Giải bài tập Toán 8 Chân trời sáng tạo

Giải bài tập Toán 8 Chân trời sáng tạo

Toán 8 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Toán 8 tập 2 – Chân trời sáng tạo

 • Chương 5 Hàm số và đồ thị
  • Bài 1. Khái niệm hàm số
  • Bài 2. Tọa độ của một điểm và đồ thị của hàm số
  • Bài 3. Hàm số bậc nhất y=ax+b(a≠0)
  • Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng
  • Bài tập cuối chương 5
 • Chương 6 Phương trình
  • Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn
  • Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn
  • Bài tập cuối chương 6
 • Chương 7 Định lí Thales
  • Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác
  • Bài 2. Đường trung bình của tam giác
  • Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác
  • Bài tập cuối chương 7
 • Chương 8 Hình đồng dạng
  • Bài 1. Hai tam giác đồng dạng
  • Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác
  • Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông
  • Bài 4. Hai hình đồng dạng
  • Bài tập cuối chương 8
 • Chương 9 Một số yếu tố xác suất
  • Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số
  • Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm
  • Bài tập cuối chương 9

Giải bài tập Toán 8 Chân trời sáng tạo