Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo

 

Luyện tập 1 trang 63 SGK Tin học lớp 4. Sắp xếp các bước dưới đây theo thứ tự đúng để chọn bài luyện gõ chữ hoa

A. Nháy chuột vào mục 2. Phím Shift

B. Nháy chuột vào nút lệnh thư mục , rồi chọn Bài học 1

C. Nháy chuột vào nút lệnh  rồi chọn EN.1.Giới thiệu

Trả lời

C. Nháy chuột vào nút lệnh  rồi chọn EN.1.Giới thiệu

B. Nháy chuột vào nút lệnh thư mục , rồi chọn Bài học 1

A. Nháy chuột vào mục 2. Phím Shift

Luyện tập 2 trang 63 SGK Tin học lớp 4: Sắp xếp các bước dưới đây theo thứ tự đúng để chọn bài luyện gõ các số, các dấu trên của phím số.

A. Nháy chuột vào nút lệnh  rồi chọn bài học 1

B. Nháy chuột và 3. Phím số

C. Nháy chuột vào nút lệnh  rồi chọn EN.1. Giới thiệu

Trả lời

C. Nháy chuột vào nút lệnh  rồi chọn EN.1. Giới thiệu

A. Nháy chuột vào nút lệnh  rồi chọn bài học 1

B. Nháy chuột và 3. Phím số

Luyện tập 3 trang 63 SGK Tin học lớp 4: Theo hướng dẫn ở Hình 10 em sẽ phải thực hiện gõ chữ K như thế nào?

 

Trả lời

Để ngón út nhấn phím Shift và ngón giữa tay phải vào chữ K

Luyện tập 4 trang 64 SGK Tin học lớp 4: Theo hướng dẫn ở hình 11 em sẽ phải thực hiện gõ dấu * như thế nào

 

Trả lời

Dùng ngón tay út nhấn giữ phím Shift và ngón giữa tay phải nhấn phím số 8

Luyện tập 5 trang 64 SGK Tin học lớp 4: Theo em, thông báo của phần mềm ở hình 12 cho biết lỗi gì?

 

Trả lời

Phần mềm báo lỗi gõ sai phím: cụ thể cần gõ phím số 6 nhưng lại nhấn phím số 5.

 

 

 

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

 

 

 

Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo

 

 

Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo