyer’s Choice. It’s a hi-tech digital solution for people who buy clothes online. When you shop for clothes online you never know how they’re going to fit. Buyer’s Choice are virtual reality glasses which help you see yourself in the new clothes. Sit or walk to check how you look in these clothes when you move.

Woman: Great idea, Felix! Here’s Amy Parker. What have you prepared, Amy?

Amy: It’s a Smart Present app. Instead of buying a present for someone, you download the app and create a home-made gift using the Smart Present app. How does it work? You take pictures of the unwanted things you have at home and the app gives you ideas for the recycled presents. When there’s something extra you need to buy, the app shows you the nearest second-hand shop. Your present will be unique and personal.

Woman: I like it! And now over to Jimmy Wilcox.

Jimmy: This is a solar phone charger which you attach to your bike. It charges your phone when there’s sun. This ecological charger has got an automatic waterproof cover which protects your phone when it rains. It’s a simple solution which doesn’t harm the natural environment.

Woman: I love it! Thank you, Jimmy.

Tạm dịch:

Người phụ nữ: Chào mừng đến với Triển lãm Phát minh tại Trường Trung học Northville. Mỗi năm sinh viên trình bày sản phẩm của tương lai. Hãy sẵn sàng để xem một số thứ đa chức năng và hữu ích! Nhà phát minh đầu tiên của chúng tôi là Felix Gibson.

Felix: Dự án của tôi là một thiết bị điện tử có tên là Sự lựa chọn của người mua. Đó là một giải pháp kỹ thuật số công nghệ cao dành cho những người mua quần áo trực tuyến. Khi bạn mua sắm quần áo trực tuyến, bạn không bao giờ biết chúng sẽ vừa như thế nào. Người mua Lựa chọn là kính thực tế ảo giúp bạn nhìn thấy chính mình trong bộ quần áo mới. Ngồi hoặc đi bộ để kiểm tra xem bạn trông như thế nào trong những bộ quần áo này khi bạn di chuyển.

Người phụ nữ: Ý tưởng tuyệt vời, Felix! Đây là Amy Parker. Bạn đã chuẩn bị gì chưa, Amy?

Amy: Đó là một ứng dụng Quà tặng thông minh. Thay vì mua quà cho ai đó, bạn tải xuống ứng dụng và tạo một món quà tự làm tại nhà bằng ứng dụng Quà tặng thông minh. Nó hoạt động như thế nào? Bạn chụp ảnh những thứ không dùng đến mà bạn có ở nhà và ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về những món quà tái chế. Khi bạn cần mua thêm thứ gì đó, ứng dụng sẽ hiển thị cho bạn cửa hàng đồ cũ gần nhất. Món quà của bạn sẽ là duy nhất và cá nhân.

Người phụ nữ: Tôi thích nó! Và bây giờ đến Jimmy Wilcox.

Jimmy: Đây là bộ sạc điện thoại bằng năng lượng mặt trời mà bạn gắn vào xe đạp của mình. Nó sạc điện thoại của bạn khi có mặt trời. Bộ sạc sinh thái này có vỏ chống nước tự động giúp bảo vệ điện thoại của bạn khi trời mưa. Đó là một giải pháp đơn giản không gây hại cho môi trường tự nhiên.

Người phụ nữ: Tôi yêu nó! Cảm ơn Jimmy.

Lời giải chi tiết:

1. fasle2. true3. false4. false5. true

1. fasle

Felix’s project helps you to shop for glasses.

(Dự án của Felix giúp bạn đến cửa hàng mua kính.)

2. true

The Smart Present app helps you prepare home-made gifts from recycled things.

(Ứng dụng Smart Present giúp bạn chuẩn bị những món quà tự làm từ đồ tái chế.)

3. fasle

You can buy a Smart Present app in a second-hand shop.

(Bạn có thể mua ứng dụng Smart Present ở cửa hàng đồ cũ.)

4. fasle

Jimmy has created a waterproof phone charger which uses energy from the rain.

(Jimmy đã tạo ra một bộ sạc điện thoại chống nước sử dụng năng lượng từ mưa.)

5. true

Jimmy’s product is ecological and good for the environment.

(Sản phẩm của Jimmy là sinh thái và tốt cho môi trường.)

Bài 12

LANGUAGE FOCUS – Question tags

12. Choose the correct words.

(Chọn từ đúng.)

1. I am taller than you, am / aren’t I?

2. You’ve got a new bike, have / haven’t you?

3. That’s an amazing picture, isn’t it / that?

4. We won’t have much time tomorrow, won’t / will we?

5. They should work harder, shouldn’t / don’t they?

6. We weren’t playing video games all day, weren’t / were we?

Lời giải chi tiết:

1. aren’t2. haven’t3. it
4. will5. shouldn’t6. were

1. Mệnh đề chính trước dấu phẩy ở dạng khẳng định => phần hỏi đuôi dạng phủ định. Vì chủ ngữ là “I” đi với động từ “am” => câu hỏi đuôi chuyển thành “aren’t”.

I am taller than you, aren’t I?

(Tôi cao hơn bạn phải không?)

2. Mệnh đề chính ở dạng khẳng định với động từ “have got” => phần hỏi đuôi dạng phủ định với “haven’t”.

You’ve got a new bike, haven’t you?

(Bạn có một chiếc xe đạp mới phải không?)

3. Chủ ngữ là “That” => đại từ trong phần câu hỏi đuôi chuyển thành “it”.

That’s an amazing picture, isn’t it?

(Đó là một bức tranh tuyệt vời, phải không?)

4. Mệnh đề chính ở dạng phủ định có “won’t” => phần câu hỏi đuôi dùng dạng khẳng định với “will”.

We won’t have much time tomorrow, will we?

(Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian vào ngày mai, phải không?)

5. Mệnh đề chính dạng khẳng định với “should” => phần hỏi đuôi dùng dạng phủ định chuyển thành “shouldn’t”.

They should work harder, shouldn’t they?

(Họ nên làm việc chăm chỉ hơn phải không?)

6. Mệnh đề chính dạng phủ định với “weren’t” => phần câu hỏi đuôi chuyển thành dạng khẳng định với “were”.

We weren’t playing video games all day, were we?

(Chúng ta không chơi trò chơi điện tử cả ngày phải không?)

Bài 13

13. Complete the questions with question tags.

(Hoàn thành các câu hỏi với câu hỏi đuôi.)

1. They can’t save more resources, _________?

2. Maria is leaving soon, __________?

3. They haven’t solved the problem, __________?

4. Jamie loves studying history, ___________?

5. You aren’t having fun, ___________?

6. The weather will be nice later, _________?

7. We don’t recycle glass, ___________?

8. I won’t need to tidy up, ___________?

Lời giải chi tiết:

1. can they2. isn’t she3. have they4. doesn’t he / she
5. are you6. won’t it7. do we8. will I

1. They can’t save more resources, can they?

(Họ không thể tiết kiệm nhiều tài nguyên hơn phải không?)

2. Maria is leaving soon, isn’t she?

(Maria sắp rời đi phải không?)

3. They haven’t solved the problem, have they?

(Họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề phải không?)

4. Jamie loves studying history, doesn’t he / she?

(Jamie thích nghiên cứu lịch sử phải không?)

5. You aren’t having fun, are you?

(Bạn đang không vui, phải không?)

6. The weather will be nice later, won’t it?

(Chút nữa thời tiết sẽ đẹp phải không?)

7. We don’t recycle glass, do we?

(Chúng tôi không tái chế thủy tinh phải không?)

8. I won’t need to tidy up, will I?

(Tôi sẽ không cần phải dọn dẹp, phải không?)

Bài 14

SPEAKING – Comparing products

14. Complete the dialogue with the words. Then practise with your partner. There are two extra words.

(Hoàn thành cuộc đối thoại với các từ. Sau đó thực hành với bạn của bạn. Có hai từ thừa.)

as cheaper less like more much think want

Bethany: I’m looking for a present for Dad. What do you 1 ___________ of this shower-power radio?

Ollie: It looks cool. But it isn’t 2 ________ nice as this one.

Bethany: I 3 __________ prefer this one, too. It’s far more modern.

Ollie: I 4 ___________ the colour of it. Dad’ll love it, too.

Bethany: Which one is 5 ______________?

Ollie: This one’s much 6 ____________ expensive. It’s only £30.

Bethany: Wow! Let’s get that one, then.

Lời giải chi tiết:

1. think2. as3. much
4. like5. cheaper6. less

Bethany: I’m looking for a present for Dad. What do you 1think of this shower-power radio?

(Tôi đang tìm một món quà cho bố. Bạn nghĩ gì về đài phát thanh năng lượng vòi sen này?)

Ollie: It looks cool. But it isn’t 2as nice as this one.

(Nó trông thật tuyệt. Nhưng nó không đẹp bằng cái này.)

Bethany: I 3much prefer this one, too. It’s far more modern.

(Tôi cũng thích cái này hơn. Nó hiện đại hơn nhiều.)

Ollie: I 4like the colour of it. Dad’ll love it, too.

(Tôi thích màu sắc của nó. Bố cũng sẽ thích nó.)

Bethany: Which one is 5cheaper?

(Cái nào rẻ hơn vậy?)

Ollie: This one’s much 6less expensive. It’s only £30.

(Cái này rẻ hơn nhiều. Nó chỉ có £30.)

Bethany: Wow! Let’s get that one, then.

(Chà! Vậy thì hãy lấy cái đó đi.)

Bài 15

WRITING – A product review

15. Choose the correct words.

(Chọn từ đúng.)

I ordered this extra-large beanbag chair for my son Lukas. We were looking for a sofa which Lukas could use 1__________ relax, but his room is so small that we bought this beanbag chair instead. The price was good, but the biggest 2____________ was the limited number of colours.

The Chair 3____________ exactly what the advert says. It fits everywhere, looks good and is the perfect size. Lukas 4_______________ it really comfortable to sit on. Besides, it’s very light 5____________ carry, in case you want to move it to a different place.

My only problem 6______________ is the cleaning. You have to spend a lot of time 7______________ keep it clean. We often cover it with a blanket 8________________ it doesn’t get dirty.

If you want a big and comfortable beanbag chair, get this one 9____________ love it!

1.

a. so that

b. to

c. in case

2.

a. advert

b. advantage

c. disadvantage

3.

a. does

b. makes

c. looks

4.

a. is

b. makes

c. finds

5.

a. so

b. to

c. by

6.

a. with it

b. about it

c. of it

7.

a. in order to

b. in case

c. so that

8. a. in order to

b. so that

c. in case

9.

a. You’ve

b. You’re

c. You’ll

Lời giải chi tiết:

1 – b2 – c3 – c
4 – c5 – b6 – a
7 – a8 – b9 – c

1. b

Cấu trúc chỉ mục đích:

to + V = so that + S + V: để mà

in case + S + V: phòng khi

We were looking for a sofa which Lukas could use 1to relax,…

(Chúng tôi đang tìm kiếm một chiếc ghế sofa mà Lukas có thể sử dụng để thư giãn…)

2. c

a. advert: quảng cáo

b. advantage: thuận lợi

c. disadvantage: bất lợi

The price was good, but the biggest 1disadvantage was the limited number of colours.

(Mức giá tốt, nhưng bất lợi lớn nhất là số lượng màu hạn chế.)

3. c

a. does: làm

b. makes: tạo nên

c. looks: trông có vẻ

The Chair 3looks exactly what the advert says.

