Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Vòng lặp

Khi có một (hay nhiều) thao tác được thực hiện lặp lại một số lần liên tiếp trong quá trình thực hiện thuật toán thì cần dùng cấu trúc lặp.

2. Biến đếm và thể hiện cấu trúc lặp khi biết trước số lần lặp

Biến: đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện thuật toán, chương trình.

– Khi biết số lần lặp, thể hiện cấu trúc lặp có dùng biến để đếm số lần lặp.

 

3. Thể hiện cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp

– Khi không biết trước số lần lặp, thể hiện cấu trúc lặp có dùng điều kiện lặp.

 

– Cần xác định điều kiện thực hiện các thao tác trong vòng lặp hay còn gọi là điều kiện lặp.


 

Hoạt động trang 89 Tin học lớp 6:

 

Em hãy trả lời cá câu hỏi sau:

1. Thuật toán ở Hình 1b có đúng là thuật toán để giải bài toán nêu ở Hình 1a không?

2. Những thao tác nào ở Hình 1b được lặp đi lặp lại và được lặp bao nhiêu lần?

Lời giải:

1. Có đúng là thuật toán

2. Thao tác :”Hỏi số tranh của một bạn, cộng thêm vào Tổng đang có ” => lặp lại 4 lần


 

Luyện tập 1 trang 92 Tin học lớp 6: Cho trước một dãy số có 20 số nguyên. Nhiệm vụ được giao: Cần thông báo lần lượt bình phương của mỗi số nguyên trong dãy đã cho. Em hãy mô tả thuật toán cho nhiệm vụ đó

Lời giải:

Đầu vào:  Dãy số có 20 số nguyên

Đầu ra: Thông báo lần lượt bình phương của mối số nguyên trong dãy đã cho

+Các bước của thuật toán:

Bước 1: Tổng đang có =0

Bước 2: Lặp với đếm từ 1 đến 20

a. Thông báo lần lượt bình phương của mỗi số nguyên trong dãy, gọi là bình phương mỗi số nguyên

Hết lặp

Bước 3: Thông báo: Đáp số cần tìm là Tổng đang có


 

Luyện tập 2 trang 92 Tin học lớp 6: Em hãy mô tả thuật toán tìm tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1, đến khi lần đầu tiên nhận được tổng số lớn hơn 500 thì dừng lại và thông báo tổng số đó

Lời giải:

Đầu vào: Các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1

Đầu ra: Tổng các số tự nhiên liên tiếp lớn hơn 500

+ Các bước của thuật toán

Bước 1: Tổng đang có =0

Bước 2:  Lặp khi tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 bé hơn 500

a. Các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1, gọi là các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1

b. Cộng thêm các số liên tiếp bắt đầu từ 1 vào Tổng đang có

Hết lặp

Bước 3: Thông báo: Đáp số cần tìm là Tổng đang có


 

Câu hỏi tự kiểm tra trang 92 Tin học lớp 6:

Trong các câu sau, câu nào đúng?

1. Đầu vào của bài toàn nhiều chỗ giống nhau sẽ yêu cầu thuật toán có cấu trúc lặp.

2. Có cấu trúc lặp trong thuật toán khi mô tả thuật toán thấy có một loạt thao tác kế tiếp nhau được lặp lại.

3. Trong mẫu cấu trúc “Lặp khi < điều kiện lặp> được thỏa mãn…” thao tác lặp được thực hiện ít nhất một lần .

4. Cấu trúc lặp luôn kết thúc với dấu hiệu “Hết lặp”.

Lời giải:

Câu đúng là:

2. Có cấu trúc lặp trong thuật toán khi mô tả thuật toán thấy có một loạt thao tác kế tiếp nhau được lặp lại.

3. Trong mẫu cấu trúc “Lặp khi < điều kiện lặp> được thỏa mãn…” thao tác lặp được thực  hiện ít nhất một lần .

4. Cấu trúc lặp luôn kết thúc với dấu hiệu “Hết lặp”.

 

 

 

Giải bài tập Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 

 

 

 

 

Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều