Bài 6: Hình có tâm đối xứng – Toán 6 – Cánh Diều

Bài 6: Hình có tâm đối xứng – Toán 6 – Cánh Diều

Bài 6: Hình có tâm đối xứng – Toán 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

 1. Hình có tâm đối xứng

Những hình có một điểm O sao cho khi quay nửa vòng quanh điểm O ta được vị trí mới của hình chồng khít với vị trí ban đầu (trước khi quay) thì được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Ví dụ:
+ Các hình tròn và chong chóng bốn cánh dưới đây là các hình có tâm đối xứng vì khi quay nửa vòng quanh điểm O thì hình thu được chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu.

+ Ta thấy hình chong chóng ba cánh khi quay nửa vòng quanh điểm O thì hình thu được không chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu => Hình này không có tâm đối xứng.

 

Ví dụ: Hình có tâm đối xứng là các hình: hình tròn, hình chong chóng 2 cánh, chong chóng 4 cánh,…

 

2. Tâm đối xứng của một số hình

Tâm đối xứng của hình bình hànhhình thoihình vuônghình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của các đường chéo chính.

Lưu ý:

– Có những hình có tâm đối xứng và có nhiều trục đối xứng: Hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi.

– Có hình không có tâm đối xứng: Tam giác đều, hình thang cân,..


 

Hoạt động 1 trang 111 Toán lớp 6 Tập 1:

Lời giải:

Quan sát đường kính AB của đường tròn tâm O (Hình 61)

Vì điểm O là trung điểm đoạn thẳng AB nên ta nói hai điểm A và B đối xứng với nhau qua tâm O.

Đường tròn tâm O là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng chính là tâm O của đường tròn.


 

Hoạt động 2 trang 111 Toán lớp 6 Tập 1:

Lời giải:

Lấy bốn chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 62.

 

Hình 61 hay hình nhận được ở Hình 62 gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.


 

Luyện tập 1 trang 112 Toán lớp 6 Tập 1:

Lời giải:

Trong thực tế, có nhiều hình có tâm đối xứng. Chẳng hạn:

+) Hình vuông có tâm đối xứng là giao hai đường chéo (điểm O trong hình vẽ).

 

+) Hình bình hành có tâm đối xứng và tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành (điểm I trong hình vẽ).

 


 

Bài 1 trang 112 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

 

Lời giải:

Tất cả các hình trên, từ Hình 66 đến Hình 69 đều có tâm đối xứng như sau:

+) Hình 66: (chấm đỏ trên hình)

 

+) Hình 67: (chấm đỏ trên hình)

 

+) Hình 68: (chấm đỏ trên hình)

 

+) Hình 69: (chấm đen trên hình)

 


 

Bài 2 trang 112 Toán lớp 6 Tập 1: Trong Hình 70, các hình từ a) đến c), hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó (kể cả màu sắc)

 

Lời giải:

Các hình 70 a), 70 b) đều có tâm đối xứng, Hình 70 c) không có tâm đối xứng (chú ý màu sắc, hình dạng)

+) Tâm đối xứng của hình 70 a) (chấm trắng trên hình)

 

+) Tâm đối xứng của hình 70 b) (chấm trắng trên hình)


 

Bài 3 trang 112 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm một số hình có tâm đối xứng trong thực tiễn.

Lời giải:

Trong thực tiễn nhiều hình có tâm đối xứng, chẳng hạn:

+) Hình biển báo giao thông:

+) Hình bông hoa:

+) Hình viên gạch hoa:

 

 

 

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều

Chương 1: Số tự nhiên

Top 9 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án (sách mới)

Chương 2: Số nguyên

Chương 3: Hình học trực quan

Top 30 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 2 – Cánh diều

Chương 4. Một số yếu tố thống kê và xác suất

Chương 5. Phân số và số thập phân

Chương 6. Hình học phẳng

 

 

 

Bài 6: Hình có tâm đối xứng – Toán 6 – Cánh Diều

Bài 6: Hình có tâm đối xứng – Toán 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 6: Hình có tâm đối xứng – Toán 6 – Cánh Diều