Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song – Toán 6 – Cánh Diều

Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song – Toán 6 – Cánh Diều

Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song – Toán 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Hai đường thẳng cắt nhau

Nếu hai đường thẳng chỉ có một điểm chung, ta nói rằng hai đường thẳng đó cắt nhau. Điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng.

Ví dụ:

 

2 đường thẳng a và b cắt nhau. Điểm M được gọi là giao điểm của 2 đường thẳng a và b.

Người ta còn nói: 2 đường thẳng a và b cắt nhau tại M

2. Hai đường thẳng song song

Nếu hai đường thẳng không có điểm chung nào, ta nói rằng hai đường thẳng đó song song với nhau. Ta viết a//b hay b//a

 

Chú ý: Từ nay về sau, khi nói hai đường thẳng mà không nói gì thêm, ta hiểu đó là hai đường thẳng phân biệt.


 

Câu hỏi khởi động trang 80 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát một phần bản đồ giao thông ở TP. Hồ Chí Minh và đọc tên một số đường phố.

Hai đường phố nào gợi nên hình ảnh hai đường thẳng song song? Hai đường thẳng cắt nhau?

 

Lời giải:

Một số đường phố xuất hiện ở bản đồ trên là:

Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai, Pasteur, Tam Kỳ khởi nghĩa, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng, Alexandre de Rhodes, Võ Văn Tần, …

Qua tìm hiểu bài học này chúng ta biết được:

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

Hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng có một điểm chung.

Do đó, ta có:

Hai đường phố gợi lên hình ảnh hai đường thẳng song song là: Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Thị Minh Khai.

Hai đường phố gợi lên hình ảnh hai đường thẳng cắt nhau là: Nguyễn Đình Chiểu và Tam Kỳ khởi nghĩa.


 

Hoạt động 1 trang 80 Toán lớp 6 Tập 2: Hai đường thẳng ở Hình 26 có bao nhiêu điểm chung?

 

Lời giải:

Hai đường thẳng ở Hình 26 có 1 điểm chung duy nhất là O.


 

Luyện tập 1 trang 81 Toán lớp 6 Tập 2:

a) Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.

b) Đường thẳng d có cắt đường thẳng c hay không?

 

Lời giải:

a) Dùng thước thẳng vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B như hình vẽ:

 

b) Đường thẳng d cắt đường thẳng c tại điểm M:


 

Luyện tập 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm M, N, P như Hình 30.

a) Vẽ đường thẳng NP.

b) Vẽ hai đường thẳng đi qua M và cắt đường thẳng NP.

 

Lời giải:

a) Đường thẳng NP:

 

b) Ta có thể vẽ được vô số đường thẳng qua M cắt đường thẳng NP:


 

Hoạt động 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 2: Mỗi bức ảnh sau đây gợi nên hình ảnh về hai đường thẳng. Hai đường thẳng đó có điểm chung không?

 

Lời giải:

Hình ảnh các con đường nhìn từ trên cao là các đường thẳng không có điểm chung.

Hình ảnh hai đường dây điện trên bầu trời là các đường thẳng không có điểm chung.


 

Luyện tập 3 trang 82 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 34

a) Chỉ ra các cặp đường thẳng song song.

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

 

Lời giải:

a) Các cặp đường thẳng song song là: a và d, b và c.

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau là: a và b, a và c, b và d, c và d.


 

Bài 1 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 35, đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau và chỉ ra giao điểm của chúng (nếu có).

 

Lời giải:

Hai đường thẳng song song là a và b.

Hai đường thẳng cắt nhau là m và n với giao điểm là T.

Hai đường thẳng cắt nhau là b và c với giao điểm là H.


 

Bài 2 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 36 và chỉ ra:

a) Các cặp đường thẳng song song.

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau.

 

Lời giải:

a) Các cặp đường thẳng song song:

a và b, b và c, a và c, d và e.

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau:

a và d, a và e, b và d, b và e, c và d, c và e.


 

Bài 3 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2:

 

Lời giải:

Đặt tên các đường thẳng cắt nhau:

 

Các đường thẳng cắt nhau:

Đường thẳng a và đường thẳng c với giao điểm là A;

Đường thẳng a và đường thẳng d với giao điểm là B;

Đường thẳng b và đường thẳng d với giao điểm là D;

Đường thẳng b và đường thẳng c với giao điểm là E;

Đường thẳng c và đường thẳng d với giao điểm là C.


 

Bài 4 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm H, I, K thẳng hàng.

a) Điểm K có thuộc đường thẳng IH không?

b) Vẽ đường thẳng d đi qua H và không đi qua I. Đường thẳng d có song song với đường thẳng IK không?

Lời giải:

a) Qua hai điểm I và H ta chỉ vẽ được duy nhất một đường thẳng đi qua hai điểm này.

Mà ba điểm H, I, K thẳng hàng nên K phải thuộc đường thẳng IH.

Vậy điểm K thuộc đường thẳng IH.

b) Vì ba điểm H, I, K thẳng hàng nên đường thẳng IK đi qua điểm H, mà đường thẳng d cũng đi qua điểm H nên hai đường thẳng này có điểm chung là H. Do đó đường thẳng d không song song với đường thẳng IK.


 

Bài 5 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm P, Q, R không thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đã cho.

a) Điểm P là giao điểm của hai đường thẳng nào?

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

Lời giải:

a) Ta vẽ đường thẳng a đi qua hai điểm P và Q; đường thẳng b đi qua hai điểm Q và R, đường thẳng c đi qua hai điểm P và R.

 

Ta thấy điểm P là giao điểm của hai đường thẳng a và c.

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau là:

Đường thẳng a và đường thẳng b với giao điểm là Q;

Đường thẳng a và đường thẳng c với giao điểm là P;

Đường thẳng b và đường thẳng c với giao điểm là R.


 

Bài 6 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

a) Đường thẳng AB và đường thẳng CD cắt nhau tại I.

b) Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O, đường thẳng c cắt a tại P và cắt b tại Q.

Lời giải:

a) – Chấm bốn điểm A, B, C và D (sao cho 4 điểm này không cùng nằm trên một đường thẳng)

– Ta vẽ đường thẳng AB đi qua hai điểm A và B, vẽ đường thẳng CD đi qua hai điểm C và D. Hai đường thẳng này cắt nhau tại I.

 

b) – Vẽ hai đường thẳng a và b bất kì cắt nhau tại O.

 

– Vẽ đường thẳng c cắt a tại P và cắt b tại Q

 

 

 

 

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều

Chương 1: Số tự nhiên

Top 9 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án (sách mới)

Chương 2: Số nguyên

Chương 3: Hình học trực quan

Top 30 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 2 – Cánh diều

Chương 4. Một số yếu tố thống kê và xác suất

Chương 5. Phân số và số thập phân

Chương 6. Hình học phẳng

 

 

 

Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song – Toán 6 – Cánh Diều

Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song – Toán 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song – Toán 6 – Cánh Diều