Bài tập Chủ đề 4 – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều

Bài tập Chủ đề 4 – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều

Bài tập Chủ đề 4 – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều

 

Câu hỏi 1 trang 53 KHTN lớp 7: Một chiếc xe đi được quãng đường 600 m trong 30 s. Tốc độ của xe là bao nhiêu?

Trả lời:

Áp dụng công thức: \[v = \frac{s}{t} = \frac{{600}}{{30}} = 20\left( {m/s} \right)\]


 

Câu hỏi 2 trang 53 KHTN lớp 7: Một chiếc xe đang đi với tốc độ 8 m/s.

a. Xe đi được bao xa trong 8 s?

b. Cần bao lâu để xe đi được 160 m?

Trả lời:

+ Quãng đường chiếc xe đi được trong 8 s là: s = v.t = 8.8 = 64m .

+ Thời gian cần thiết để xe đi được 160 m là: \[t = \frac{s}{v} = \frac{{160}}{8} = 20\,s\].


 

Câu hỏi 3 trang 53 KHTN lớp 7: Tính tốc độ của chuyển động dựa vào đồ thị quãng đường – thời gian của chuyển động (hình 8.6).

Trả lời:

 

+ Từ đồ thị, tại vị trí O của đồ thị kẻ đường vuông góc với trục thời gian tại vị trí 4 s. Cũng từ vị trí đó kẻ đường vuông góc với trục quãng đường tại vị trí 20 m.

⇒ Vật đi được quãng đường 20 m trong khoảng thời gian 4 s.

+ Áp dụng công thức tính tốc độ của chuyển động: \[v = \frac{s}{t} = \frac{{20}}{4} = 5\,m/s\]

.

 

Giải bài tập Khoa học tự nhiên 7 – Cánh Diều

 

Phần 1. Chất và sự biến đổi của chất

Chủ đề 1: Nguyên tử. Nguyên tố hóa học

 

 

 

 

 

 

Bài tập Chủ đề 4 – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều

Bài tập Chủ đề 4 – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều

 

 

Bài tập Chủ đề 4 – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều