Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 8

Culture: Hairstyles – Tiếng Anh 8 Friends Plus

Culture: Hairstyles – Tiếng Anh 8 Friends Plus   Bài 1 I can report back on a class survey about hairstyles (Tôi có thể báo cáo lại về một cuộc khảo sát lớp học về kiểu tóc) 1. Look at the photos. Then read the article. Which photo(s) match(es) each decade? (Nhìn vào các bức ảnh. Sau đó đọc bài …

Chi tiết