Bài 6: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu – Địa Lí 8 – Cánh Diều

Bài 6: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu – Địa Lí 8 – Cánh Diều

 

Câu hỏi trang 113 Địa Lí 8: Hãy lựa chọn một trạm khí tượng và vẽ biểu đồ khí hậu tại trạm khí tượng đó.

 

Trả lời:

(*) Lưu ý: Học sinh tham khảo một số biểu đồ dưới đây

– Trạm khí tượng TP. Hà Nội:

 

Trạm khí tượng Huế

 

– Trạm khí tượng Quy Nhơn:

 

– Trạm khí tượng Cần Thơ:

 

 


 

Câu hỏi trang 113 Địa Lí 8: Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy phân tích biểu đồ khí hậu tại trạm khí tượng mà em đã lựa chọn.

Gợi ý:

Nhiệt độ trung bình năm bao nhiêu ℃? Nhiệt độ cao nhất là tháng mấy, bao nhiêu ℃? Biên độ nhiệt độ năm như thế nào?

– Tổng lượng mưa trong năm là bao nhiêu mm? Mùa mưa (tháng có lượng mưa trung bình trên 100mm) là từ tháng mấy đến tháng mấy? Tổng lượng mưa của mùa mưa gấp mấy lần mùa khô?

– Trạm khí tượng đó thuộc miền khí hậu nào?

Trả lời:

♦ Phân tích biểu đồ trạm khí tượng Hà Nội:

– Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình năm: 23,9 ℃

+ Tháng nhiệt độ cao nhất: tháng 7 (29,4℃)

+ Biên độ nhiệt năm: 12,8℃

– Lượng mưa:

+ Tổng lượng mưa trong năm: 1671,1 mm

+ Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 9

+ Tổng lượng mưa mùa mưa gấp mấy lần mùa khô: 5,1 lần

– Thuộc miền khí hậu: phía bắc

♦ Phân tích biểu đồ trạm khí tượng Thừa Thiên Huế:

– Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình năm: 25,1 ℃

+ Tháng nhiệt độ cao nhất: tháng 6 (29,3℃)

+ Biên độ nhiệt năm: 9,4℃

– Lượng mưa:

+ Tổng lượng mưa trong năm: 2936,4 mm

+ Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau

+ Tổng lượng mưa mùa mưa gấp mấy lần mùa khô: 9,9 lần

– Thuộc miền khí hậu: phía bắc

♦ Phân tích biểu đồ trạm khí tượng Quy Nhơn:

– Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình năm: 27,1 ℃

+ Tháng nhiệt độ cao nhất: tháng 6 và 7 (30℃)

+ Biên độ nhiệt năm: 6,7℃

– Lượng mưa:

+ Tổng lượng mưa trong năm: 1851,8 mm

+ Mùa mưa: từ tháng 9 đến tháng 12

+ Tổng lượng mưa mùa mưa gấp mấy lần mùa khô: 3,3 lần

– Thuộc miền khí hậu: phía nam

♦ Phân tích biểu đồ trạm khí tượng Cần Thơ:

– Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình năm: 26,9 ℃

+ Tháng nhiệt độ cao nhất: tháng 4 (28,5℃)

+ Biên độ nhiệt năm: 3,1℃

– Lượng mưa:

+ Tổng lượng mưa trong năm: 1671,1 mm

+ Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 11

+ Tổng lượng mưa mùa mưa gấp mấy lần mùa khô: 13,8 lần

– Thuộc miền khí hậu: phía nam

 

 

 

 

 

 

Bài 6: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu – Địa Lí 8 – Cánh Diều

Bài 6: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu – Địa Lí 8 – Cánh Diều