Bài 8: Sử dụng các hàm có sẵn – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 8: Sử dụng các hàm có sẵn – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 8: Sử dụng các hàm có sẵn – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 55 Tin học 7: Nháy chuột vào lệnh ƒx, em sẽ thấy xuất hiện danh sách tên các hàm của Excel trong đó có một vài hàm em đã từmg sử dụng. Hãy cho biết chức năng và cách sử dụng của một trong số những hàm đó.

Trả lời:

Một số hàm em đã từng sử dụng: hàm SUM, AVERAGE.

– Chức năng hàm SUM dùng để tính tổng.

– Chức năng hàm AVERAGE dùng để tính trung bình.


 

Hoạt động trang 55 Tin học 7: Thao tác, quan sát và cho biết kết quả khi gõ dấu “=” và một chữ cái trên thanh công thức. Ví dụ gõ “=S”, gõ “=A”.

Trả lời:

– Khi gõ “=A” vào trang tính và Enter thì hiện gợi ý các hàm bắt đầu bằng chữ A

 

– Khi gõ “=S” vào trang tính và Enter thì hiện gợi ý các hàm bắt đầu bằng chữ S.

 


 

Luyện tập 1 trang 57 Tin học lớp 7: Mở tệp “Thuchanh.xlsx”, điền thêm giá trị nhỏ nhất của mỗi cột số liệu Chiều cao, Cân nặng, BMI vào các ô dưới cùng của cột tương ứng

Trả lời:

Đầu tiên chọn khối ô cần tìm giá trị nhỏ nhất, sau đó nháy chọn lệnh Σ chọn Min để tìm giá trị nhỏ nhất.


 

Luyện tập 2 trang 57 Tin học lớp 7: Sửa lại một ô số liệu bất kì trong 5 hàng đầu tiên của bảng để không còn là số nữa, ví dụ thêm chữ cái X vào trước. Kết quả đầu ra của các hàm gộp liên quan đến ô này thay đổi thể nào? Giải thích tại sao

Trả lời:

Khi ta thêm chữ X vào 5 hàng đầu tiên:

 

Hình 8b: Thêm chữ X vào dữ liệu

Khi đó vị trí cuối cùng của cột Chiều cao thành 0.00 khi ta thực hiện hàm Min. Vì khi ta thêm chữ X vào đầu dữ liệu thì kết quả thành chữ và nằm bên trái. Và ta không thể tính toán kết quả bằng chữ được nên kết quả hiện 0.00.


 

Vận dụng trang 57 Tin học 7: Điền công thức tính tổng thu, tổng chi vào Bảng tổng hợp thu – chi theo tuần của em trong MySheet

Trả lời:

Cách tính tổng thu, tổng chi

– Đầu tiên ta chọn khối ô cần tính tổng, nháy chuột vào dấu trỏ xuống bên phải nút lệnh Σ trong dài lệnh Home, xuất hiện danh sách thả xuống. Sau đó nháy chuột chọn SUM.

 


 

Câu 1 trang 57 Tin học 7: Quy tắc chung viết một hàm trong công thức là gì

Trả lời:

Quy tắc chung viết một hàm là dùng dấu “=” đầu tiên trước hàm.

Ví dụ: “=SUM(C3:C8)”.


 

Câu 2 trang 57 Tin học 7: Đầu vào cho các hàm gộp SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT là gì

Trả lời:

Danh sách đầu vào là dãy bao gồm các số, địa chỉ ô, địa chỉ khối ô được viết cách nhau bởi dấu “,” hoặc dấu “;”.


 

Câu 3 trang 57 Tin học 7: Làm thế nào để Excel tự động điền hàm SUM (hoặc AVERAGE, MAX, MIN, COUNT)

Trả lời:

Để Excel tự dùng hàm SUM (hoặc AVERAGE, MAX, MIN, COUNT), ta làm như sau:

– Bước 1. Nhấn chuột vào ô đầu khối, kéo thả chuột để chọn khối ô là một đoạn liền.

Bước 2. Nháy chuột vào dấu trỏ xuống bên phải nút lệnh Σ trong nhóm Editing của dải lệnh Home, xuất hiện danh sách thả xuống.

 

Bước 3. Nháy chuột vào lệnh cần dùng trong danh sách. Kết quả xuất hiện ở ô cuối dãy.

 

Giải bài tập Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

 

Bài 8: Sử dụng các hàm có sẵn – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 8: Sử dụng các hàm có sẵn – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

Bài 8: Sử dụng các hàm có sẵn – Tin Học 7 – Cánh Diều