Chân trời sáng tạo 11

Chân trời sáng tạo 11

Bài 21: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo – Kinh tế pháp luật 11 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 154 KTPL 11: Em hãy kể tên một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam mà em biết. Lời giải: – Hoạt động tín ngưỡng: + Thờ cúng tổ tiên, anh hùng dân tộc, người có công với cộng đồng,… + Thờ Mẫu… – Một số tôn giáo: Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Hồi …

Chi tiết

Bài 20: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin – Kinh tế pháp luật 11 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 147 KTPL 11: Cho biết những quyền tự do dân chủ được đề cập trong thông tin trên. Lời giải: Quyền tự do dân chủ được đề cập trong thông tin trên là: quyền tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Mở đầu trang 147 KTPL 11: Em hãy chia sẻ hiểu biết …

Chi tiết

Bài 19: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín – Kinh tế pháp luật 11 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 141 KTPL 11: Em hãy nêu những quyền con người được đề cập trong Điều 12 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền do Liên Hợp Quốc thông qua năm 1948. Điều 12. Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948 quy định: “Không ai phải chịu sự can thiệp một cách tuỳ tiện vào sự riêng tư, …

Chi tiết

Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm – Kinh tế pháp luật 11 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 127 KTPL 11: Theo em, bạo lực học đường có phải là hành vi vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm không? Vì sao? Lời giải: – Bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng …

Chi tiết

Bài 16: Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ tổ quốc – Kinh tế pháp luật 11 – Chân trời sáng tạo

  Mở đầu trang 120 KTPL 11: Em có suy nghĩ gì về câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Thông tin. Trong cuộc gặp gỡ, nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ Đại đoàn quân Tiên phong tại Đền Hùng, Bác Hồ đã có câu nói bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, …

Chi tiết

Bài 15: Quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo– Kinh tế pháp luật 11 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 111 KTPL 11: Hãy chia sẻ hiểu biết của em về một trường hợp khiếu nại, tố cáo của công dân mà em biết Lời giải: – Trường hợp khiếu nại: Anh H chạy quá tốc độ cho phép bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện và xuất trình giấy tờ. Anh H xuất …

Chi tiết

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử – Kinh tế pháp luật 11 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 103 KTPL 11: Em hãy chia sẻ những hiểu biết của bản thân về quyền mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đang thực hiện trong hình ảnh dưới đây: Lời giải: ♦ Trong hình ảnh trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đang thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử và ứng cử của công dân. ♦ …

Chi tiết

Bài 13: Quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội – Kinh tế pháp luật 11 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 97 KTPL 11: Em hãy cho biết các hình ảnh sau thể hiện quyền và nghĩa vụ gì của công dân Lời giải: – Các hình ảnh trên thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội. Câu hỏi trang 99 KTPL 11: Em hãy cho biết …

Chi tiết

Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo – Kinh tế pháp luật 11 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi trang 90 KTPL 11: Em hãy nêu ví dụ về quyền bình đẳng giữa các dân tộc về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục. Lời giải: Ví dụ về quyền bình đẳng giữa các dân tộc về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục: + Nhà nước đảm bảo tỉ lệ thích hợp người dân …

Chi tiết

Bài 10: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật – Kinh tế pháp luật 11 – Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 70 KTPL 11: Em hãy cho biết ý nghĩa của quy định trên. Điều 1. Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948 quy định: “Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền. Họ được ban cho lí trí và lương tâm và cần đối xử với nhau …

Chi tiết