Bài 1: Tìm kiếm tuần tự – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 1: Tìm kiếm tuần tự – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 78 Tin học 7: Giáo viên dạy Tin học lớp 7A trả kết quả bài kiểm tra và thông báo “Trong lớp có duy nhất một bạn đạt điểm 10″. Xem danh sách lớp kèm cột điểm kiểm tra, em làm thế nào để biết ai được điểm 10?

Trả lời:

Em sẽ thực hiện tìm kiếm trong cột điểm tra bạn có điểm 10. Khi đã tìm được bạn được 10 điểm thì em sẽ xem cột tên và đưa ra tên bạn có điểm 10.


 

Hoạt động trang 79 Tin học 7:Theo em, trong thuật toán tìm kiếm tuần tự có những thao tác nào được lặp đi lặp lại và điều kiện để lặp lại là gì?

Trả lời:

Thao tác lặp đi lặp lại là bước 2. Sẽ lặp đi lặp lại khi chưa tìm được kết quả và chưa xét hết dãy số. Điều kiện để lặp lại là khi chưa tìm thấy kết quả.


 

Luyện tập trang 80 Tin học 7: Cho dãy số

 

Em hãy thể hiện từng bước của thuật toán giải bài toán “Tìm xem số 45 có trong dãy này không? Nếu có thì nằm ở vị trí nào?”.

Trả lời:

Gọi số phải tìm là x (x = 45):

Bước 1. So sánh số ở đầu dãy với x, vì a1 = 27 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a2 trong dãy.

Bước 2. So sánh số đang xét với x, vì a2 = 63 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a3 trong dãy.

Bước 3. So sánh số đang xét với x, vì a3 = 12 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a4 trong dãy.

Bước 4. So sánh số đang xét với x, vì a4 = 59 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a5 trong dãy.

Bước 5. So sánh số đang xét với x, vì a5 = 67 ≠ x nên chuyển sang xét số tiếp theo a6 trong dãy.

Bước 6. So sánh số đang xét với x, vì a6 = 45 = x. Kết luận: Tìm thấy x ở vị trí a6 trong dãy. Kết thúc thuật toán.

Nếu trong dãy vẫn còn số 45 thì ta thực hiện tìm kiếm tương tự để lấy số 45 ở vị trí tiếp theo. Nếu hết thì ta sẽ dừng thuật toán.

Vậy số 45 có nằm trong dãy cho trước. Số 45 nằm ở vị trí a6.


 

Vận dụng 1 trang 80 Tin học lớp 7: Em có cách nào khác để giải bài toán tìm kiếm trong dãy không sắp thứ tự không? Tại sao?

Trả lời:

Em có cách tìm kiếm trong dãy không sắp thứ tự. Vì khi dãy không có thứ tự thì phải tìm kiếm tuần tự để đảm bảo không bỏ sót, cho đến khi tìm thấy hoặc hết dãy và không tìm thấy.


 

Vận dụng 2 trang 80 Tin học lớp 7: Có thể áp dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự cho dãy đã sắp thứ tự không? Tại sao?

Trả lời:

Ta có thể áp dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự cho dãy đã sắp thứ tự. Vì khi đã sắp xếp tuần tự ta sẽ nhanh chóng tìm thấy kết quả khi áp dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự.


 

Câu 1 trang 80 Tin học 7: Hai khả năng xảy ra khi kết thúc tìm kiếm tuần tự là gì?

Trả lời:

Khả năng thứ 1: Tìm thấy kết quả.

Khả năng thứ 2: Không tìm thấy kết quả.


 

Câu 2 trang 80 Tin học 7: Khi nào thì việc tìm kiếm tuần tự kết thúc ở giữa chừng của dãy?

Trả lời:

Khi đã tìm thấy kết quả thì tìm kiếm tuần tự kết thúc ở giữa.


 

Câu 3 trang 80 Tin học 7: Khi nào thì việc tìm kiếm tuần tự dò tìm đến phần từ cuối dãy?

Trả lời:

Khi chưa tìm thấy kết quả thì tìm tuần tự sẽ dò tìm đến phần tử cuối dãy. Nếu đến cuối dãy mà vẫn chưa tìm được kết quả thì sẽ trả về không tìm thấy. Còn ngược lại sẽ trả về kết quả.

 

 

Giải bài tập Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

 

Bài 1: Tìm kiếm tuần tự – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 1: Tìm kiếm tuần tự – Tin Học 7 – Cánh Diều