Bài 2: Di chuyển, sao chép thư mục và tệp – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 2: Di chuyển, sao chép thư mục và tệp – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 2: Di chuyển, sao chép thư mục và tệp – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 22 SGK Tin học lớp 4: Trong Hình 1a, tệp trình chiếu GioiThieuTo1 trình bày thông tin các học sinh của Tổ 1. Theo em, tệp trình chiếu GioiThieuTo1 nên di chuyển vào thư mục con nào?

Trả lời:

Tệp GioiThieuTo1 nên di chuyển vào thư mục con của To1

1. Di chuyển tệp, thư mục

 

 

Hoạt động 1 trang 22 SGK Tin học lớp 4:

1) Em hãy thực hiện các bước ở Hình 1 để di chuyển tệp GioiThieuTo1 vào thư mục To1. Từ đó, em hãy nêu các bước để di chuyển một tệp, thư mục.

2) Em hãy trả lời các câu hỏi:

a) Trong thư mục Lop4 còn có tệp GioiThieuTo1 không?

b) Tệp GioiThieuTo1 là bài trình chiếu của To1. Theo em, có nên di chuyển tệp này vào thư mục To2 không?

c) Để di chuyển thư mục, em có thể dùng lệnh gì?

 

Hình 1. Các bước di chuyển tệp vào thư mục khác

Trả lời:

1)

– Em thực hiện các bước theo hướng dẫn ở Hình 1.

– Các bước để di chuyển một tệp, thư mục:

Bước 1: Nháy chuột vào dải lệnh Home.

Bước 2: Chọn thư mục chứa tệp cần di chuyển.

Bước 3: Chọn tệp cần di chuyển.

Bước 4: Nháy chuột vào lệnh Move to.

Bước 5: Chọn Choose location… và chọn thư mục chứa tệp, thư mục.

2)

a) Trong thư mục Lop4 không còn có tệp GioiThieuTo1.

b) Tệp GioiThieuTo1 là bài trình chiếu của To1. Không nên di chuyển tệp này vào thư mục To2.

c) Để di chuyển thư mục, có thể dùng lệnh Move to.

2. Sao chép tệp, thư mục

 

Hoạt động 2 trang 22 SGK Tin học lớp 4: Các bước để sao chép tệp, thư mục thực hiện tương tự như các bước di chuyển tệp, thư mục ở Hình 1. Em thực hiện Bước 1, Bước 2, Bước 3 tương tự như Hình 1. Riêng bước 4, em thay lệnh Movie to thành lệnh Copy to.

Em hãy sao chép thư mục To4 và lưu bản sao vào thư mục Documents.

Trả lời:

Nội dung đang được cập nhật …

 

 

 

Luyện tập 1 trang 23 SGK Tin học lớp 4: Trong Hình 1a, nếu em di chuyển thư mục Lop4 vào ổ đĩa D: thì có các tệp, thư mục nào sau đây bị di chuyển theo?

A. Chỉ có tệp GioiThieuTo1.

B. Chỉ có bốn thư mục To1, To2, To3, To4.

C. Cả tệp GioiThieuTo1 và bốn thư mục To1, To2, To3, To4.

D. Không có tệp, thư mục nào.

Trả lời:

C. Cả tệp GioiThieuTo1 và bốn thư mục To1, To2, To3, To4.

 

 

Luyện tập 2 trang 23 SGK Tin học lớp 4: Lệnh nào sau đây giúp em sao chép một thư mục?

A. Move to

B. Copy to

C. Delete

D. Rename

Trả lời:

B. Copy to

 

 

Vận dụng trang 23 SGK Tin học lớp 4: Em hãy tạo thư mục HocTap trong thư mục Documents. Sau đó, em hãy di chuyển thư mục Lop4 vào thư mục HocTap.

Trả lời:

Bước 1: Tạo thư mục Hoctap

– Mở thư mục Documents

– Chọn dải lệnh Home, chọn lệnh New Folder, nhập tên HocTap rồi nhấn Enter.

Bước 2: Di chuyển thư mục Lop4 vào thư mục HocTap

– Chọn thư mục Lop4, chọn lệnh Move to trên dải lệnh Home, chọn Choose location và chọn thư mục HocTap.

 

Chủ đề A: Máy tính và em

A1: Phần cứng và phần mềm

A2: Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

C1: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet

C2: Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Bản quyền sử dụng phần mềm

 

Bài 2: Di chuyển, sao chép thư mục và tệp – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 2: Di chuyển, sao chép thư mục và tệp – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

 

Bài 2: Di chuyển, sao chép thư mục và tệp – Tin Học 4 – Cánh Diều