Bài 5: Thực hành về mô tả thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 5: Thực hành về mô tả thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 5: Thực hành về mô tả thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

1. Mô tả thuật toán theo cách liêt kê

2. Mô tả thuật toán theo sơ đồ khối

 


 

Bài 1 trang 93 SGK Tin học lớp 6 – Cánh Diều

Đếm số chẵn trong một dãy số

Cho một dãy có 50 số nguyên. Hãy mô tả thuật toán đếm xem trong dãy đã cho có bao nhiêu số chẵn.

 

Lời giải :

– Thuật toán: Đếm số chẵn.

– Đầu vào: 50 số nguyên.

– Đầu ra: Số phần tử chẵn.

+ Bước 1: Cho giá trị Đếm chẵn là 0.

+ Bước 2: Lặp

Nếu số chia cho 2 bằng 0, tăng Đếm chẵn lên 1 đơn vị.

Hết lặp.

+ Bước 3: Thông báo: Đáp số cần tìm là Đếm chẵn .


 

Bài 2 trang 93 SGK Tin học lớp 6 – Cánh Diều

Chọn sơ đồ mẫu

1) Hãy tìm hiểu quy ước sử dụng các hình ở Bảng 1 trong sơ đồ khối.

2) Hãy chỉ ra mỗi Hình (1a, 1b, 1c) sau đây có thể lấy làm sơ đồ mẫu cho cấu trúc nào trong các cấu trúc: tuần tự, rẽ nhánh, lặp với số lần không biết trước.

 

Lời giải chi tiết

1) Quy ước sử dụng các hình khối trong sơ đồ khối:

– Hình thoi: Khối thao tác kiểm tra điều kiện cấu trúc rẽ nhánh hay cấu trúc lặp.

– Hình chữ nhật: Khối thao tác chứa các bước viết theo đúng trình tự thực hiện.

– Mũi tên: chỉ hướng đi tiếp khi thực hiện thuật toán.

– Hình tròn: đánh dấu điểm bắt đầu và điểm kết thúc thuật toán.

2) Hình lấy làm sơ đồ mẫu cho cấu trúc

– Hình 1a: Cấu trúc rẽ nhánh.

– Hình 1b: Cấu trúc tuần tự.

– Hình 1c: Cấu trúc lặp.


 

Vận dụng trang 94 SGK Tin học lớp 6 – Cánh Diều

Cấu trúc lặp với số lần biết trước được mô tả ở Hình 2a. Theo em sơ dồ khối ở Hình 2b có tương đương với cấu trúc lặp đó không?

 

 

 

Lời giải chi tiết

Sơ đồ khối ở Hình 2b có tương đương với cấu trúc lặp hình 2a.

 

 

Giải bài tập Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 

 

 

 

Bài 5: Thực hành về mô tả thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 5: Thực hành về mô tả thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 5: Thực hành về mô tả thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều