Giải bài tập Unit 12: Life on other planets – Tiếng Anh 8 Global Success

Giải bài tập Unit 12: Life on other planets – Tiếng Anh 8 Global Success

Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets (đầy đủ nhất) – Global Success

WORDPRONUNCIATIONMEANING
alien (n)/ˈeɪliən/người ngoài hành tinh
commander (n)/kəˈmɑːndə/người chỉ huy, người cầm đầu
crater (n)/ˈkreɪtə/miệng núi lửa
creature (n)/ˈkriːtʃə/sinh vật, loài vật
galaxy (n)/ˈɡæləksi/thiên hà
gravity (n)/ˈɡrævəti/trọng lực, lực hút trái đất
habitable (adj)/ˈhæbɪtəbl/có thể ở được, phù hợp để ở
Jupiter (n)/ˈdʒuːpɪtə/sao Mộc, Mộc tinh
Mars (n)/mɑːz/sao Hỏa, Hỏa tinh
Mercury (n)/ˈmɜːkjəri/sao Thủy, Thủy tinh
Neptune (n)/ˈneptjuːn/sao Hải Vương, Hải Vương tinh
oppose (v)/əˈpəʊz/chiến đấu, đánh lại ai
possibility (n)/ˌpɒsəˈbɪləti /khả năng, sự có thể
promising (adj)/ˈprɒmɪsɪŋ/đầy hứa hẹn, nhiều triển vọng
rocket (n)/ˈrɒkɪt/tàu vũ trụ con thoi
Saturn (n)/ˈsætən/,

/ˈsætɜːn/

sao Thổ, Thổ tinh
telescope (n)/ˈtelɪskəʊp/kính thiên văn
trace (n)/treɪs/dấu vết, vết tích, dấu hiệu
UFO (n)/ˈjuːfəʊ/,

/ˌjuː ef ˈəʊ/

vật thể bay không xác định
Uranus (n)/ˈjʊərənəs/sao Thiên Vương, Thiên Vương tinh
Venus (n)/ˈviːnəs/sao Kim, Kim tinh

Lưu trữ: Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 12 (sách cũ)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets – Từ vựng – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Darkness (n)Bóng đêm
Journey (n)Hành trình
Captain (n)Thuyền trưởng
Dangerous (adj)Nguy hiểm
Terrorist (n)Tên khủng bố
Alien (n)Người ngoài hành tinh
Space buggy (n)Xe đi trên sao Hỏa
Planet (n)Hành tinh
Galaxy (n)Dải Ngân Hà
Weightless (adj)Không trọng lượng
Solar system (n)Hệ Mặt Trời
UFO (n)Vật thể bay không xác định
Outer space (n)Ngoài tầng không gian
Crew (n)Thủy thủ, phi hành đoàn
Mercury (n)Sao Thủy
Venus (n)Sao Kim
Saturn (n)Sao Thổ
Mars (n)Sao Hỏa
Neptune (n)Sao Hải Vương
Jupiter (n)Sao Mộc
Name after (n)Đặt theo tên của
Roman god (n)Vị thần La Mã
Thunder (n)Sấm
lightning (n)Tia chớp
Waterless (adj)Không có nước
Land (n)Đất, vùng đất
Grassy area (n)Vùng nhiều cỏ
Daytime (n)Ban ngày
Unimportant (adj)Không quan trọng
Oxygen tank (n)Bình oxy
Reddish (adj)Hơi đỏ
Exploration (n)Sự khám phá
human life (n)Cuộc sống loài người
Unsuitable (adj)Không thích hợp
Lack of (n)Thiếu
Similarity (n)Sự giống nhau
Illness (n)Bệnh tật
Weather condition (n)Điều kiện thời tiết
Particular (adj)Đặc trưng
Inhabitant (n)Cư dân
Human being (n)Con người
Far-sighted (adj)Viễn thị
Existence (n)Sự tồn tại
Launch (v, n)Phóng lên
Step onto the Moon (v)Đặt chân lên Mặt Trăng
Astronaut (n)Phi hành gia
Administration (n)Sự quản lý
Aeronautic (adj)Thuộc hàng không
Essential (adj)Cần thiết, thiết yếu
Incident (n)Việc xảy ra, việc rắc rối
Witness (n)Nhân chứng
Notable (adj)Đáng chú ý
Incredible (adj)Không thể tin được
Shiny (adj)Sáng bóng
Helicopter (n)Máy bay trực thăng
Imaginary (adj)Tưởng tượng, hoang đường
Machine (n)Máy móc

 

Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) – Tiếng Anh 8 Global Success

A thrilling science fiction novel

1 (trang 124 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Mai: What book are you reading, Nick?

Nick: A joumey back to Soduka. I’m on the last page.

Mai: That’s a science fiction book, isn’t it? What’s it about?

Nick: Yes, it is. It’s about four creatures Titu, Kaku, Hub, and Barb. They’re travelling back to Soduka, a planet like Earth. Along the way they have to land on Earth because their spaceship breaks down. They meet Tommy and become friends with him.

Mai: What happens next?

Nick: Tommy helps the four creatures repair their spaceship, so they can travel back to their home planet. But their commander forces them to return to Earth to destroy it. Tommy and the four creatures try to oppose the commander.

Mai: Sounds thrilling!

Nick: Tommy and the four creatures manage to stop the commander from destroying Earth.

Mai: So it has a happy ending! What do you think about the possibility of aliens attacking Earth?

Nick: I’m not sure about it. But I’m starting to think about it. l sometimes ask myself what we would do if aliens took over our planet.

Hướng dẫn dịch:

Mai: Bạn đang đọc cuốn sách gì vậy, Nick?

Nick: Một hành trình trở lại Soduka. Tôi đang ở trang cuối cùng.

Mai: Đó là một cuốn sách khoa học viễn tưởng phải không? Nó nói về cái gì?

Nick: Ừ, đúng vậy. Đó là về bốn sinh vật Titu, Kaku, Hub và Barb. Họ đang du hành trở lại Soduka, một hành tinh giống như Trái đất. Trên đường đi, họ phải hạ cánh xuống Trái đất vì phi thuyền của họ bị hỏng. Họ gặp Tommy và trở thành bạn của anh ấy.

Mai: Điều gì xảy ra tiếp theo?

Nick: Tommy giúp bốn sinh vật sửa chữa tàu vũ trụ của họ, để họ có thể du hành trở lại hành tinh quê hương của mình. Nhưng chỉ huy của họ buộc họ phải quay trở lại Trái đất để tiêu diệt nó. Tommy và bốn sinh vật cố gắng chống lại chỉ huy.

Mai: Nghe ly kỳ quá!

Nick: Tommy và bốn sinh vật cố gắng ngăn tên chỉ huy hủy diệt Trái đất.

Mai: Vậy là nó có một kết thúc có hậu! Bạn nghĩ sao về khả năng người ngoài hành tinh tấn công Trái đất?

Nick: Tôi không chắc về điều đó. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ về nó. Đôi khi tôi tự hỏi mình sẽ làm gì nếu người ngoài hành tinh chiếm lấy hành tinh của chúng ta.

2 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again and tick (V) T (True) or F (False) (Đọc đoạn hội thoại lần nữa và đánh dấu (V) T (True) hoặc F (Sai))

 1. Soduka is a planet that is very different from Earth.
 2. Titu, Kaku, Hub, and Barb have to land on Earth because their spaceship breaks down.
 3. Tommy helps the four creatures make a new spaceship so that they can return to Soduka.
 4. The four creatures travel to Earth again to visit Tommy.
 5. The novel makes Nick and Mai think about the possibility that Earth might be attacked by aliens.

Hướng dẫn dịch:

 1. Soduka là một hành tinh rất khác với Trái đất.
 2. Titu, Kaku, Hub và Barb phải hạ cánh xuống Trái đất vì tàu vũ trụ của họ bị hỏng.
 3. Tommy giúp bốn sinh vật chế tạo một con tàu vũ trụ mới để họ có thể quay trở lại Soduka.
 4. Bốn sinh vật lại đến Trái đất để thăm Tommy.
 5. Cuốn tiểu thuyết khiến Nick và Mai nghĩ về khả năng Trái đất có thể bị người ngoài hành tinh tấn công.

Đáp án:

1. F2. T3. F4. F5. T

3 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match the words (1 – 5) with their definitions (a – e). (Nối các từ (1 – 5) với định nghĩa của chúng (a – e))

Đáp án:

1. c2. a3. e4. b5. d

Giải thích:

1 – c: phản đối – chống lại

2 – a: sinh vật – sinh vật có thật hoặc tưởng tượng

3 – e: chỉ huy – sĩ quan phụ trách một nhóm binh lính cụ thể

4 – b: người ngoài hành tinh – sinh vật sống từ thế giới hoặc hành tinh khác

5 – d: khả năng – thực tế là một cái gì đó có thể tồn tại hoặc xảy ra, nhưng không chắc chắn

4 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with the words in 3. (Hoàn thành các câu với các từ trong 3)

 1. There is a ________ that we might visit Mars in the near future.
 2. The main character in the film is a boy who makes friends with some __________ from a planet.
 3. Dogs are more social __________ than cats.
 4. These soldiers were punished because they didn’t obey their ___________ .
 5. Some people ____________ sending spaceships to explore other planets.

Đáp án:

1. possibility2. aliens3. creatures4. commander5. oppose

Giải thích:

 1. possibility: khả năng
 2. aliens: người ngoài hành tinh
 3. creatures: sinh vật
 4. commander: chỉ huy
 5. oppose: phản đối

Hướng dẫn dịch:

 1. Có khả năng chúng ta sẽ đến thăm sao Hỏa trong tương lai gần.
 2. Nhân vật chính trong phim là một cậu bé kết bạn với một số người ngoài hành tinh đến từ một hành tinh.
 3. Chó là sinh vật xã hội hơn mèo.
 4. Những người lính này đã bị trừng phạt vì họ không tuân theo chỉ huy của họ.
 5. Một số người phản đối việc gửi tàu vũ trụ để khám phá các hành tinh khác.

5 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Discuss the following questions. Then report your group’s answers to the class. (Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau. Sau đó báo cáo câu trả lời của nhóm bạn trước lớp)

Do you believe that there is life on other planets? Why / Why not?

Gợi ý:

I believe we’ll soon find life right here in our own solar system. Mars once had a warm, Earth-like climate, with a protective atmosphere and liquid water on the surface. Microbes from these early days might still survive on Mars in today’s harsh conditions by inhabiting hot springs or in warm aquifers and rocks below the surface, where there is energy, water, and probably organic material—the conditions for life as we know it.

Hướng dẫn dịch:

Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm tìm thấy sự sống ngay tại đây trong hệ mặt trời của chúng ta. Sao Hỏa từng có khí hậu ấm áp giống như Trái đất, với bầu khí quyển bảo vệ và nước lỏng trên bề mặt. Các vi khuẩn từ những ngày đầu tiên này có thể vẫn tồn tại trên sao Hỏa trong điều kiện khắc nghiệt ngày nay bằng cách sinh sống trong các suối nước nóng hoặc trong các tầng chứa nước ấm và đá bên dưới bề mặt, nơi có năng lượng, nước và có thể là vật chất hữu cơ—những điều kiện cho sự sống như chúng ta biết.


 

Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 1 (trang 126, 127) – Tiếng Anh 8 Global Success

A thrilling science fiction novel

1 (trang 126 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): The following are the eight planets that go around the sun. Put them in order from the closest to the farthest from the sun. This sentence will help you learn the order of the planets (Sau đây là tám hành tinh quay xung quanh mặt trời. Hãy sắp xếp chúng theo thứ tự từ gần nhất đến xa mặt trời nhất. Câu này sẽ giúp bạn tìm hiểu thứ tự của các hành tinh)

Đáp án:

1. Mercury2. Venus3. Earth4. Mars
5. Jupiter6. Saturn7. Uranus8. Neptune

Hướng dẫn dịch:

1. Sao Thủy2. Sao Kim3. Trái đất4. Sao Hỏa
5. Sao Mộc6. Sao Thổ7. Sao Thiên Vương8. Sao Hải Vương

2 (trang 126 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match the words (1 – 5) with the pictures (a – e). (Nối các từ (1 – 5) với các bức tranh (a – e))

Đáp án:

1. e2. d3. a4. b5. c

Giải thích:

 1. telescope: kính thiên văn
 2. UFO: vật thể bay không xác định
 3. rocket: tên lửa
 4. galaxy: thiên hà
 5. crater: miệng núi lửa

3 (trang 126 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the following sentences with the words from the box. (Hoàn thành các câu sau với các từ trong hộp)

 1. There are many _________ on the surface of the moon.
 2. We use a _________, which is in the shape of a big tube, for travelling or carrying things into space.
 3. We need to use a _________ to clearly see the surface of the moon.
 4. The planet which is the second closest to the sun is ___________.
 5. The Milky Way is the ___________ that includes our solar system.

Đáp án:

1. craters2. rocket3. telescope4. Venus5. galaxy

Hướng dẫn dịch:

 1. Có rất nhiều miệng núi lửa trên bề mặt mặt trăng.
 2. Chúng tôi sử dụng một tên lửa, có hình dạng của một ống lớn, để di chuyển hoặc mang đồ vật vào không gian.
 3. Chúng ta cần sử dụng kính viễn vọng để nhìn rõ bề mặt của mặt trăng.
 4. Hành tinh gần mặt trời thứ hai là sao Kim.
 5. Dải Ngân hà là thiên hà bao gồm hệ mặt trời của chúng ta.

Pronunciation

4 (trang 127 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and repeat the sentences. Pay attention to the tones of the underlined words in each sentence. (Nghe và lặp lại các câu. Chú ý đến ngữ điệu của những từ được gạch chân trong mỗi câu)

Bài nghe:

 1. I’d like some eggs, some milk, some cheese, and some bread, please.
 2. My father can speak four languages: English, French, Russian, and Spanish.
 3. My favourite sports are football, tennis, basketball, and volleyball.
 4. My kitten is cute, smart, playful, and noisy.
 5. The outer planets, which are made up mostly of gas, include Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune.

Hướng dẫn dịch:

 1. Tôi muốn một ít trứng, một ít sữa, một ít phô mai và một ít bánh mì.
 2. Bố tôi có thể nói được 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga và Tây Ban Nha.
 3. Các môn thể thao yêu thích của tôi là bóng đá, quần vợt, bóng rổ và bóng chuyền.
 4. Con mèo con của tôi dễ thương, thông minh, tinh nghịch và ồn ào.
 5. Các hành tinh vòng ngoài, được tạo thành chủ yếu từ khí, bao gồm Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương.

5 (trang 127 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to the conversations. Do you think the voice goes up or down on the underlined words in each second sentence? Draw a suitable arrow on each underlined word. (Nghe các cuộc hội thoại. Bạn có nghĩ rằng giọng nói đi lên hoặc đi xuống trên các từ được gạch chân trong mỗi câu thứ hai? Vẽ một mũi tên thích hợp trên mỗi từ được gạch dưới.)

Bài nghe:

 1. A: Good evening! What can I get you, sir?

B: I’d like some pork, some chicken, some tofu, and some vegetables.

 1. A: What did you buy at the clothing store yesterday?

B: I bought a T-shirt, a jumper, a tie, and a cap.

 1. A: What music do you like?

B: I like pop, blues, country, and jazz.

 1. A: What do you think we should bring with us to Mars?

B: I think we should bring food, water, clothes, and a tent.

Đáp án:

Go up wordsGo down words
pork, chicken, tofu

T-shirt, jumper, tie

pop, blues, country

food, water, clothes

vegetables

cap

jazz

tent

Hướng dẫn dịch:

 1. A: Chào buổi tối! Tôi có thể lấy gì cho bạn, thưa ông?

B: Tôi muốn một ít thịt lợn, một ít thịt gà, một ít đậu phụ và một ít rau.

 1. A: Hôm qua bạn đã mua gì ở cửa hàng quần áo?

B: Tôi đã mua một chiếc áo phông, áo len, cà vạt và mũ lưỡi trai.

 1. A: Bạn thích thể loại nhạc nào?

B: Tôi thích nhạc pop, blues, country và jazz.

 1. A: Bạn nghĩ chúng ta nên mang theo gì khi lên sao Hỏa?

B: Tôi nghĩ chúng ta nên mang theo thức ăn, nước uống, quần áo và lều.


 

Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 2 (trang 127, 128) – Tiếng Anh 8 Global Success

Grammar

Reported Speech (Questions)

1 (trang 127 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Underline the correct word or phrase for each sentence. (Gạch dưới từ hoặc cụm từ đúng cho mỗi câu)

 1. He phoned to ask his mother what she was doing now / then.
 2. Ann wondered what plants Vietnamese people grow / grew for food.
 3. Peter phoned the shop to ask what specialities they are selling there / here.
 4. The student asked his professor what forms of life can / could exist on Mars.
 5. He wanted to know how many planets there were / were there in our solar system.

Đáp án:

1. then2. grew3. there4. could5. there were

Giải thích:

Cấu trúc lời nói gián tiếp với câu hỏi: S+ ask (wonder, want to know) + question word + clause.

Hướng dẫn dịch:

 1. Anh gọi điện hỏi mẹ lúc đó đang làm gì.
 2. Ann tự hỏi người Việt Nam trồng cây gì để ăn.
 3. Peter gọi điện đến cửa hàng để hỏi họ bán món đặc sản gì ở đó.
 4. Sinh viên hỏi giáo sư của mình những dạng sống nào có thể tồn tại trên sao Hỏa.
 5. Anh ấy muốn biết có bao nhiêu hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta.

2 (trang 128 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Put the words and phrases in the correct order to make reported questions. (Sắp xếp các từ và cụm từ theo đúng thứ tự để đặt câu hỏi tường thuật)

 1. how many moons / My little brother / asked me / had / Venus / .
 2. which / She / planet / the closest / wanted to know / was / to the sun / .
 3. asked the scientists / The journalist / what / for / were using / telescopes / in space / they / .
 4. wanted to know / when / The scientists / travel to Mars / would be able to / humans /.
 5. He / what / were / asked the professor / to have life / for a planet / the conditions / on it /.

Đáp án:

 1. My little brother asked me how many moons Venus had.
 2. She wanted to know which planet was the closest to the sun.
 3. The journalist asked the scientists what they were using telescopes in space for.
 4. The scientists wanted to know when humans would be able to travel to Mars.
 5. He asked the professor what the conditions were for a planet to have life on it.

Giải thích:

Cấu trúc lời nói gián tiếp với câu hỏi: S+ ask (wonder, want to know) + question word + clause.

