Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Lựa chọn hành động tuỳ thuộc vào điều kiện

– Khi phải dựa trên điều kiện cụ thể nào đó để xác định bước thực hiện tiếp theo trong quá trình thực hiện thuật toán thì cần cấu trúc rẽ nhánh.

– Ví dụ: trong tiết học thể dục tuần sau GV yêu cầu HS:

+ Nếu trời mưa thì học trong lớp.

+ Nếu trời khô ráo thì học ngoài trời.

2. Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh

– Để thể hiện cấu trúc rẽ nhánh, cần nhận biết những thành phần sau:

+ Điều kiện rẽ nhánh là gì?

+ Các bước tiếp theo khi điều kiện được thoả mãn, ta gọi ngắn gọn đó là nhánh đúng.

+ Các bước tiếp theo khi điều kiện không thoả mãn, ta gọi ngắn gọn đó là nhánh sai.

– Cấu trúc rẽ nhánh kết thúc ngay sau khi gặp “Hết nhánh”.

 

– Nếu nhánh sai là trống rỗng (không cần làm gì) thì cấu trúc rẽ nhánh khuyết từ “Trái lại”.

 

3. Biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh

– Thao tác kiểm tra điều kiện phải cho kết quả là thoả mãn hoặc không thoả mãn, hay là “đúng” hoặc “sai”.

– Điều kiện cần kiểm tra trong cấu trúc rẽ nhánh thường là một biểu thức so sánh.

– Ví dụ: (a-b) < 5

+ Nếu a=9, b=3 thì kết quả so sánh có giá trị sai.

+ Nếu a=8, b=4 thì kết quả so sánh có giá trị đúng.


 

Hoạt động trang 87 Tin học lớp 6: Có thể dùng sơ đồ ở Hình 2 để mô tả cấu trúc rẽ nhánh ở Hình 1b. Nếu dùng sơ đồ mô tả cấu trúc rẽ nhánh khuyết ở Hình 3b, em sẽ vẽ sơ đồ đó như thế nào?

Lời giải:

 


Luyện tập 1 trang 88 Tin học lớp 6:

Quy trình tính số tiền được giảm từ cho khách hàng mau sách truyện thiếu niên ở hiệu sách Người máy

1. Tính Tổng số tiền sách  khi chưa tính giảm giá) , gọi số đó là Tổng số tiền sách.

2. Nếu Tổng số tiền sách >= 500.000 đồng; số tiền được giảm là 10% của Tổng số tiền sách.

3. Nếu Tổng số tiền sách < 500.000 đồng; số tiền được giảm là 5% của Tổng số tiền sách.

Lời giải:

 


 

Luyện tập 2 trang 88 Tin học lớp 6:

Trong các phát biểu sau về biểu thức điều kiện ở cấu trúc rẽ nhanh, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai ? Vì sao?

1. Phải là một biểu thức so sánh giá trị bằng

2. Phải là một biểu thức so sánh giá trị lớn hơn, nhỏ hơn

3. Khi kiểm tra phải cho kết quả là “đúng” hoặc “sai”

Lời giải:

1. Phải là một biểu thức so sánh giá trị bằng

=> Sai, phải là biểu thức so sánh.

2. Phải là một biểu thức so sánh giá trị lớn hơn, nhỏ hơn

=> Đúng

3. Khi kiểm tra phải cho kết quả là “đúng” hoặc “sai”

=> Đúng


 

Vận dụng trang 88 Tin học lớp 6: Em hãy sử dụng mẫu thể hiện cấu trúc rẽ nhánh để mô tả thuật toán giải bài toán: Cho ba đồng xu trong đó có một đồng xu giả nhẹ hơn. Dùng cân thăng bằng để tìm đồng xu giả

Lời giải:

Mẫu thể hiện cấu trúc rẽ nhánh là:

Cân thằng bằng có hai bên, gọi lần lượt là bên A và bên B, ta cho mỗi lần hai đồng xu lên hai bên cân A và B, ta có

Nếubên A = B =>Hai đồng xu đều là thật

+ Trái lại:  Bên Một trong hai bên nhẹ hơn bên còn lại =>Bên nhẹ hơn chứa đồng xu giả

+ Hết nhánh


Câu hỏi tự kiểm tra trang 88 Tin học lớp 6:

Trong các phát biểu sau về thuật toán, phát biểu nào đúng?

1. Dùng cấu trúc rẽ nhánh nếu có quá nhiều việc cần làm

2. Dùng cấu trúc rẽ nhánh khi có các trường hợp khác nhau cần xem xét, trường hợp khác nhau thì thực hiện việc khác nhau

3. Để thể hiện cấu trúc rẽ nhanh cần dùng mẫu “Nếu…. Trái lại…”

4. Cấu trúc rẽ nhanh luôn kết thúc với dấu hiệu “Hết nhánh”.

Lời giải:

Phát biểu đúng là:

3. Để thể hiện cấu trúc rẽ nhanh cần dùng mẫu “Nếu…. Trái lại…”

4. Cấu trúc rẽ nhanh luôn kết thúc với dấu hiệu “Hết nhánh”.

 

Giải bài tập Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 

 

 

Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều