Bài 1: Tạo và xóa thư mục, đổi tên và xóa tệp – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 1: Tạo và xóa thư mục, đổi tên và xóa tệp – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 1: Tạo và xóa thư mục, đổi tên và xóa tệp – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 20 SGK Tin học lớp 4: Lệnh New Folder trên dải lệnh Home dùng để tạo thư mục mới. Em hãy sử dụng lệnh New Folder để tạo thêm thư mục con ChuDeD trong thư mục TinHoc4 ở Hình 1.

Trả lời:

Em thực hiện theo các bước:

Bước 1. Mở thư mục TinHoc4 như Hình 1.

Bước 2. Nháy nút lệnh New Folder trên dải lệnh Home

Bước 3. Nhập tên cho thư mục là ChuDeD rồi nhấn Enter.

1. Đổi tên tệp

 

Hoạt động 1 trang 20 SGK Tin học lớp 4: Em hãy đổi tên tệp BaiA_1 thành ChuDeA_Bai1 theo các bước sau, từ đó nêu các bước để đổi tên tệp.

Bước 1. Chọn tệp BaiA_1

Bước 2: Nháy chuột vào lệnh Rename ở dải lệnh Home.

Bước 3: Gõ tên tệp mới ChuDeA_Bai1 và nhấn enter.

Trả lời:

Bước 1: Chọn tệp BaiA_1.

Bước 2: Nháy chuột vào lệnh Rename ở dải lệnh Home.

Bước 3: Gõ tên tệp mới ChuDeA_Bai1 và nhấn enter.

2. Xóa thư mục, tệp

 

Hoạt động 2 trang 21 SGK Tin học lớp 4 : Em hãy xóa tệp ChuDeA_Bai1 bằng cách chọn tệp và nháy chuột vào lệnh Delete. Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong thư mục TinHoc4 còn có tệp ChuDeA_Bai1 không?

b) Tệp ChuDeA_Bai1 có thể mở được nữa không?

c) Để xóa thư mục em có thể dùng lệnh nào?

Trả lời:

Em thực hành theo hướng dẫn và trả lời:

a) Trong thư mục TinHoc4 không còn tệp ChuDeA_Bai1.

b) Tệp ChuDeA_Bai1 không thể mở được nữa.

c) Để xóa thư mục em có thể dùng lệnh Delete.

 

Luyện tập 1 trang 21 SGK Tin học lớp 4: Để đổi tên một thư mục em dùng lệnh nào sau đây?

A. Rename

B. Copy to

C. Delete

D. Move to

Trả lời:

A. Rename

 

 

Luyện tập 2 trang 21 SGK Tin học lớp 4: Nếu xóa thư mục Lop4 ở Hình 2 thì các thư mục, tệp nào bị xóa?

A. Chỉ xóa thư mục Lop4, các thư mục, tệp nằm trong Lop4 không bị xóa.

B. Chỉ xóa các thư mục To1, To2, To3, To4 và tệp GioiThieuTo1.

C. Xóa cả thư mục Lop4 và các thư mục To1, To2, To3, To4 và tệp GioiThieuTo1.

D. Xóa thư mục Lop4 và tệp GioiThieuTo1.

Hình 2. Ví dụ cây thư mục Lop4

Trả lời:

C. Xóa cả thư mục Lop4 và các thư mục To1, To2, To3, To4 và tệp GioiThieuTo1.

Hệ thống quản lý tệp sẽ xóa thư mục Lop4 và các tệp, thư mục nằm trong thư mục Lop4.

 

Luyện tập 3 trang 21 SGK Tin học lớp 4: Em hãy cho biết điểm khác nhau giữa lệnh Move to và lệnh Copy to.

Trả lời:

Move to: lệnh di chuyển tệp, thư mục.

Copy to: lệnh sao chép tệp và thư mục.

 

Vận dụng trang 21 SGK Tin học lớp 4: Em hãy tạo thư mục ThuNghiem, rồi thực hiện xóa thư mục này.

Trả lời:

Bước 1: Tạo thư mục ThuNghiem: Trên dải lệnh Home, chọn lệnh New Folder, nhập tên ThuNghiem rồi nhấn Enter.

Bước 2: Chọn thư mục ThuNghiem và chọn lệnh Delete.

 

Chủ đề A: Máy tính và em

A1: Phần cứng và phần mềm

A2: Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

C1: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet

C2: Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Bản quyền sử dụng phần mềm

 

Bài 1: Tạo và xóa thư mục, đổi tên và xóa tệp – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 1: Tạo và xóa thư mục, đổi tên và xóa tệp – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

 

 

Bài 1: Tạo và xóa thư mục, đổi tên và xóa tệp – Tin Học 4 – Cánh Diều