Language focus: Present and past passive: questions – Unit 8. On screen – Tiếng Anh 8 Friends Plus

Language focus: Present and past passive: questions – Unit 8. On screen – Tiếng Anh 8 Friends Plus

 

Bài 1

I can ask questions using the passive in the present and past.

(Tôi có thể đặt câu hỏi bằng cách sử dụng thể bị động ở hiện tại và quá khứ.)

 

1. Underline the verb forms and circle the subjects in these sentences.

(Gạch chân các dạng động từ và khoanh tròn chủ ngữ trong những câu này.)

1. Was the book adapted for film?

2. What is the series of books called?

3. Where was the film made?

4. Is the actor nominated for an award every year?

Lời giải :

1. Was the book adapted for film?

2. What is the series of books called?

3. Where was the film made?

4. Is the actor nominated for an award every year?

Hướng dẫn dịch:

1. Cuốn sách có được chuyển thể thành phim không?

2. Bộ sách tên là gì?

3. Phim được quay ở đâu?

4. Diễn viên có được đề cử giải thưởng hàng năm không?

 

Bài 2

2. Match the sentences 1–4 in exercise 1 with rules a–d.

(Nối các câu 1–4 trong bài tập 1 với quy tắc a–d.)

RULES

Passive questions in the present are formed with …

a. am / is / are + subject + past participle.

b. a question word + am / is / are + subject + past participle.

Passive questions in the past are formed with …

c. was / were + subject + past participle.

d. a question word + was / were + subject + past participle.

Lời giải :

1. c2. b3. d4. a

 

RULES

(Quy tắc)

Passive questions in the present are formed with …

(Câu hỏi bị động ở hiện tại được hình thành với…)

a. am / is / are + subject + past participle.

(am/is/are + chủ ngữ + quá khứ phân từ.)

a – 4. Is the actor nominated for an award every year?

(Diễn viên có được đề cử giải thưởng hàng năm không?)

b. a question word + am / is / are + subject + past participle.

(một từ câu hỏi + am / is / are + chủ ngữ + quá khứ phân từ.)

b – 2. What is the series of books called?

(Bộ sách tên là gì?)

Passive questions in the past are formed with …

(Câu hỏi bị động trong quá khứ được hình thành với…)

c. was / were + subject + past participle.

(was/were + chủ ngữ + quá khứ phân từ.)

c – 1. Was the book adapted for film?

(Cuốn sách có được chuyển thể thành phim không?)

d. a question word + was / were + subject + past participle.

(một từ câu hỏi + was / were + chủ ngữ + quá khứ phân từ.)

d – 3. Where was the film made?

(Phim được làm ở đâu?)

 

Bài 3

3. Correct the mistakes in the sentences.

(Sửa lỗi sai trong câu.)

1.What he was given as a prize?

2. Is this crime novel written last year?

3. What was award to the actor?

4. Who was the film directed for?

5. Were this book written by a man?

Lời giải :

1. Cấu trúc câu hỏi bị động trong quá khứ: a question word + was / were + subject + past participle.

=> Cần đảo động từ tobe lên trước chủ ngữ. Sửa he was thành was he.

What was he given as a prize?

(Anh ấy đã được trao tặng cho giải thưởng gì?)

2. Câu hỏi bị động, trong câu có “last year – năm ngoái” => Động từ chia dạng quá khứ: sửa is thành was.

Was this crime novel written last year?

(Cuốn tiểu thuyết tội phạm này được viết vào năm ngoái phải không?)

3. Cấu trúc câu hỏi bị động trong quá khứ: a question word + was / were + (subject) + past participle.

=> Động từ chính ở dạng quá khứ phân từ hai. => Sửa award thành awarded.

What was awarded to the actor?

(Cái gì đã được trao cho diễn viên?)

4. Từ để hỏi “who – ai”, câu hỏi bị động hỏi bộ phim được đạo diễn bởi ai. => Sửa for thành by.

Who was the film directed by?

(Bộ phim do ai đạo diễn?)

