Bài 5: Hình có trục đối xứng – Toán 6 – Cánh Diều

Bài 5: Hình có trục đối xứng – Toán 6 – Cánh Diều

Bài 5: Hình có trục đối xứng – Toán 6 – Cánh Diều

 

1. Hình có trục đối xứng

Có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Những hình như thế là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó.

2. Trục đối xứng của một số hình

Ví dụ:

 

– Đường tròn: Mỗi đường thẳng đi qua tâm là một trục đối xứng.

– Hình thoi: Mỗi đường chéo là một trục đối xứng.

– Hình chữ nhật: Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình chữ nhật.

Đoạn thẳng AB là hình có trục đối xứng và trục đối xứng là đường thẳng d đi qua trung

điểm 0 của đoạn thẳng AB và vuông góc với AB.

 

Hình thang cân có 1 trục đối xứng là đường thẳng a

Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng là các đường thẳng m, n, p, q, r, s.


 

Hoạt động 1 trang 108 Toán lớp 6 Tập 1:

Lời giải:

a) Lấy hai chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 42.

 

b) Lấy bốn miếng bìa giống nhau để xếp thành hình như Hình 43.

 

Ở Hình 42 (hay Hình 43), đường thẳng d (màu đỏ) chia hình thành hai nửa, nếu ta gấp theo đường thẳng d thì hai nửa này sẽ trùng khít vào nhau. Những hình như vậy gọi là hình có trục đối xứng và đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình.


 

Luyện tập 1 trang 109 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm một hình có trục đối xứng và chỉ ra trục đối xứng của hình đó.

Lời giải:

Trong thực tế, có nhiều hình có trục đối xứng, mỗi học sinh có thể tự chọn một hình và chỉ ra trục đối xứng của hình đó.

Chẳng hạn

+ Hình tam giác đều có trục đối xứng.

 

Hình tam giác ABC đều có các trục đối xứng là d1; d2; d3 như hình vẽ trên.

+ Hình mặt cười có trục đối xứng (là đường thẳng nét đứt trong hình).

 


 

Bài 1 trang 109 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các hình 48, 49, 50, hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó (kể cả màu sắc và họa tiết).

 

Lời giải:

+) Hình 48: Hình chữ H (in hoa) là hình có trục đối xứng và có hai trục đối xứng nhau sau:

 

+) Hình 49: Hình ngôi sao có trục đối xứng và có 5 trục đối xứng a, b, c, d, e như sau:

 

+) Hình 50: Hình hoa văn này có trục đối xứng và nó có 4 trục đối xứng a, b, c, d như sau:

 


 

Bài 2 trang 109 Toán lớp 6 Tập 1: Trong Hình 51, các hình từ a) đến c), hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó (kể cả màu sắc).

 

Lời giải:

Các Hình 51 a), c) đều có trục đối xứng và Hình 51 b) không có trục đối xứng.

+) Hình 51 a) có 1 trục đối xứng:

 

+) Hình 51 c) có 2 trục đối xứng:

 


 

Bài 3 trang 109 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn.

Lời giải:

Một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn:

+) Hình con bướm:

 

+) Hình chiếc lá:

 

+) Hình con chuồn chuồn:

 

Trên thực tế, có nhiều hình khác có trục đối xứng, các em có thể tự tìm thêm.

 

 

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều

Chương 1: Số tự nhiên

Top 9 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án (sách mới)

Chương 2: Số nguyên

Chương 3: Hình học trực quan

Top 30 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 2 – Cánh diều

Chương 4. Một số yếu tố thống kê và xác suất

Chương 5. Phân số và số thập phân

Chương 6. Hình học phẳng

 

 

 

Bài 5: Hình có trục đối xứng – Toán 6 – Cánh Diều

Bài 5: Hình có trục đối xứng – Toán 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 5: Hình có trục đối xứng – Toán 6 – Cánh Diều