Bài 11: Oxide – Khoa học tự nhiên 8 – Cánh Diều

Bài 11: Oxide – Khoa học tự nhiên 8 – Cánh Diều

Bài 11: Oxide – Khoa học tự nhiên 8 – Cánh Diều

 

I. Khái niệm oxide

Oxide là hợp chất của oxygen với một nguyên tố khác

Ví dụ: CaO, Na2O

II. Phân loại oxide

Dựa vào khả năng phản ứng với acid và base, oxide được chia thành bốn loại

Oxide base: là những oxide tác dụng được với dung dịch acid tạo thành muối và nước

Ví dụ: CuO, CaO, MgO,…

Oxide acid: là những oxide tác dụng được với dung dịch base tạo thành muối nước

Ví dụ: CO2, SO2, SO3,…

Oxide lưỡng tính: là những oxide tác dụng được với dung dịch acid và với dung dịch base tạo thành muối và nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO,…

Oxide trung tính là những oxide không tác dụng với dung dịch acid và dung dịch base

Ví dụ: CO, NO, N2O,…

III. Tính chất hóa học của oxide

1. Oxide base tác dụng với dung dịch acid

Oxide base tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước

Ví dụ: FeO + 2HCl –> FeCl2 + H2

2. Oxide acid tác dụng với dung dịch base

Oxide acid tác dụng được với dung dịch base tạo ra muối và nước

Ví dụ: CO2 + 2NaOH –> Na2CO3 + H2O


 

Mở đầu trang 59 Bài 11 KHTN lớp 8: Thạch anh, đá khô, hồng ngọc đều do các oxide tạo nên. Vậy oxide là gì? Oxide có những tính chất hoá học như thế nào?

 

Trả lời:

– Oxide là hợp chất của oxygen với một nguyên tố khác.

– Tính chất hoá học của oxide:

+ Oxide base tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước.

+ Oxide acid tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước.


 

Câu hỏi 1 trang 59 KHTN lớp 8: Trong các chất sau đây, chất nào là oxide: Na2SO4, P2O5, CaCO3, SO2?

Trả lời:

Oxide là hợp chất của oxygen với một nguyên tố khác.

Vậy các oxide trong dãy là: P2O5, SO2.


 

Luyện tập 1 trang 59 KHTN lớp 8: Viết các phương trình hoá học xảy ra giữa oxygen và các đơn chất để tạo ra các oxide sau: SO2, CuO, CO2, Na2O.

Trả lời:

Các phương trình hoá học xảy ra:

S + O2  SO2

2Cu + O2  2CuO

C + O2  CO2

4Na + O2  2Na2O.


 

Câu hỏi 2 trang 60 KHTN lớp 8: Các oxide sau đây thuộc những loại oxide nào (oxide base, oxide acid, oxide lưỡng tính, oxide trung tính): Na2O, Al2O3, SO3, N2O.

Trả lời:

– Oxide base là những oxide tác dụng được với dung dịch acid tạo thành muối và nước. Vậy Na2O là oxide base. Phương trình hoá học minh hoạ:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O.

– Oxide acid là những oxide tác dụng được với dung dịch base tạo thành muối và nước.

Vậy SO3 là oxide acid. Phương trình hoá học minh hoạ:

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O.

– Oxide lưỡng tính là những oxide tác dụng với dung dịch acid và tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước.

Vậy Al2O3 là oxide lưỡng tính. Phương trình hoá học minh hoạ:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O.

– Oxide trung tính là những oxide không tác dụng với dung dịch acid, dung dịch base.

Vậy N2O là oxide trung tính.


 

Luyện tập 2 trang 60 KHTN lớp 8: Viết phương trình hoá học giữa các cặp chất sau:

a) H2SO4 với MgO.

b) H2SO4 với CuO.

c) HCl với Fe2O3.

Trả lời:

Các phương trình hoá học xảy ra:

a) H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O

b) H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

c) 6HCl + Fe2O3 → 2FeCl3 + 3H2O.


 

Thực hành 1 trang 60 KHTN lớp 8:

Chuẩn bị

● Dụng cụ: Ống nghiệm, giá để ống nghiệm, thìa thuỷ tinh, ống hút nhỏ giọt.

● Hoá chất: CuO, dung dịch HCl loãng.

Tiến hành

Lấy một lượng nhỏ CuO cho vào ống nghiệm, cho tiếp vào ống nghiệm khoảng 1 – 2 ml dung dịch HCl, lắc nhẹ.

● Mô tả các hiện tượng xảy ra.

● Dấu hiệu nào chứng tỏ có xảy ra phản ứng hoá học giữa CuO và dung dịch HCl?

Trả lời:

– Hiện tượng: CuO tan dần, thu được dung dịch có màu xanh.

– Dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra: CuO tan dần, dung dịch sau phản ứng có màu xanh.


 

Thực hành 2 trang 61 KHTN lớp 8:

Chuẩn bị

● Dụng cụ: Bình tam giác (loại 100 ml), ống thuỷ tinh, ống nối cao su.

● Hoá chất: Dung dịch nước vôi trong, CO2 (được điều chế từ bình tạo khí CO2).

Tiến hành

● Cho vào bình tam giác khoảng 30 ml nước vôi trong, dẫn khí CO2 từ từ vào dung dịch, khi dung dịch vẩn đục thì dừng lại.

● Mô tả hiện tượng xảy ra, giải thích.

Trả lời:

– Hiện tượng: Xuất hiện chất không tan trong nước (chất kết tủa) màu trắng.

– Giải thích: CO2 đã phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 tạo ra CaCO3 kết tủa theo phương trình hoá học sau: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O.


 

Luyện tập 3 trang 61 KHTN lớp 8: Viết các phương trình hoá học xảy ra khi cho dung dịch KOH phản ứng với các chất sau: SO2, CO2 và SO3.

Trả lời:

Các phương trình hoá học xảy ra:

2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

2KOH + SO3 → K2SO4 + H2O.

 

 

 

Giải bài tập Khoa Học Tự Nhiên 8 – Cánh Diều

 

 

 

 

Bài 11: Oxide – Khoa học tự nhiên 8 – Cánh Diều

Bài 11: Oxide – Khoa học tự nhiên 8 – Cánh Diều

 

Bài 11: Oxide – Khoa học tự nhiên 8 – Cánh Diều