5. Chủ ngữ là danh từ số ít “this book – cuốn sách này” nên động từ tobe chia số ít. => Sửa were thành was.

Was this book written by a man?

(Cuốn sách này được viết bởi một người đàn ông đúng không?)

 

Bài 4

4. Read the description on the right. Write questions in the passive about the information in blue.

(Đọc mô tả bên phải. Viết câu hỏi ở thể bị động về thông tin bằng màu xanh lam.)

When _____________?

When was the Edible Book Festival started?

1. What _____________?

2. Where _____________?

3. Was _____________ ?

4. Who _____________?

5. Are_____________?

You’ve read the books, seen the films, now eat the cakes! The Edible Book Festival was started in 2000. It is held every year around 1st April. (1) The latest books are made into cakes and are displayed (2) at events all over the world. We all know The Hunger Games is a series of three books that (3) was adapted for film. But have you seen the amazing Hunger Games trilogy cake? It was made by (4) Crystal Watanabe. Edible books for Game of Thrones and Wool, which was written by Hugh Howey, were also made by her for the festival! So what happens at the end of the festival? (5) The books are eaten, of course!

(Bạn đã đọc sách, xem phim, bây giờ hãy ăn bánh ngọt! Lễ hội Sách ăn được bắt đầu vào năm 2000. Nó được tổ chức hàng năm vào khoảng ngày 1 tháng 4. Những cuốn sách mới nhất được làm thành bánh và được trưng bày tại các sự kiện trên toàn thế giới. Chúng ta đều biết The Hunger Games là một bộ ba cuốn sách đã được chuyển thể thành phim. Nhưng bạn đã xem bộ ba phim Hunger Games tuyệt vời chưa? Nó được làm bởi Crystal Watanabe. Những cuốn sách ăn được cho Game of Thrones và Wool, được viết bởi Hugh Howey, cũng được cô ấy làm cho lễ hội! Vậy thì, những gì xảy ra vào cuối lễ hội? Dĩ nhiên là ăn sách rồi!)

Lời giải :

(1). The latest books are made into cakes.

(Những cuốn sách mới nhất được làm thành bánh.)

What are made into cakes?

(Những gì được làm thành bánh?)

(2). at events all over the world.

(tại các sự kiện trên toàn thế giới.)

Where are the cakes displayed?

(Những chiếc bánh được trưng bày ở đâu?)

(3). was adapted for film.

(đã được chuyển thể thành phim.)

Was the Hunger Games series adapted for film?

(Có phải sê-ri Hunger Games đã được chuyển thể thành phim?)

(4). Crystal Watanabe.

Who were the Hunger Games trilogy and Wool cakes made by?

(Bộ ba Hunger Games và bánh len được làm bởi ai?)

Who were the Hunger Games trilogy, Game of Thrones and Wool cakes made by?

(Bộ ba Hunger Games, Trò chơi vương quyền và Bánh len được làm bởi ai?)

(5). The books are eaten.

(Những cuốn sách được ăn.)

Are the ‘books’ eaten at the end of the festival?

(Những cuốn sách có được ăn vào cuối lễ hội không?)

Bài 5

5. Work in pairs. Take turns to ask and answer the questions in exercise 4. Answer in complete sentences.

(Làm việc theo cặp. Lần lượt hỏi và trả lời các câu hỏi trong bài tập 4. Trả lời thành câu hoàn chỉnh.)

Lời giải :

1. What are made into cakes?

(Những gì được làm thành bánh?)

The latest books are made into cakes.

(Những cuốn sách mới nhất được làm thành bánh.)

2. Where are the cakes displayed?

(Những chiếc bánh được trưng bày ở đâu?)

They are displayed all over the world.

(Chúng được trưng bày khắp nơi trên thế giới.)

3. Was the Hunger Games series adapted for film?

(Có phải sê-ri Hunger Games đã được chuyển thể thành phim?)

Yes, it was.

(Đúng vậy.)

4. Who were the Hunger Games trilogy, Game of Thrones and Wool cakes made by?

(Bộ ba Hunger Games, Trò chơi vương quyền và Bánh len được làm bởi ai?)

They were made by Crystal Watanabe.

(Chúng được làm bởi Crystal Watanabe.)

5. Are the ‘books’ eaten at the end of the festival?

(Những cuốn sách có được ăn vào cuối lễ hội không?)

Yes, they are.

(Đúng vậy.)

Bài 6

6. USE IT! Work in groups. Each group writes three questions about books using passive voice, then reads out for the others to answer. The group with the most correct answers is the winner.

(Làm việc nhóm. Mỗi nhóm viết ba câu hỏi về sách bằng cách sử dụng thể bị động, sau đó đọc to cho những người khác trả lời. Nhóm có nhiều câu trả lời đúng nhất là nhóm chiến thắng.)

Who was The last leaf written by?

(Chiếc lá cuối cùng được viết bởi ai?)

When was the poem Mùa xuân nho nhỏ written?

(Mùa xuan nho nhỏ được viết khi nào?)

The first question is …

(Câu hỏi đầu tiên là …)

I think the answer is …

(Tớ nghĩ câu trả lời là …)

Lời giải :

The first question is who was De Men phiêu lưu ký written by?

(Câu hỏi đầu tiên là Dế Mèn phiêu lưu ký được viết bởi ai?)

I think the answer is To Hoai.

(Tôi nghĩ câu trả lời là Tô Hoài.)

The second question is when was Lao Hac written?

(Câu hỏi thứ hai là Lão Hạc được viết vào thời gian nào?)

I think it was written in 1943.

(Tôi nghĩ nó được viết vào năm 1943.)

The third question is: Was the poem Ong do written by Ho Chi Minh?

(Câu hỏi thứ ba: Bài thơ Ông đồ có phải do Hồ Chí Minh sáng tác không?)

No, It wasn’t. It was written by Vu Dinh Lien.

(Không, không phải vậy. Nó được sáng tác bởi Vũ Đình Liên.)

Finished?

Finished? Introduce to the class your favourite book using the passive voice.

(Hoàn thành? Giới thiệu với cả lớp cuốn sách yêu thích của bạn bằng cách sử dụng câu bị động.)

Lời giải :

The book “Sans Famille” is a French novel that was written by Hector Malot in the late 19th century. It tells the story of a young orphan boy named Remi who is sold by his foster parents to a street musician.

Throughout the book, Remi faces many challenges and obstacles, including poverty, abuse, and prejudice. Despite these hardships, he manages to find love and support from unexpected sources, and eventually discovers the truth about his past and his true identity.

“Sans Famille” has been widely read and translated into numerous languages, and has been praised for its vivid descriptions of French society in the 19th century, as well as its themes of family, identity, and perseverance.

Hướng dẫn dịch:

Cuốn sách “Không gia đình” là một cuốn tiểu thuyết Pháp được viết bởi Hector Malot vào cuối thế kỷ 19. Nó kể về câu chuyện của một cậu bé mồ côi tên là Remi, người bị cha mẹ nuôi của mình bán cho một nhạc sĩ đường phố.

Xuyên suốt cuốn sách, Remi phải đối mặt với nhiều thách thức và trở ngại, bao gồm nghèo đói, lạm dụng và định kiến. Bất chấp những khó khăn này, anh ấy đã tìm được tình yêu và sự hỗ trợ từ những nguồn không ngờ tới, và cuối cùng khám phá ra sự thật về quá khứ và danh tính thực sự của mình.

“Không gia đình” đã được đọc rộng rãi và dịch ra nhiều thứ tiếng, đồng thời được ca ngợi vì những mô tả sống động về xã hội Pháp vào thế kỷ 19, cũng như chủ đề của nó: gia đình, bản sắc và sự kiên trì.

 

 

 

 

 

 

 

Language focus: Present and past passive: questions – Unit 8. On screen – Tiếng Anh 8 Friends Plus

Language focus: Present and past passive: questions – Unit 8. On screen – Tiếng Anh 8 Friends Plus