Hướng dẫn dịch:

 1. Em trai tôi hỏi sao Kim có bao nhiêu mặt trăng.
 2. Cô ấy muốn biết hành tinh nào gần mặt trời nhất.
 3. Nhà báo hỏi các nhà khoa học rằng họ sử dụng kính viễn vọng trong không gian để làm gì.
 4. Các nhà khoa học muốn biết khi nào con người có thể du hành tới sao Hỏa.
 5. Anh ấy hỏi giáo sư điều kiện để một hành tinh có sự sống trên đó là gì.

3 (trang 128 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Change the following questions into reported questions. (Thay đổi các câu hỏi sau thành câu hỏi gián tiếp)

 1. “Who will be the first to step on Mars?” Mary asked the scientist.
 2. “How fast can a UFO travel?” I asked my father.
 3. The student asked his friend, “How many craters does the moon have?”
 4. The pupils asked the teacher, “Where can we find information about the solar system?”
 5. “What is the weather on Mars like?” I asked my teacher.

Đáp án:

 1. Mary asked the scientist who would be the first to step on Mars.
 2. I asked my father how fast a UFO could travel.
 3. The student asked his friend how many craters the moon had.
 4. The pupils asked the teacher where they could find information about the solar system.
 5. I asked my teacher what the weather on Mars was like.

Giải thích:

Cấu trúc lời nói gián tiếp với câu hỏi: S+ ask (wonder, want to know) + question word + clause.

Hướng dẫn dịch:

 1. Lời nói trực tiếp
 2. “Ai sẽ là người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa?” Mary hỏi nhà khoa học.
 3. “UFO có thể di chuyển nhanh như thế nào?” Tôi hỏi cha tôi.
 4. Cậu học sinh hỏi bạn mình: “Mặt trăng có bao nhiêu hố?”
 5. Học sinh hỏi giáo viên: “Chúng em có thể tìm thông tin về hệ mặt trời ở đâu?”
 6. “Thời tiết trên sao Hỏa như thế nào?” Tôi hỏi giáo viên của tôi.
 7. Lời nói gián tiếp
 8. Mary hỏi nhà khoa học ai sẽ là người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa.
 9. Tôi đã hỏi cha tôi rằng UFO có thể di chuyển nhanh như thế nào.
 10. Cậu học sinh hỏi bạn mình rằng mặt trăng có bao nhiêu hố.
 11. Học sinh hỏi giáo viên nơi họ có thể tìm thấy thông tin về hệ mặt trời.
 12. Tôi đã hỏi giáo viên của mình thời tiết trên sao Hỏa như thế nào.

4 (trang 128 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Report the conversation between An and Mai (Tường thuật cuộc nói chuyện giữa An và Mai)

An: What are you reading, Mai?

Mai: I’m reading Aliens, and I’m almost done.

An: What kind of book is it?

Mai: It’s science fiction.

An: What’s it about?

Mai: It’s about three aliens who try to take over Earth.

Hướng dẫn dịch:

An: Bạn đang đọc gì vậy, Mai?

Mai: Tôi đang đọc Người ngoài hành tinh, và tôi sắp đọc xong.

An: Đó là loại sách gì?

Mai: Đó là khoa học viễn tưởng.

An: Nó nói về chuyện gì vậy?

Mai: Đó là về ba người ngoài hành tinh cố gắng chiếm lấy Trái đất.

Gợi ý:

An asked Mai what she was reading. Mai told An that she was reading Aliens and she was almost done. Next, An asked Mai what kind of book it was. Mai said to An that it was science fiction. And An asked Mai what it was about. Mai told An that it was about three aliens who tried to take over Earth.

Hướng dẫn dịch:

An hỏi Mai cô ấy đang đọc gì. Mai nói với Ẩn rằng cô ấy đang đọc Người ngoài hành tinh và cô ấy đã đọc gần xong. Tiếp theo, An hỏi Mai đó là loại sách gì. Mai nói với Ẩn rằng đó là khoa học viễn tưởng. Và An hỏi Mai nó nói về cái gì. Mai nói với An rằng đó là về ba người ngoài hành tinh đang cố gắng chiếm lấy Trái đất.

5 (trang 128 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Ask your partner five questions about his / her daily routine and make notes of his / her answers. Then report your questions and your partner’s answers to the class (Làm việc theo cặp. Hỏi bạn của bạn năm câu hỏi về thói quen hàng ngày của anh ấy/ cô ấy và ghi chú câu trả lời của anh ấy/ cô ấy. Sau đó báo cáo câu hỏi của bạn và câu trả lời của bạn của bạn cho cả lớp)

Gợi ý:

 1. I asked Linh what time she got up in the morning and she told me (that) she got up at 7 a.m.
 2. I asked Giang what time she had breakfast and she told me she had breakfast at 7.15 a.m.
 3. I asked My what time she went to school and she told me that she went to school at 7.30 a.m.

Hướng dẫn dịch:

 1. Tôi hỏi Linh rằng cô ấy dậy lúc mấy giờ vào buổi sáng và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy dậy lúc 7 giờ sáng.
 2. Tôi hỏi Giang ăn sáng lúc mấy giờ và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy ăn sáng lúc 7h15 sáng.
 3. Tôi hỏi My đi học lúc mấy giờ và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đến trường lúc 7h30 sáng.

 

Tiếng Anh 8 Unit 12 Communication (trang 129) – Tiếng Anh 8 Global Success

Everyday English

Expressing uncertainty

1 (trang 129 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences. (Nghe và đọc các đoạn hội thoại. Chú ý những câu được đánh dấu)

Bài nghe:

1.

Nick: Do you think Mars may support life?

Mark: I’m not sure about it. Scientists are trying to find life there.

2.

Mary: Do you think Ann will win tomorrow?

Tommy: I doubt it. She injured her arm in a match last week.

Hướng dẫn dịch:

1.

Nick: Bạn có nghĩ sao Hỏa có thể hỗ trợ sự sống không?

Mark: Tôi không chắc về điều đó. Các nhà khoa học đang cố gắng tìm kiếm sự sống ở đó.

2.

Mary: Bạn có nghĩ Ann sẽ thắng vào ngày mai không?

Tommy: Tôi nghi ngờ điều đó. Cô ấy bị thương ở cánh tay trong một trận đấu tuần trước.

2 (trang 129 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. (Làm việc theo cặp. Thực hiện hội thoại tương tự với các tình huống sau)

 1. You are not sure about the possibility of water on Mars.
 2. You doubt that one of your friends will get a good mark on the English test.
 3. You are not sure if the weather will be fine tomorrow.

Hướng dẫn dịch:

 1. Bạn không chắc về khả năng có nước trên sao Hỏa.
 2. Bạn nghi ngờ rằng một trong những người bạn của mình sẽ đạt điểm cao trong bài kiểm tra tiếng Anh.
 3. Bạn không chắc ngày mai thời tiết có đẹp không.

Gợi ý:

1.

A: Do you think Mars may have water?

B:  I’m not sure about it. We haven’t seen water here yet.

2.

A: Do you think Brandon will get good marks on the English test?

B: I doubt it. He is lazy.

3.

A: Do you think the weather will be fine tomorrow?

B: It’s very unlikely. It’s raining today.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Bạn có nghĩ sao Hỏa có thể có nước không?

B: Tôi không chắc về điều đó. Chúng tôi chưa thấy nước ở đây.

2.

A: Bạn có nghĩ Brandon sẽ đạt điểm cao trong bài kiểm tra tiếng Anh không?

B: Tôi nghi ngờ điều đó. Anh ấy lười biếng.

3.

A: Bạn có nghĩ thời tiết ngày mai sẽ đẹp không?

B: Nó rất khó xảy ra. Hôm nay trời mưa.

Three planets in the solar system

3 (trang 129 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the information below and answer the questions that follow. (Đọc thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi theo sau)

Hướng dẫn dịch:

Sao ThủySao MộcSao Kim
– nhỏ nhất và gần mặt trời nhất không có mặt trăng

– rất nóng vào ban ngày nhưng rất lạnh vào ban đêm

– không có khí quyển -> không có gió hay thời tiết trên đó

– hành tinh lớn nhất với khoảng 63 mặt trăng

– hành tinh bão tố nhất

– vật thể sáng thứ ba trên bầu trời đêm

– hành tinh nóng nhất không có mặt trăng

– lớn gần bằng Trái đất

– thường rất sáng vào buổi sớm -> người ta gọi là sao mai

 1. What planets have no moon?
 2. What planet is similarin size to Earth?
 3. What planet is the smallest and closest to the sun?
 4. What planet is called the morning star?
 5. What is the largest and stormiest planet?

Gợi ý:

 1. (They are) Mercury and Venus.
 2. (It is) Venus.
 3. (It is) Mercury.
 4. (It is) Venus.
 5. (It is) Jupiter.

Hướng dẫn dịch:

 1. Hành tinh nào không có mặt trăng? – (Đó là) Sao Thủy và Sao Kim.
 2. Hành tinh nào có kích thước tương tự Trái đất? – (Là) sao Kim.
 3. Hành tinh nào nhỏ nhất và gần mặt trời nhất? – (Là) sao Thuỷ.
 4. Hành tinh nào được gọi là sao mai? – (Là) sao Kim.
 5. Hành tinh lớn nhất và bão tố nhất là gì? – (Là) sao Mộc.

4 (trang 129 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Discuss and match the three planets in 3 with the pictures (1 – 3) below. (Làm việc theo cặp. Thảo luận và ghép 3 hành tinh trong 3 với các hình (1 – 3) bên dưới)

Đáp án:

1. Venus2. Mercury3. Jupiter

5 (trang 129 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Take turns to talk about one of the three planets in 3. (Làm việc nhóm. Thay phiên nhau nói về một trong ba hành tinh trong 3)

Gợi ý:

I would like to tell you about Mercury.  It is the smallest planet. It is the closest planet to the sun, and it doesn’t have any moons. It is hot in the daytime but very cold at night. Mercury doesn’t have atmosphere so there is no wind or weather.

Hướng dẫn dịch:

Tôi muốn nói với bạn về Sao Thủy. Nó là hành tinh nhỏ nhất. Nó là hành tinh gần mặt trời nhất và nó không có bất kỳ mặt trăng nào. Trời nóng vào ban ngày nhưng rất lạnh vào ban đêm. Sao Thủy không có bầu khí quyển nên không có gió hay thời tiết.


 

Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 1 (trang 130) – Tiếng Anh 8 Global Success

Reading

1 (trang 130 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau)

 1. What do you know about other planets? (Bạn biết gì về các hành tinh khác?)
 2. Would you like to live on another planet? Why / Why not? (Bạn có muốn sống trên một hành tinh khác không? Tại sao tại sao không?)

Gợi ý:

There’s no place like home. We have yet to find another planet that fits us so perfectly. So, my first choice would be to stay here and fix the insane mess we are making on this planet.

Hướng dẫn dịch:

Không có nơi nào như ở nhà. Chúng ta vẫn chưa tìm thấy một hành tinh nào phù hợp với chúng ta một cách hoàn hảo như vậy. Vì vậy, lựa chọn đầu tiên của tôi là ở lại đây và sửa chữa mớ hỗn độn điên rồ mà chúng ta đang tạo ra trên hành tinh này.

2 (trang 130 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the text and match the highlighted words in the text with their meanings. (Đọc văn bản và nối các từ được đánh dấu trong văn bản với nghĩa của chúng)

Nowadays humans are still wondering what planets in outer space might support life.

Scientists say planets need to meet three main conditions to support life. Firstly, they must have liquid water, so their temperature must not be too high or too low. Secondly, the planets need to have the correct amount of air so that they can hold an atmosphere around. Finally, their size is also important. If a planet is too small, its gravity is not strong enough to hold an enough amount of air. If it is too big, its gravity will be so strong that it will hold too much air.

Scientists are using space telescopes to find habitable planets. According to them, Mars is one of the most promising planets for life in our solar system. It is a planet like Earth. Its days last for 24.5 hours and its seasons are similar to Earth’s. Although scientists have not found actual water on Mars, there seems to be traces of it on the planet’s surface. However, the climate on Mars is unsuitable for human life because it is too cold and Mars lacks oxygen to support human life.

Hướng dẫn dịch:

Ngày nay con người vẫn đang tự hỏi hành tinh nào ngoài vũ trụ có thể hỗ trợ sự sống.

Các nhà khoa học cho biết các hành tinh cần đáp ứng 3 điều kiện chính để hỗ trợ sự sống. Thứ nhất, chúng phải có nước ở thể lỏng, nhiệt độ không được quá cao hoặc quá thấp. Thứ hai, các hành tinh cần có lượng không khí phù hợp để chúng có thể giữ bầu khí quyển xung quanh. Cuối cùng, kích thước của chúng cũng rất quan trọng. Nếu một hành tinh quá nhỏ, lực hấp dẫn của nó không đủ mạnh để chứa đủ lượng không khí. Nếu nó quá lớn, lực hấp dẫn của nó sẽ mạnh đến mức nó sẽ chứa quá nhiều không khí.

Các nhà khoa học đang sử dụng kính viễn vọng không gian để tìm các hành tinh có thể ở được. Theo họ, sao Hỏa là một trong những hành tinh hứa hẹn nhất cho sự sống trong hệ mặt trời của chúng ta. Đó là một hành tinh giống như Trái đất. Ngày của nó kéo dài 24,5 giờ và các mùa của nó tương tự như Trái đất. Mặc dù các nhà khoa học chưa tìm thấy nước thực sự trên sao Hỏa, nhưng dường như có dấu vết của nó trên bề mặt hành tinh. Tuy nhiên, khí hậu trên sao Hỏa không phù hợp với cuộc sống của con người vì quá lạnh và sao Hỏa thiếu oxy để cung cấp cho sự sống của con người.

Đáp án:

1. c2. d3. a4. e5. b

Giải thích:

1 – c: chất lỏng – ở dạng chất chảy tự do và không phải là chất rắn hoặc chất khí.

2 – d: trọng lực – lực khiến vật gì đó rơi xuống đất.

3 – a: có thể ở được – thích hợp cho người ở.

4 – e: hứa hẹn – có dấu hiệu tốt hoặc thành công.

5 – b: dấu vết – dấu hiệu, đồ vật hoặc dấu hiệu cho thấy ai đó hoặc cái gì đó đã tồn tại.

3 (trang 130 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the text again and answer the following questions. (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi sau)

 1. What are humans still wondering nowadays?
 2. Why does a habitable planet need to have the correct amount of air?
 3. What happens if a planet is too small?
 4. How long does a day on Mars last?
 5. Why can we not live on Mars?

Đáp án:

 1. They are still wondering what planets in outer space might support life.
 2. It needs to have the correct amount of air to hold an atmosphere around it.
 3. Its gravity is not strong enough to hold an enough amount of air.
 4. Its day lasts for 24.5 hours.
 5. Because it is too cold and lacks oxygen.

Hướng dẫn dịch:

 1. Con người ngày nay còn băn khoăn điều gì?

– Họ vẫn đang thắc mắc những hành tinh nào ngoài vũ trụ có thể hỗ trợ sự sống.

 1. Tại sao một hành tinh có thể ở được cần phải có lượng không khí thích hợp?

– Nó cần có lượng không khí thích hợp để duy trì bầu không khí xung quanh nó.

 1. Điều gì xảy ra nếu một hành tinh quá nhỏ?

– Lực hấp dẫn của nó không đủ mạnh để chứa đủ lượng không khí.

 1. Một ngày trên sao Hỏa kéo dài bao lâu?

– Ngày của nó kéo dài 24,5 giờ.

 1. Tại sao chúng ta không thể sống trên sao Hỏa?

– Vì quá lạnh và thiếu dưỡng khí.

Speaking

4 (trang 130 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Tick (V) the boxes to show what conditions a planet needs to support human life. (Làm việc theo cặp. Đánh dấu (V) vào các ô để cho biết một hành tinh cần có những điều kiện gì để hỗ trợ sự sống của con người)

 1. There must be enough liquid water on the planet.
 2. The planet must have craters on its surface.
 3. The planet must hold an atmosphere.
 4. The planet must have at least two moons.
 5. The planet must have enough oxygen in the air.

Hướng dẫn dịch:

 1. Phải có đủ nước lỏng trên hành tinh.
 2. Hành tinh phải có miệng núi lửa trên bề mặt của nó.
 3. Hành tinh phải có bầu khí quyển.
 4. Hành tinh phải có ít nhất hai mặt trăng.
 5. Hành tinh phải có đủ oxy trong không khí.

Can you add other conditions for a habitable planet? (Bạn có thể thêm các điều kiện khác cho một hành tinh có thể ở được không?)

Gợi ý:

– The planet must experience at least two seasons.

– The planet’s temperature of the planet must be suitable for humans to live on it.

– There must be enough sources of energy on the planet.

– The planet must be a comfortable distance away from a star.

– The planet must rotate on its axis and revolve.

– The planet must hold an atmosphere.

– The stars around the planet must be stable.

– The planet must have carbon that is found in all living things.

Hướng dẫn dịch:

– Hành tinh phải trải qua ít nhất hai mùa.

– Nhiệt độ của trái đất của hành tinh phải phù hợp để con người sinh sống trên đó.

– Phải có đủ nguồn năng lượng trên hành tinh.

– Hành tinh phải cách một ngôi sao một khoảng cách thoải mái.

– Hành tinh phải quay quanh trục của nó và xoay tròn.

– Hành tinh phải có bầu khí quyển.

– Các ngôi sao xung quanh hành tinh phải ổn định.

– Hành tinh phải có carbon được tìm thấy trong tất cả các sinh vật sống.

5 (trang 130 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Take turns to talk about the conditions you think are required for a planet to support human life. Use the information in 4 and your own ideas. (Làm việc nhóm. Thay phiên nhau nói về những điều kiện mà bạn cho là cần thiết để một hành tinh có thể hỗ trợ sự sống của con người. Sử dụng thông tin trong 4 và ý tưởng của riêng bạn)

Gợi ý:

There are some conditions planets must have to support human life on them. First, the most important condition is that there must be enough liquid water on the planet. Second, the planet must hold an atmosphere. And the planet must have enough oxygen in the air for people to survive.

Hướng dẫn dịch:

Có một số điều kiện mà các hành tinh phải có để hỗ trợ sự sống của con người trên chúng. Đầu tiên, điều kiện quan trọng nhất là phải có đủ nước lỏng trên hành tinh. Thứ hai, hành tinh phải có bầu khí quyển. Và hành tinh phải có đủ oxy trong không khí để con người tồn tại.


 

Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 2 (trang 131) – Tiếng Anh 8 Global Success

Listening

1 (trang 131 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Look at the picture and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi sau)

 1. Where do you think this creature is from?
 2. What do you think it can do?

Gợi ý:

 1. It is from another planet/ Mars/ Venus …
 2. It can jump. It can catch 4 fish at the same time with his hands. It can do handstand …

Hướng dẫn dịch:

 1. Bạn nghĩ sinh vật này đến từ đâu?

– Nó đến từ hành tinh khác/ Sao Hỏa/ Sao Kim…

 1. Bạn nghĩ nó có thể làm gì?

– Nó có thể nhảy. Nó có thể câu được 4 con cá cùng lúc bằng đôi tay của mình. Nó có thể trồng cây chuối…

2 (trang 131 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): You will hear a student talking about an imaginary planet that supports life. Listen and choose the correct answer A, B, or C (Bạn sẽ nghe một học sinh nói về một hành tinh tưởng tượng hỗ trợ sự sống. Nghe và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C)

Bài nghe:

 1. Planet Hope is located __________.
 2. in the Milky Way Galaxy
 3. in the Andromeda Galaxy
 4. close to the Milky Way Galaxy
 5. Planet Hope is ______________.
 6. as big as Earth
 7. half the size of Earth
 8. three times the size of Earth
 9. The climate on Planet Hope is ______________.
 10. very hot all year around
 11. very cold all year around
 12. hot in the day but very cold at night
 13. Hopeans have thick skin to protect then from ____________.
 14. the heat                                   B. the cold                                   C. alien attacks
 15. Hopeans drink _______________.
 16. liquid water from the sea
 17. petrol from under the ground
 18. almost nothing

Đáp án:

1. A2. C3. A4. A5. B

Nội dung bài nghe:

Good morning, everyone. Today I’d like to tell you about life on a planet called Planet Hope.

Planet Hope is in the Milky Way Galaxy. It is three times bigger than Earth. It has three suns and four moons, so the weather is hot all year round, and its surface is quite dry. Planet Hope has only one season. The creatures living there are Hopeans, and they don’t look like us. They have a big head, four eyes, two legs and four arms. They have thick skin to protect them from the heat. They are very friendly and hospitable. They are only dangerous to people who try to attack them. Hopeans grow special plants for food. They don’t drink liquid water; they drink a type of petrol from under the ground. Hopeans use rockets to travel at very high speeds. That is my description of Planet Hope and the creatures living on it. I hope you enjoyed it and thank you for listening.

Hướng dẫn dịch:

Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe về sự sống trên một hành tinh tên là Hành tinh Hy vọng.

Hành tinh Hy vọng nằm trong Dải Ngân hà. Nó lớn gấp ba lần Trái đất. Nó có ba mặt trời và bốn mặt trăng nên thời tiết nóng quanh năm và bề mặt khá khô. Planet Hope chỉ có một mùa. Những sinh vật sống ở đó là người Hy Lạp, và trông chúng không giống chúng ta. Chúng có đầu to, bốn mắt, hai chân và bốn tay. Chúng có lớp da dày để bảo vệ chúng khỏi cái nóng. Họ rất thân thiện và mến khách. Chúng chỉ nguy hiểm với những người cố gắng tấn công chúng. Hopeans trồng các loại cây đặc biệt để làm thức ăn. Họ không uống nước lỏng; họ uống một loại xăng từ dưới lòng đất. Hopeans sử dụng tên lửa để di chuyển với tốc độ rất cao. Đó là mô tả của tôi về Hành tinh Hy vọng và những sinh vật sống trên đó. Tôi hy vọng bạn thích nó và cảm ơn bạn đã lắng nghe.

3 (trang 131 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the following information about Hopeans. Listen again and fill in each blank with ONE word or number that you hear (Đọc thông tin sau về Hopeans. Nghe lại và điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ hoặc số mà bạn nghe được)

Bài nghe:

Đáp án:

1. 4 (four)2. 4 (four)3. hospitable
4. dangerous5. plants6. rockets

Hướng dẫn dịch:

TênHy vọng
Nơi sốngHành tinh Hy vọng trong Dải Ngân hà
Vẻ bề ngoàiĐầu to, 4 mắt, 2 chân, 4 tay

Có lớp da dày để bảo vệ chúng khỏi sức nóng

Hành viThân thiện và mến khách

Chỉ nguy hiểm với những người cố gắng tấn công họ

Cách sốngĂn thực vật đặc biệt và uống xăng từ dưới lòng đất

Di chuyển bằng tên lửa với tốc độ rất cao

Writing

4 (trang 131 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Use your imagination to make notes in the table below about what aliens living on another planet would be like. (Làm việc theo cặp. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn để ghi chú vào bảng dưới đây về người ngoài hành tinh sống trên hành tinh khác sẽ như thế nào)

Gợi ý:

NameEnviamans
Living placeDreamy Planet in the Milky Way Galaxy
AppearanceHave a small head, big eyes, two legs, long arms and a short tail

They are blue, have a thick skin to protect them from the heat

BehaviourFriendly

Only attack to people who try to attack them

LifestyleEat rocks and drink water from the ocean

They can fly with high speeds

Hướng dẫn dịch:

TênEnviamans
Nơi sinh sốngHành tinh mộng mơ trong dải ngân hà
Vẻ bề ngoàiCó đầu nhỏ, mắt to, hai chân, tay dài và đuôi ngắn

Có màu xanh da trời, có lớp da dày để bảo vệ chúng khỏi nóng

Hành viThân thiện

Chỉ tấn công những người cố gắng tấn công họ

Cách sốngĂn đá và uống nước từ đại dương

Chúng có thể bay với tốc độ cao

5 (trang 131 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write a paragraph (80 – 100 words) describing aliens living on another planet. Use your notes in 4. (Viết đoạn văn (80 – 100 từ) tả người ngoài hành tinh sống ở hành tinh khác. Sử dụng ghi chú của bạn trong 4)

Gợi ý:

Creatures living on Dreamy Planet are called Enviamans. They Have a small head, big eyes, two legs, long arms and a short tail. They are blue, have a thick skin to protect them from the heat. Enviamans are friendly. They only attack to people who try to attack them. This creature also has a special lifestyle. They eat rocks and drink water from the ocean to survive. And they can fly with high speeds.

Hướng dẫn dịch:

Những sinh vật sống trên Dreamy Planet được gọi là Enviamans. Chúng có đầu nhỏ, mắt to, hai chân, tay dài và đuôi ngắn. Chúng có màu xanh lam, có lớp da dày để bảo vệ chúng khỏi sức nóng. Enviamans rất thân thiện. Họ chỉ tấn công những người cố gắng tấn công họ. Sinh vật này cũng có lối sống đặc biệt. Chúng ăn đá và uống nước từ đại dương để tồn tại. Và chúng có thể bay với tốc độ cao.


 

Tiếng Anh 8 Unit 12 Looking Back (trang 132) – Tiếng Anh 8 Global Success

Vocabulary

1 (trang 132 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write a word under each picture. (Viết một từ dưới mỗi hình ảnh)

Đáp án:

1. alien2. rocket3. telecope
4. galaxy5. crater6. satellite

Giải thích:

 1. alien: người ngoài hành tinh
 2. rocket: tên lửa
 3. telecope: kính viễn vọng
 4. galaxy: thiên hà
 5. crater: miệng núi lửa
 6. satellite: vệ tinh

2 (trang 132 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Circle the correct words to complete the sentences. (Khoanh tròn từ đúng để hoàn thành câu)

 1. UFOs / Rockets are spaceships from another planet.
 2. We have no possibility / condition of making our own spaceship.
 3. We can’t find any living craters / creatures in the solar system except for us.
 4. Scientists are working to find a habitat / habitable planet.
 5. The gravity / atmosphere of the Earth makes things fall to the ground when we drop them.

Đáp án:

1. UFOs2. possibility3. creatures4. habitable5. gravity

Hướng dẫn dịch:

 1. UFO là phi thuyền đến từ hành tinh khác.
 2. Chúng ta không có khả năng chế tạo tàu vũ trụ của riêng mình.
 3. Chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ sinh vật sống nào trong hệ mặt trời ngoại trừ chúng ta.
 4. Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm một hành tinh có thể ở được.
 5. Lực hấp dẫn của Trái đất làm cho mọi vật rơi xuống đất khi ta thả chúng xuống.

Grammar

3 (trang 132 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Rewrite each sentence so that it is closest in meaning to the original one. (Viết lại mỗi câu sao cho gần nghĩa nhất với câu gốc)

 1. “What is this novel about?” said Mary.

Mary wanted to know _________________.

 1. “Who’s your favourite actor, Nick?” I said.

I asked Nick _________________________.

 1. “What time does the next train leave?” Mai said to me.

Mai asked me _______________________.

 1. “How do the scientists observe the other planets?” the students asked.

The students wondered ________________.

 1. Mai wondered, “Why can’t humans live on Mars?”

Mai wondered _______________________.

Đáp án:

 1. Mary wanted to know what that novel was about.
 2. I asked Nick who his favourite actor was.
 3. Mai asked me what time the next train left.
 4. The students wondered how the scientists observed the other planets.
 5. Mai wondered why humans couldn’t live on Mars.

Hướng dẫn dịch:

 1. Lời nói trực tiếp
 2. “Cuốn tiểu thuyết này nói về cái gì?” Mary nói.
 3. “Nick, diễn viên yêu thích của bạn là ai?” Tôi đã nói.
 4. “Chuyến tàu tiếp theo khởi hành lúc mấy giờ?” Mai nói với tôi.
 5. “Các nhà khoa học quan sát các hành tinh khác như thế nào?” các sinh viên hỏi.
 6. Mai thắc mắc: “Tại sao con người không thể sống trên sao Hỏa?”
 7. Lời nói gián tiếp
 8. Mary muốn biết cuốn tiểu thuyết đó nói về cái gì.
 9. Tôi hỏi Nick diễn viên yêu thích của anh ấy là ai.
 10. Mai hỏi tôi chuyến tàu tiếp theo khởi hành lúc mấy giờ.
 11. Các sinh viên thắc mắc làm thế nào các nhà khoa học quan sát các hành tinh khác.
 12. Mai thắc mắc tại sao con người không thể sống trên sao Hỏa.

4 (trang 132 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Which of the underline parts in each questions is incorrect? Find and correct it. (Phần nào gạch chân trong mỗi câu hỏi là không chính xác? Tìm và sửa nó)

Đáp án:

 1. C (are -> were)
 2. A (wondered -> asked)
 3. B (who -> how / why)
 4. B ( eat -> ate)
 5. C (are there -> there are)

Hướng dẫn dịch:

 1. Giáo viên hỏi học sinh sau đó các em đang làm gì.
 2. Bố tôi hỏi tôi sẽ làm gì vào cuối tuần tới.
 3. Anh trai tôi muốn biết ai là nhà khoa học đang khám phá các hành tinh khác.
 4. Tôi đã hỏi giáo viên của tôi thức ăn mà các phi hành gia ăn khi họ du hành trên tàu vũ trụ.
 5. Các nhà khoa học vẫn đang tự hỏi có bao nhiêu hành tinh trong thiên hà của chúng ta.

 

Tiếng Anh 8 Unit 12 Project (trang 133) – Tiếng Anh 8 Global Success

Our favourite planet

Work in groups (Làm việc theo nhóm)

 

1 (trang 133 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Choose a planet in our solar system that you like and search for the information about it. (Chọn một hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta mà bạn thích và tìm kiếm thông tin về nó)

 

2 (trang 133 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Design a poster about that planet, including  (Thiết kế một poster về hành tinh đó, bao gồm)

– The planet’s name: What does its name mean?

– Size: How big is it?

– Atmosphere: What is its atmosphere like? Is it a thick or a thin atmosphere?

– Temperature: What is its avcrage temperature? tow hot arici cold does it get?

– Appearance: What does it Iook like?

– Something special: Is there anything special about it?

Hướng dẫn dịch:

– Tên hành tinh: Tên của nó có nghĩa là gì?

– Kích thước: Nó lớn cỡ nào?

– Khí quyển: Bầu không khí của nó như thế nào? Đó là một bầu không khí dày hay mỏng?

– Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình của nó là bao nhiêu? kéo nóng arici lạnh nó có nhận được không?

– Ngoại hình: Trông như thế nào?

– Điều đặc biệt: Có điều gì đặc biệt về nó không?

 

3 (trang 133 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Present your poster to the class. (Trình bày áp phích của bạn cho cả lớp)

Giải bài tập Unit 12: Life on other planets – Tiếng Anh 8 Global Success