Bài tập cuối chương 6 – Toán 6 – Cánh Diều

Bài tập cuối chương 6 – Toán 6 – Cánh Diều

Bài tập cuối chương 6 – Toán 6 – Cánh Diều

 

Bài 1 trang 102 Toán lớp 6 Tập 2:

a) Đọc tên điểm, đường thẳng, đoạn thẳng trong Hình 89.

 

b) Vẽ hai điểm M, N và đường thẳng đi qua hai điểm đó.

Lời giải:

a) Trong Hình 89:

– Có một đường thẳng là đường thẳng a.

– Có một đoạn thẳng là đoạn thẳng AB.

– Có hai điểm là điểm A và điểm B.

b) – Vẽ hai điểm M, N:

 

– Dùng cạnh thước thẳng đặt vào hai điểm M và N

 

Ta được đường thẳng đi qua hai điểm M và N:

 


 

Bài 2 trang 102 Toán lớp 6 Tập 2: Đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau trong Hình 90, Hình 91, Hình 93, Hình 94

Lời giải:

Hình 90 biểu diễn hai đường thẳng song song là đường thẳng a và đường thẳng b.

Hình 91 biểu diễn hai đường thẳng cắt nhau là đường thẳng c và đường thẳng d.

Hình 92 biểu diễn hai đường thẳng song song là đường thẳng AB và đường thẳng CD.

Hình 93 biểu diễn hai đường thảng cắt nhau là đường thẳng MQ và đường thẳng PN.


 

Bài 3 trang 102 Toán lớp 6 Tập 2:

a) Đọc tên ba điểm thẳng hàng và điểm nằm giữa hai điểm còn lại trong Hình 94.

b) Đọc tên ba điểm không thẳng hàng trong Hình 94.

c) Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng.

 

Lời giải:

a) Trong Hình 94:

Ba điểm thẳng hàng là A, Q và B, trong đó Q là điểm nằm giữa hai điểm A và B.

b) Trong Hình 94:

Bộ ba điểm không thẳng hàng là A, Q và S; A, S và B; Q, S và B.

c) Cách vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng:

Chấm hai điểm A, B trên giấy:

 

Còn điểm C ta sẽ lấy trên đường thẳng vừa vẽ ta được 3 điểm A, B và C thẳng hàng.

 


 

Bài 4 trang 102 Toán lớp 6 Tập 2: Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3 cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3 cm và OC = a (cm), với 0 < a < 3.

a) Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Xác định giá trị của a để C là trung điểm của đoạn thẳng OB.

Lời giải:

a) Ta có A nằm trên tia Ox, B nằm trên tia Oy mà Ox và Oy là hai tia đối nhau nên A và B nằm khác phía so với điểm O hay O nằm giữa A và B.

Mặt khác OA = OB = 3cm.

Suy ra O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) Ta có B và C cùng nằm trên tia Oy và 0 < a < 3 nên C nằm giữa hai điểm O và B.

Để C là trung điểm của đoạn thẳng OB thì \[OC = CB = \frac{{OB}}{2} = \frac{3}{2} = 1,5(cm)\]

Suy ra a = OC = 1,5 cm.

Vậy a = 1,5 cm.


 

Bài 5 trang 102 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 95.

a) Đọc tên các tia có trong hình.

b) Đọc tên các góc có trong hình.

 

Lời giải:

a) Các tia có trong Hình 95 là: Ix, Iz, IA và AI.

Vậy các tia có trong Hình 95 là Ix, Iz, IA và AI.

b) Các góc có trong Hình 95 là:  xIz, xIA, zIA

 


 

Bài 6 trang 102 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 96.

a) Đọc tên bốn cặp tia đối nhau.

b) Đọc tên bốn cặp tia trùng nhau.

 

Lời giải:

a) Bốn cặp tia đối nhau là: Oy và Ox; Oy và OA; Ay và Ax; By và Bx.

(Ngoài ra trên Hình 96 còn có các cặp tia đối nhau khác là: Oy và OB, Ay và AB, AO và Ax, AO và AB, BO và Bx, BA và Bx).

b) Bốn cặp tia trùng nhau là: OA và OB, OA và Ox, By và BO, AO và Ay.

(Ngoài ra trên Hình 96 còn có các cặp tia trùng nhau khác là: AB và Ax, BA và BO, BA và By).


 

Bài 7 trang 103 Toán lớp 6 Tập 2: Trong Hình 97, đọc tên các điểm:

a) Nằm trong góc xOy;

b) Nằm ngoài góc xOy.

 

Lời giải:

Lời giải

a) Các điểm nằm trong góc xOy là: A và B.

b) Các điểm nằm ngoài góc xOy là: C và D.


 

Bài 8 trang 103 Toán lớp 6 Tập 2:

Đo các góc trong Hình 98 và chỉ ra góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

Lời giải chi tiết

\(\widehat {xOy} = {90^0}\) là góc vuông

\(\widehat {zAt} = {60^0}\) là góc nhọn

\(\widehat {mBn} = {180^0}\) là góc bẹt

\(\widehat {pCq} = {120^0}\) là góc tù.


 

Bài 9 trang 103 Toán lớp 6 Tập 2:

Chọn từ “nhọn”, “vuông”, “tù”, “bẹt” thích hợp cho [?] :

a) Nếu \(\widehat {xOy} = {90^0}\) thì góc xOy là góc [?];

b) Nếu \(\widehat {mIn} = {75^0}\) thì góc mIn là góc [? ];

c) Nếu \(\widehat {uHy} = {136^0}\) thì góc uHy là góc [?];

d) Nếu \(\widehat {zEt} = {180^0}\)thì góc zEt là góc [?] .

Lời giải chi tiết

a) Nếu \(\widehat {xOy} = {90^0}\) thì góc xOy là góc [vuông]

b) Nếu \(\widehat {mIn} = {75^0}\) thì góc mIn là góc [nhọn]

c) Nếu \(\widehat {uHy} = {136^0}\) thì góc uHy là góc []

d) Nếu \(\widehat {zEt} = {180^0}\)thì góc zEt là góc [bẹt].


 

Bài 10 trang 103 Toán lớp 6 Tập 2:

Cho \(\widehat {xOy} = {90^0}\) và điểm M nằm trong góc đó. Góc xOM là góc nhọn hay góc tù?

Lời giải chi tiết

 

Góc xOM là góc nhọn.


Bài 11 trang 103 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng thước đo góc để đo các góc tại đỉnh của ngôi sao, mặt thớt gỗ ở hình dưới đây.

 

Lời giải:

Do góc tại các đỉnh của ngôi sao là như nhau nên ta chỉ cần đo một góc ở đỉnh của ngôi sao thì có thể suy ra số đo tất cả các góc ở đỉnh còn lại của ngôi sao đó.

Số đo một góc của đỉnh là: 350.

Vậy số đo các góc tại đỉnh của ngôi sao là 350.

Do góc tại các mặt của viên gạch là như nhau nên ta chỉ cần đo một góc ở mặt của viên gạch thì có thể suy ra số đo tất cả các mặt còn lại của viên gạch đó.

Số đo một góc của mặt viên gạch là: 1200.

Vậy số đo các góc tại đỉnh của ngôi sao là 1200.


 

Bài 12 trang 103 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm trong thực tiễn các hình ảnh vẽ điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, tia, góc.

Lời giải:

Các hình ảnh trong thực tiễn về điểm, đường thẳng, đoan thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, tia và góc.

– Các ngôi sao trên trời thường được coi là những điểm trên trời.

 

– Con đường thẳng cũng được coi là hình ảnh của một đường thẳng trong thực tế:

 

– Thanh gỗ là hình ảnh thực tế của một đoạn thẳng:

 

– Trung điểm của đoạn thẳng

 

– Các tia sáng mặt trời là hình ảnh của tia:

 

– Góc giữa hai mái nhà của ngôi nhà:

 

 

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều

Chương 1: Số tự nhiên

Top 9 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án (sách mới)

Chương 2: Số nguyên

Chương 3: Hình học trực quan

Top 30 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 2 – Cánh diều

Chương 4. Một số yếu tố thống kê và xác suất

Chương 5. Phân số và số thập phân

Chương 6. Hình học phẳng

 

 

Bài tập cuối chương 6 – Toán 6 – Cánh Diều

Bài tập cuối chương 6 – Toán 6 – Cánh Diều

 

 

Bài tập cuối chương 6 – Toán 6 – Cánh Diều