(Ghế trông chính xác như những gì quảng cáo nói.)

4. c

Cấu trúc: S + find + it + adv/adj + to do sth (ai đó cảm thấy nó như thế nào để làm một việc gì).

Lukas 4finds it really comfortable to sit on.

(Lukas thấy thật thoải mái khi ngồi lên.)

5. b

Cấu trúc: it’s + adj + to V (nó thật là …. để làm gì)

it’s very light 5to carry, …

(nó rất nhẹ để mang theo,…)

6. a

Cấu trúc “problem with something” (vấn đề với cái gì)

My only problem 6with it is the cleaning.

(Vấn đề duy nhất của tôi với nó là việc làm sạch.)

7. a

Cấu trúc chỉ mục đích:

to + V = so that + S + V: để mà

in case + S + V: phòng khi

You have to spend a lot of time 7in order to keep it clean.

(Bạn phải dành nhiều thời gian để giữ cho nó sạch sẽ.)

8. b

Cấu trúc chỉ mục đích

so that + S + V = in order to + V: để mà

in case + S + V: phòng khi

We often cover it with a blanket 8so that it doesn’t get dirty.

(Chúng tôi thường chùm chăn lên để nó không bị bẩn.)

9. c

You’ll + V (thì tương lai đơn)

You’ve + Ved/P2 (thì hiện tại hoàn thành)

You’re + Ved/P2 (bị động) hoặc You’re + V-ing (thì hiện tại tiếp diễn)

If you want a big and comfortable beanbag chair, get this one. You’ll love it!

(Nếu bạn muốn một chiếc ghế túi nệm lớn và thoải mái, hãy lấy cái này. Bạn sẽ thích nó!)

Bài hoàn chỉnh:

I ordered this extra-large beanbag chair for my son Lukas. We were looking for a sofa which Lukas could use 1to relax, but his room is so small that we bought this beanbag chair instead. The price was good, but the biggest 2disadvantage was the limited number of colours.

The Chair 3looks exactly what the advert says. It fits everywhere, looks good and is the perfect size. Lukas 4finds it really comfortable to sit on. Besides, it’s very light 5to carry, in case you want to move it to a different place.

My only problem 6with it is the cleaning. You have to spend a lot of time 7in order to keep it clean. We often cover it with a blanket 8so that it doesn’t get dirty.

If you want a big and comfortable beanbag chair, get this one. 9You’ll love it!

Tạm dịch:

Tôi đã đặt mua chiếc ghế túi nệm cực lớn này cho con trai Lukas của mình. Chúng tôi đang tìm kiếm một chiếc ghế sofa mà Lukas có thể sử dụng để thư giãn, nhưng phòng của cậu ấy quá nhỏ nên chúng tôi đã mua chiếc ghế nệm này để thay thế. Giá tốt, nhưng bất lợi lớn nhất là số lượng màu hạn chế.

Ghế trông chính xác như những gì quảng cáo nói. Nó phù hợp với mọi nơi, trông đẹp và có kích thước hoàn hảo. Lukas thấy thật thoải mái khi ngồi lên. Bên cạnh đó, nó rất nhẹ để mang theo, trong trường hợp bạn muốn di chuyển nó đến một nơi khác.

Vấn đề duy nhất của tôi với nó là việc dọn dẹp. Bạn phải dành nhiều thời gian để giữ cho nó sạch sẽ. Chúng tôi thường chùm chăn lên để nó không bị bẩn.

Nếu bạn muốn một chiếc ghế túi nệm lớn và thoải mái, hãy lấy cái này. Bạn sẽ thích nó!

 

 

 

 

 

 

 

 

Progress review 2 – Unit 4. Material world -Tiếng Anh 8 Friends Plus

Progress review 2 – Unit 4. Material world -Tiếng Anh 8 Friends Plus

 

Progress review 2 – Unit 4. Material world -Tiếng Anh 8 Friends Plus