Bài 4: Biểu diễn văn bản trong máy tính – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 4: Biểu diễn văn bản trong máy tính – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 4: Biểu diễn văn bản trong máy tính – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Khái niệm bit

– Bit: đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn và lưu trữ thông tin.

– Bit chỉ có thể nhận 1 trong hai trạng thái, kí hiệu là “0” và “1”.

– Ví dụ: Chữ A được biểu diễn trong máy tính dưới dạng dãy bit là 01000001

2. Biểu diễn chữ cái và văn bản trong máy tính

– Kí tự: tên gọi chung cho các chữ cái, chữ số, dấu cách, dấu chính tả và kí hiệu khác.

– Trong máy tính:

+ Mỗi kí tự được biểu diễn bằng một dãy bit tương ứng xác định.

Ví dụ: Chữ A được biểu diễn trong máy tính dưới dạng dãy bit là 01000001

+ Mỗi văn bản được biểu diễn bằng một dãy bit.

 

3. Số hoá văn bản, hình ảnh, âm thanh

– Số hoá văn bản là việc chuyển văn bản thành dãy bit.

– Số hoá hình ảnh là việc chuyển hình ảnh thành dãy bit. Kết quả số hoá một hình ảnh là “hình ảnh số”.

– Số hoá âm thanh là việc chuyển đoạn âm thanh thành dãy bit. Kết quả số hoá một đoạn âm thanh là “âm thanh số”.

– Dữ liệu số hoá hay ngắn gọn “dữ liệu số” là tên gọi chung cho dữ liệu đã được chuyển thành dãy bit để máy tính có thể xử lí.


 

Hoạt động 1 trang 14 Tin học lớp 6:

Câu lạc bộ “Xanh + Đỏ” của các chú Vẹt mấy có quy ước như sau: Mỗi chú Vẹt thành viên phải đeo thẻ gồm một số ô tròn cạnh nhau, mỗi ô tròn có màu “xanh” hoặc màu “đỏ”.

Ban đầu câu lạc bộ chỉ có bốn thành viên, thẻ chỉ gồm hai ô tròn và bốn chú Vẹt khác nhau đeo bốn thẻ khác nhau (hình 1).

 

1. Có thể tạo ra một thẻ mới (vẫn chỉ gồm hai ô tròn) cho thành viên thứ năm hay không? Chú ý rằng, thẻ mới phải khác với bốn thẻ đã có.

2. Nếu mỗi thẻ gồm ba ô tròn thì có thể tạo được năm thẻ khác nhau cho 5 chú Vẹt không?

Lời giải:

1. Không thể tạo ra một thẻ mới mà vẫn chỉ có hai ô tròn đươc, vì đã hết thứ tự sắp xếp các ô tròn cho khác nhau.

2. Nếu mỗi thẻ gồm 3 ô tròn thì vẫn tạo được 5 thẻ khác nhau cho 5 chú Vẹt.


 

Hoạt động 2 trang 14 Tin học lớp 6:

Em có hình một cái bát màu đen trên nền trắng hình chữ nhật. Chia hình này bằng một ô nhỏ bằng một lưới ô vuông, ví dụ bằng lưới 4*8. Như vậy 32 ô vuông nhỏ, màu đen hoặc trắng sẽ tạo thành (gần đúng) hình cái bát.

Hãy thay ô màu đen thành kí hiệu 1, ô màu trắng bằng kí hiệu 0, xếp liên tiếp theo trình tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Kết quả nhận được là gì?

Lời giải:

Kết quả nhận được:

11111111
11111111
01111110
00111100

 

Luyện tập 1 trang 16 Tin học lớp 6: Có thể dùng dãy bit để biểu diễn chữ cái. Em hãy đề xuất ba dãy bit khác nhau có cùng độ dài là bốn bit để biểu diễn ba chữ cái nào đó?

Lời giải:

Chữ T: 0001

Chữ H: 1000

Chữ P: 0011


 

Vận dụng trang 16 Tin học lớp 6: Một điệp viên hẹn gặp một người cung cấp tin tại địa điểm bí mật. Để phòng ngừa mọi rủi ro, họ quy ước: Trước giờ gặp, người cung cấp tin nhìn lên cửa số căn phòng X; nếu ở cửa sổ có lọ hoa thì cuộc gặp diễn ra bình thường, còn không thì cuộc gặp bị hủy. Có thể coi đây là cách truyền tin dùng một bit hay không? Vì sao?

Lời giải:

Không, đây là cách truyền tin hai bit vì: quy ước: có bình hoa là 1, không có bình hoa là 0.


Câu hỏi tự kiểm tra trang 17 Tin học lớp 6:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Trong máy tính, mỗi kí tự là một dãy bit, hai kí tự khác nhau thì hai dãy bit biểu diễn chúng khác nhau.

2. Một bit là một dãy gồm nhiều số 0 và số 1 ghép lại để biểu diễn chữ cái.

3. Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành các số.

4. Ảnh số là kết quả số hóa dữ liệu ảnh.

5. Văn bản số là trang in gồm toàn các số.

6. Âm thanh số là kết quả số hóa dữ liệu âm thanh.

Lời giải:

1. Trong máy tính, mỗi kí tự là một dãy bit, hai kí tự khác nhau thì hai dãy bit biểu diễn chúng khác nhau => Đúng.

2. Một bit là một dãy gồm nhiều số 0 và số 1 ghép lại để biểu diễn chữ cái => Sai.

3. Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành các số => Sai.

4. Ảnh số là kết quả số hóa dữ liệu ảnh => Đúng.

5. Văn bản số là trang in gồm toàn các số => Sai.

6. Âm thanh số là kết quả số hóa dữ liệu âm thanh => Đúng.

 

Giải bài tập Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 

 

 

 

Bài 4: Biểu diễn văn bản trong máy tính – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 4: Biểu diễn văn bản trong máy tính – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 4: Biểu diễn văn bản trong máy tính – Tin Học 6 – Cánh Diều