Bài 11: Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính (Bài tập theo nhóm) – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 11: Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính (Bài tập theo nhóm) – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 11: Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính (Bài tập theo nhóm) – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

Luyện tập 1 trang 64 Tin học lớp 7: Bảng điểm tổng kết học kì I

Hãy tạo bảng tính để nhập dữ liệu và tính điểm tổng kết Học kì I của một tổ (hoặc nhóm em). Bảng điểm tổng kết có kết quả (bằng điểm) của tất cả các môn học. Hình 3 sau đây minh hoạ một mẫu Bảng điểm tổng kết Học kì I.

Trả lời:

– Lập bảng với các cột sau:

 

– Sau khi nhập dữ liệu xong ta sử dụng:

Ví dụ với môn Ngữ Văn

+ Hàm MAX để tìm điểm cao nhất “=MAX(C3:C12)” đối với cột điểm ngữ văn, sẽ trả về điểm cao nhất (thực hiện tương tự cho các cột còn lại).

+ Hàm MIN để tìm điểm thấp nhất “=MIN(C3:C12)” đối với cột điểm ngữ văn, sẽ trả về điểm thấp nhất (thực hiện tương tự cho các cột còn lại).

+ Hàm AVERAGE để tính điểm trung bình “=AVERAGE(C3:C12)” đối với cột điểm ngữ văn, sẽ trả về điểm trung bình(thực hiện tương tự cho các cột còn lại).

– Ngoài cách thông thường tính cho từng cột, ta có thể để chuột ở góc dưới ô, khi xuất hiện dấu cộng ta có thể kéo sang bên phải để tính cho tất cả ô.


 

Luyện tập 2 trang 65 Tin học lớp 7: Bảng số liệu xuất khẩu gạo của Việt Nam

Hãy tạo bảng tính để nhập dữ liệu về xuất khẩu gạo của Việt Nam trong hai năm liên tiếp gần nhất và thực hiện một số thống kê. Việt Nam xuất khẩu gạo sang nhiều nước, tuy nhiên bảng này chỉ theo dõi tình hình xuất khẩu sang 10 nước mà Việt Nam đạt được lượng xuất khẩu lớn nhất ở năm đầu tiên trong hai năm được thống kẻ vào bảng. Với mỗi nước, dữ liệu nhập vào bảng tính gồm số lượng gạo xuất khẩu sang nước đó ở mỗi năm (đơn vị nghìn tấn) và tổng giá trị của lượng xuất khẩu (đơn vị USD). Hình 4 minh hoạ một bảng như vậy.

Trả lời:

– Nhập bảng dữ liệu theo Hình 4 (trang 65 Tin học 7)

 

– Thêm cột để thống kê tổng số lượng gạo: Chọn khối ô cần thêm cột sau đó vào thẻ Home nháy chuột vào công cụ insert để thêm cột. Thêm dòng thực hiện tương tự.

 

Hình 1: Công cụ insert

– Dùng hàm SUM để tính tổng cột Lượng Trị giá của các nước “=SUM(C4:C13)”, thực hiện tương tự cho cột trị giá.

– Để tính tổng giá trị hai năm 2019, 2020 của từng nước ta lấy ô Lượng của năm 2019 cộng với năm 2020.

Ví dụ: Tính số Lượng nước Singapore “=C4+E4”. Tính Trị giá “=D4+F4”.

⇒ Thực hiện tương tự cho các nước còn lại.

– Cuối cùng trang trí trang tính và lưu bài.


 

Luyện tập 3 trang 66 Tin học lớp 7: Bảng thông tin về các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Hãy tạo bảng tính để nhập dữ liệu về các nước Đông Nam Á. Với mọi nước, dữ liệu nhập vào bảng tính gồm: STT, tên quốc gia, thủ đô, ngày Quốc khánh, diện tích, dân số. Hình 5 dưới đây minh hoạ một bảng như vậy. Dựa trên dữ liệu đã nhập vào, hãy thực hiện một số thống kê: mật độ dân số (người/km), tổng diện tích và tổng dân số của khối ASEAN, mật độ dân cư cao nhất và thấp nhất.

Trả lời:

– Nhập dữ liệu theo Hình 5 (trang 66 Tin học 7).

 

– Thêm hàng để thống kê mật độ dân cư cao nhất, thấp nhất: Chọn khối ô cần thêm cột sau đó vào thẻ Home nháy chuột vào công cụ insert để thêm hàng.

– Tính dữ liệu thống kê:

+ Tổng diện tích ta dùng hàm SUM: “=SUM(E3:E13)”.

+ Tổng dân số ta dùng hàm SUM: “=SUM(F3:F13)”.

+ Tìm mật độ cao nhất ta dùng hàm MAX: “=MAX(G3:G13)”.

+ Tìm mật độ thấp nhất ta dùng hàm MIN: “=MIN(G3:G13)”.

– Trình bày trang tính theo ý thích.

 

 

Giải bài tập Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

 

 

Bài 11: Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính (Bài tập theo nhóm) – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 11: Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính (Bài tập theo nhóm) – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

Bài 11: Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính (Bài tập theo nhóm) – Tin Học 7 – Cánh Diều