Bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Chuẩn bị

 

2. Nội dung thực hành

* Đọc lược đồ địa hình

– Khu vực này có dạng địa hình núi.

– Độ cao lớn nhất của địa hình ở khu vực này là 1900m.

– Sông Nậm Rốm bắt nguồn ở độ cao 1600m.

– Các bản làng nằm tập trung ở độ cao khoảng 800 – 1000m.

– Hướng nghiêng của vùng núi Tây Bắc là hướng Tây Bắc – Đông Nam.

* Đọc lát cắt địa hình

– Lát cắt A – B được cắt theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.

– Điểm cao nhất của lát cắt là 1900m. Điểm thấp nhất của lát cắt là 800m.


 

Câu hỏi 1 trang 149 Địa Lí lớp 6: Đọc lược đồ địa hình ….

 

Quan sát hình 12.1, trả lời các câu hỏi sau:

– Khu vực này có dạng địa hình gì?

– Độ cao lớn nhất của địa hình ở khu vực này là bao nhiêu mét?

– Sông Nậm Rốm bắt nguồn ở độ cao bao nhiêu mét?

– Các bản làng nằm tập trung ở độ cao khoảng bao nhiêu mét?

– Hướng nghiêng của địa hình là hướng nào?

Lời giải:

– Khu vực này có dạng địa hình núi.

– Độ cao lớn nhất của địa hình ở khu vực này là 1900m

– Sông Nậm Rốm bắt nguồn ở độ cao 1600m

– Các bản làng nằm tập trung ở độ cao khoảng 800 – 1000m

– Hướng nghiêng của vùng núi Tây Bắc là hướng Tây Bắc – Đông Nam.

Câu hỏi 2 trang 149 Địa Lí lớp 6: Đọc lát cắt địa hình ….

Đoạn thẳng nối từ A đến B là lát cắt địa hình ở khu vực này. Quan sát lát cắt A – B, trả lời các câu hỏi sau:

– Lát cắt A – B được cắt theo hướng nào?

– Điểm cao nhất của lát cắt là bao nhiêu mét? Điểm thấp nhất của lát cắt là bao nhiêu mét?

Lời giải:

– Lát cắt A – B được cắt theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.

– Điểm cao nhất của lát cắt là 1900m.

– Điểm thấp nhất của lát cắt là 800m.

 

 

 

Chương 1: Bản đồ – Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Chương 2: Trái Đất – Hành tinh trong hệ Mặt Trời

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Chương 5: Nước trên Trái Đất

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

Chương 7: Con người và thiên nhiên

 

 

 

 

 

Bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản – Địa Lí 6 – Cánh Diều